Hopp til innholdet

Forslag til ny eierorganisasjon er klar

Publisert:

Styret i TINE foreslår endringer i eierorganisasjonen. Siste høringsrunde er ferdig og forslagene sendes nå over til behandling på årsmøtet, som en del av vedtektsendringene. - Målet er å bringe eierorganisasjonen tettere sammen, sier styreleder Marit Haugen.

De viktigste endringene som styret foreslår er:

-Eierutvalgene avvikles etter årsmøtet i år.

-Eierutvalgenes oppgaver overføres til Rådet.

-Antall representanter i rådet reduseres fra 40 til 20 fra årsmøtet i 2021.

-Maksimalt antall medlemmer i arbeidsutvalgene i produsentlagene reduseres.

-Det utarbeides arbeidsinstruks for eiertillitsvalgte i rådet som styret vedtar.

Utnytte potensiale i organisasjonen

- Hovedmålet med endringene er å bringe eierorganisasjonen tettere sammen. Det skal bli kortere vei fra produsentlagene til styret. Produsentlagene er viktig i eierstyringen av TINE, og produsentlagslederne og AU skal styrkes. Vi skal utnytte potensialet som ligger i organisasjonen vår. Dette er første steget i å skape en bedre og mer effektiv eierorganisering. Samtidig skal vi jobbe med nye arbeidsformer og tilby digitale samhandlingsverktøy til produsentlagene. Vi tar derfor endringen gradvis, og legger opp til en reduksjon av rådet fra neste årsmøte, sier Marit Haugen.

Færre medlemmer i rådet og arbeidsutvalgene


Vi har i dag fire eierutvalg i TINE. Styret foreslår at de avvikles i vår, dersom årsmøtet slutter seg til forslaget. Det er ikke foreslått endringer i de geografiske eierområdene.

Rådet blir foreslått halvert fra dagens 40 medlemmer til 20. Det skal velges 3 eiervalgte rådsmedlem fra hvert eierområde. Det innebærer at 12 av medlemmene er eiervalgt, mens de ansatte har åtte medlemmer i rådet. Denne endringen tenkes gjennomført fra årsmøtet i 2021.

Videre foreslår styret at arbeidsutvalgene i produsentlaget skal ha tre medlemmer, med unntak for produsentlag som slår seg sammen. Her kan antall medlemmer i AU være inntil fem, men bare de to første årene etter sammenslåingen.

Kontrollkomiteens framtid skal utredes nærmere

I høringsforslaget fra styret var kontrollkomiteen i TINE foreslått avviklet. Styret har tatt til følge innspillene om at dette spørsmålet må utredes bedre, og følgelig ikke blir en del av vedtektsendringene på årsmøtet i 2020.

Stort engasjement i prosessen

Siden oppstarten i fjor høst har mange engasjert seg i høringsrundene. Fra oktober 2019 er det gjennomført to innspillsrunder og en høringsrunde i produsentlagene. Den siste ble avsluttet i slutten av februar med totalt 137 (81%) tilbakemeldinger. Styret har behandlet saken i tre runder, i tillegg til at temaet har vært oppe i rådsmøtet og på årssamlinger.

Forslaget til vedtektsendringer sendes i sakspapirene til årsmøteutsendingene og blir samtidig gjort tilgjengelig i denne saken.

Relaterte saker;

->Ønsker å styrke produsentlagenes rolle

->Sender ny strategi for eierorganisasjon på høring

->Podkast; Ny strategi for eierorganisasjonen i TINE