Hopp til innholdet

Vann til kalven er livsviktig

Publisert: . Sist endret:

Kalver som har fri tilgang på vann ved siden av melk har et tidligere og større opptak av tørrfôr, større tilvekst, mindre diaré og redusert dødelighet. La derfor kalven få tilgang på friskt vann seinest fra andre leveuke.

Kalven fungerer bedre

Tilgang på vann er spesielt viktig med få mjølkefôringer per dag. Med tilstrekkelig tilgang på væske fungerer kort og godt kalven bedre. For lite væske fører til stress, redusert velferd og økt sjukdomsrisiko. Ved diaré blir væsketapet fort kritisk. De fleste kalver som dør av diaré, dør pga væskemangel.

Vomutviklingen stimuleres

Når kalven fôres med melk passerer melka bollerenna før den havner i løpen. En del vann vil gå samme vei. Men etter hvert som vomfunksjonen utvikles vil vann havne i vomma og sammen med kraftfôr og fint høy stimulere til at vomma utvikles. At kalven drikker vann adskilt i tid fra melkefôring gjør at det tar riktig vei og havner i vomma. «Kalven får nok væske gjennom melka», er en vanlig påstand. Dette er slett ikke alltid riktig, særlig ikke dersom kalven kun får 4 – 5 liter melk per dag.

Økt tilvekst

Økt tørrstoffopptak, høye temperaturer og stort væsketap øker kalvens væskebehov. Om væskeopptaket er under det optimale, vil kalven ikke få tatt ut sitt potensial for vekst og utvikling. Det er dessuten dokumentert at kalver som får vann i tillegg til melk har et større opptak av tørrfôr. I praksis betyr dette at kalver som får fri tilgang til vann tidligere vil ta opp kraftfôr og utvikle drøvtyggerfunksjon. Dette øker tilveksten og gjør også kalven moden for avvenning på et tidligere tidspunkt.

Hvordan er tilgjengeligheten og kvaliteten på vannet?

For at kalvene skal drikke vann, må tilgjengelighet og kvalitet være god. Tilgjengelighet har å gjøre med type og plassering av vannkilden, samt evnen til å bruke den. Kalver lærer raskere å drikke når de går sammen med eller er oppstallet synlig for andre kalver. De lærer også raskere å drikke fra fri vannoverflate (kar eller bøtte) sammenlignet med nippel. Plassering av kraftfôrstasjon og drikkekar i nærheten av hverandre stimulerer til gjensidig opptak av de to næringsemnene. Kvalitet har med temperatur og renhet å gjøre. Vannopptaket er større når vannet er romtemperert sammenlignet med kaldt vann. Møkk eller andre urenheter i drikkekar gjør at kalvene ikke drikker.

Kontroller vanntilgangen regelmessig

  • Drikkekar renses
  • Vann  bøtte/ trau skiftes/reingjøres ved hvert fjøsstell
  • Drikkenipler sjekkes regelmessig for kapasitet. Sjekk filter i nippelen. Kapasitet minimum tre liter/minutt
  • Vurder at alle kalver reelt har tilgang til vannkilden. I binger med stor dyretetthet eller stor alderforskjell kan tilgangen være blokkert. I binger bør en ha minst to drikkekar/nipler.
  • Vurder kritisk om alle kalvene er tilvendt å bruke nippelen.
  • Skifte nipler som fungerer dårlig
  • Når kalver flyttes fra binge til binge er det en fordel med lik vannforsyning i alle bingene
  • Noen kalver kan drikke mye vann fra nippel. For slike kalver bør en tenke over: Er den for tidlig avvent? Får den tilstrekkelig melk? Er det for trangt og for mange kalver i bingen?

Kilde: Kolbjørn Nybø, Buskap nr 7, 2010. Side 44.