Hopp til innholdet
Fotograf: Torstein Kiserud

Planlegging og oppfølging av produksjonen er sentrale oppgaver for bedriftsrådgiveren. Rådgiver har en tverrfaglig og helhetlig tilnærming til gårdsdrifta, og bidrar i prosesser hvor du står overfor større beslutninger. 
 

Vi hjelper deg uansett hva slags behov du måtte ha!

Bedriftsrådgiveren kan:
- Være en støttespiller i større beslutningsprosesser og strategiske prosesser
- Gjøre økonomiske beregninger som viser effekten av endringer i driftsopplegget
- Gå gjennom resultatene for drifta og finne tiltak som forbedrer økonomien
- Være en sparringspartner i å planlegge videre drift og sette mål
- Bidra til målstyring gjennom løpende oppfølging av produksjonen
- Følge opp spørsmål rundt klima og bærekraft
- Hjelpe deg med å utnytte verktøyene du finner på medlem.tine.no
- Bidra til å holde orden i Husdyrkontrollen
-  Taksering/verdsetting av dyra i besetningen

- Erstatningsberegninger

Eksempler på problemstillinger du kan diskutere med bedriftsrådgiveren:
- Hvilke beslutninger skal jeg ta for fremtidig drift og utvikling av gården?

- Hvordan endrer økonomien seg hvis jeg endrer driftsopplegget?
- Hvilke mål bør jeg sette meg for det neste året?
- Hvordan er resultatene mine sammenlignet med andre?

- Hvordan kan jeg utnytte alle de gode verktøyene jeg har tilgjengelig på medlem.tine.no?

Eierskifte
Når en kjøper eller selger en gård, innad i familien eller ikke, så er dette noe de fleste har liten erfaring med. I slik store beslutninger og prosesser er det viktig med god støtte og hjelp. TINE har rådgivere som bistår i slike prosesser som planlegging både for kjøper og selger, herunder driftsplan, finansiering, veivalg etc. I tillegg bistår vi med takst, eiendomsoverdragelse etc.

Bruksutvikling
Ved større endringer i drifta eller annen utvikling av gården vil de fleste kjenne på usikkerheten rundt de beslutninger som skal tas. Ombygging eller nybygg av f.eks. fjøs er store investeringer som krever «en stødig hånd på rattet». Det kreves også at flere fagfelt knyttes sammen f.eks. byggkompetanse og økonomi. I tillegg skal produksjonen ofte endres noe og det krever en god plan for disse endringene slik at en oppnår de gode produksjonsresultatene og den økonomiske tryggheten en ønsker seg. Vi i TINE Rådgiving bistår med å utarbeide beslutningsgrunnlag, planer og oppfølging i slike prosesser. Vi bistår med prosess og støtte i veivalg for fremtiden, produksjons- og økonomisk planlegging, dokumenter for finansiering, tilskudd etc.

Økonomistyring
God økonomisk styring er viktig for så vel bedrifter som privatpersoner. Det tas daglige beslutninger som har innvirkning på lønnsomheten i drifta på en gård. Det seg være produksjonstilpassinger, investeringer i maskiner, innkjøp av innsatsfaktorer osv. Hva som er den riktige beslutning kan ofte være vanskelig å vite. Med noen å diskutere med, få gjort noen beregninger eller økonomiske kalkyler styrker ofte grunnlaget for å ta den rette beslutningen og ikke minst den rette beslutningen for nettopp deg. God lønnsomhet resulterer som regel i god likviditet, eller evnen til å betale regningene (økonomiske krav). Budsjett og prognoser som følges opp gir økt styring både for likviditet og lønnsom drift.

Husdyrproduksjon
Lønnsomhet i melk- og kjøttproduksjon avhenger av gode produksjonsresultater. Disse er igjen avhengig av at enhver dag tar de rette valgene for optimalisering av produksjon, drift og økonomi. Gode analyser, målsetting, sette tiltak, gjennomføring, oppfølging og evaluering er nøkkelord for optimalisering av produksjonen. Rådgiver kan være en sparringspartner i både strategisk planlegging så vel som operativ planlegging med mål og tiltak. Under gjennomføring kan en sikre effekt ved løpende evaluering og eventuelt korrigerende tiltak.

Grovfôrproduksjon
For å oppnå gode resultater i storfeproduksjonen er grovfôret av vesentlig betydning. Hvilken type grovfôr og til hvilken kvalitet og mengde? Det å lage en god fôrbestilling er viktig for planlegging av grovfôrproduksjonen. Hvilket driftsopplegg er optimalt for å produsere det grovfôret som husdyrproduksjonen har bestilt? Det er knyttet store kostnader til grovfôrproduksjonen og de ulike valgmulighetene en har påvirker disse kostnadene og graden av måloppnåelse i forhold til optimalt grovfôr for husdyrproduksjonen. Vi kan bistå med beslutningsstøtte innen valg av driftsopplegg, høstestrategi, mekanisering, finansiering, kapasitet, planlegging etc.

Få hjelp til:

 

 • Produksjonsplanlegging og optimalisering
 • Produksjonsøkonomi – planlegging, oppfølging og analyse.
 • Målsetting, tiltak og oppfølging av husdyr- og grovfôrproduksjon
 • Eierskifte
 • Bruksutvikling
 • Økonomistyring

Hvordan tilpasse seg større endringer?

Vi tilbyr deg som melkebonde å få kontroll over hva en fremtidig nedgang i melkeinntekter vil bety for deg. Du får kartlagt muligheter og mottiltak, og ved behov også hjelp til videre planlegging og gjennomføring

Nedskalering av mjølkeproduksjonen vil medføre merkbare økonomiske konsekvenser for alle. Hver enkelt må ta stilling til hvor stor nedgangen blir for eget melkebruk, og vurdere hvilke aktive grep som kan kompensere for de tapte inntektene.

Å jakte på marginene handler om å se etter hvor du og din gård har et uutnyttet potensiale, velge ut tiltaksområder og vurdere når disse vil gi effekt.

Les mer om gjennomføringen av rådgivning i TINE

Få hjelp av eksperter til

 • Beslutningsprosesser
 • Økonomiske beregninger
 • Resultatene for drifta og finne tiltak
 • Planlegge videre drift og sette mål
 • Husdyrkontrollen
 • Jakte på marginer
 • Budsjett