Hopp til innholdet

BRSV – Bovint Respiratorisk Syncytial Virus og Corona – Bovint Coronavirus

Infeksjon med BRSV forårsaker primært luftveissykdom hos storfe. Infeksjon med BCoV forårsaker primært diaré, men gir også ofte luftveissymptomer. Analyse av antistoffer mot BRSV og BCoV er viktig for å kartlegge smittestatus i besetningen. Smittestatusen vil kunne brukes til å bedre smittesikkerhet og gi tryggere livdyrhandel.

Anbefalinger for prøvetaking 

Antistoff mot virus kan måles både i blod og melk.

Kontrollprogrammet for BRSV BCoV har laget en plan for prøvetaking som kan gi status på storfebesetinger.

Blodprøve: 

  • Det tas prøve av fire ungdyr eldre enn seks måneder (180 dager). Har du ikke mer enn to aktuelle dyr i denne aldergruppen er dette nok for å gi en besetningsstatus. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftveisinfeksjon (BRSV-vaksine) eller diaré (Rotavirus/BCoV- vaksine). Om mordyret er vaksinert for å gi immunstoff i råmelka påvirker ikke det analyse av blodprøve fra kalven. Denne analysen måler om de prøvetatte dyrene har hatt kontakt med virus. 

Samlemelkeprøve fra 1. laktasjonskyr: 

  • Det tas ut samlemelkeprøve av fire 1.laktasjonskyr. Har du ikke mer enn to aktuelle dyr i denne aldergruppen er dette nok for å gi en besetningsstatus. Dyra må være født i besetningen. Både bronopolkonservert prøve og ukonservert prøve kan brukes i analysen.  

Hvordan ta prøver?

  • Du kan ta prøver av melk fra kviger eller blod fra kalver.
  • Kalver: Blodprøve tas av fire kalver og alle må være over 6 måneder gamle. Dyra må være født i besetningen og ikke være vaksinert mot luftvegsinfeksjoner (BRSV-vaksine).
  • Kviger: Melkeprøve fra fire 1. gangs kalvere født i egen besetning. Noen melkestråler fra hvert dyr blandes og fylles over i et enkeltspeneprøveglass.

Resultatrapportering 

Resultat rapporteres til Husdyrkontrollen og Dyrehelseportalen.