Meny

Ønsker å styrke produsentlagenes rolle

Arkivfoto: Fra produsentlagsledersamlinga i oktober 2019.
Arkivfoto: Fra produsentlagsledersamlinga i oktober 2019.

–Velfungerende produsentlag er selve grunnfjellet i god eierstyring og rollen som interesseorganisasjon for medlemmene i laget. Produsentlagene er også viktig for å skape faglige og sosiale nettverk. Gjennom endringene vi nå foreslår, mener vi at produsentlagene blir bedre i stand til å fylle disse rollene, sier styreleder, Marit Haugen.

Ei arbeidsgruppe, ledet av ordfører i rådet, Odd Einar Hjortnæs, har i høst jobbet fram en skisse til strategi for utvikling av eierorganisasjonen. Det er rapporten fra denne gruppa styret i TINE hadde til behandling nå i styremøtet i desember.

Arbeidsgruppa har jobbet intensivt i 6 uker, og har i denne perioden, i to omganger, sendt ut spørsmål til produsentlagsledere, rådsmedlemmer og styret. Responsen har vært formidabel med en svarprosent på over 60, og med totalt 750 kommentarer.

Basert på en grundig analyse av svar og kommentarer la arbeidsgruppa fram en rapport med sine anbefalinger til endringer for styret som ble behandlet på styremøtet i desember.

Redusere avstand mellom styrerommet og produsentlagene

Målet med ny strategi er en effektiv og kompetent eierorganisasjon med kortere avstand mellom styrerommet og produsentlagene. Det skal blant annet skje med mer direkte kommunikasjon, involvering og raskere prosesser. Skypemøter etter styremøter, felles produsentlagsledersamlinger og raske høringer er eksempler på nye arbeidsformer som allerede er tatt i bruk.

Styret har bedt arbeidsgruppa jobbe videre med en modell hvor en;

  • legger ned eierutvalgene og har færre medlemmer i rådet for å prioritere mer ressurser og oppfølging direkte i produsentlagene
  • innfører en nedre grense for antall medlemmer for at et produsentlag skal bestå som eget lag. Det presiseres at det kan være områder hvor geografien må hensyntas spesielt.

Hva må til for å lykkes?

TINE har satt seg et hårete mål om å utvikle en eierorganisasjon i verdensklasse, intet mindre. For å klare det, må fire mål oppfylles;

  • En sterk og aktiv eierorganisasjon med reell styringsevne og handlingsrom til å velge et best mulig styre for å lede TINE mellom årsmøtene.
  • Tillitsvalgte med kompetanse og kapasitet til å gi retning og merverdi til konsernet
  • Nye kommunikasjonsarenaer, samt videreutvikle de fysiske samlingspunktene som er riktige i framtida
  • Hastighet – greie å involvere og forankre i en verden som stadig går raskere

–Eierstyringa i TINE foregår på tre arenaer, i produsentlagene, i styret og i årsmøtet. Styret ønsker å gjøre eierstyringa tydeligere framover, sier Marit Haugen.

Hvordan blir veien videre?

Administrasjonen og arbeidsgruppa skal nå jobbe videre med å konkretisere planene som legges fram for styret i slutten av januar neste år. Deretter blir styrets tilrådninger sendt på høring i eierorganisasjonen, før årsmøtet behandler saken i slutten av april 2020.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås