Meny

Melkeprisens oppbygning

TINEs overordnede mål er over tid å gi eierne en best mulig melkepris. Om melkeprisen står det nærmere presisert i § 7 i vedtektene til TINE: «TINE bygger på det prinsipp at det skal være lik melkepris for melk med samme kvalitet».

Styret kan fastsette kriterier for:

 • Regler og priser for avregning av melk.
 • Prisvariasjon gjennom året for å sikre mer jevn tilførsel av melk.
 • Pristillegg eller pristrekk knyttet til gjeldende kvalitets-, leverings-, og dokumentasjonskrav.

Styret fastsetter den foreløpige utbetalingsprisen for hver måned. Utbetaling for levert melk i en måned skjer normalt den 10. i påfølgende måned.

Etter at TINEs utgifter er dekket, eventuelt konserntilskudd overført, og det er foretatt forsvarlige avskrivninger og lovbestemte eller besluttede avsetninger, skal det beløp som er til disposisjon (overskuddet) overføres til felleseid egenkapital og/eller disponeres av årsmøtet. Overskuddet kan, etter innstilling fra styret og innefor en totalramme som styret har foreslått, disponeres til etterbetalings-fond og etterbetaling for levert melk i året.

Slik dannes melkeprisen

Jordbruksavtalens målpris

Utgangspunktet for produsentens melkepris er målprisen for melk som partene i jordbruksoppgjøret avtaler.

TINE SA som markedsregulator har ansvar for å ta ut målprisen i samsvar med forutsetningene om at målpris kan oppnås ved markedsbalanse. Markedsregulator skal løpende vurdere avsetningsmulighetene og for å oppnå markedsbalanse eventuelt iverksette nødvendige reguleringstiltak i samsvar med ulike forskrifter.

Eksempel på tiltak er overføring av melk mellom regioner, reguleringslagring og reguleringseksport. Markedsreguleringen skal gjennomføres slik at kostnadene blir lavest mulig. Kostnadene ved disse tiltakene får TINE dekket ved midler fra omsetningsavgiften som kreves inn for all melk som omsettes. Avgiften fremkommer som egen linje i produsentavregningen. TINE omsetter melken gjennom TINE Råvare på like vilkår til de ulike aktørene i Markedsordningen for melk.

TINE Råvare

TINE Råvare ble opprettet fra 2004 som en egen avdeling med ansvar for råvarehåndteringen i TINE og er administrativt og regnskapsmessig adskilt fra resten av TINE (TINE Industri). TINE Råvare har bl.a. som oppgave å kjøpe melka fra TINEs produsenter og selge den videre til TINE Industri eller andre aktører.

Noteringsprisen for melk

Noteringsprisen er den prisen TINE Råvare til enhver tid selger melka for. TINE Industri og andre aktører i Markedsordningen for melk kjøper melka til samme pris, og kan dermed konkurrere på like vilkår om foredling og salg av ferdigproduktene.

Som markedsregulator er det TINEs oppgave å fastsette Noteringsprisen for melk. Noteringsprisen varierer gjennom året ut fra behovet for melk og tilgjengelig melkemengde. Målsettingen er at prisen på melk i gjennomsnitt skal være lik målprisen i Jordbruksavtalen. Dersom noteringsprisen to uker på rad settes mer enn 5 % over målprisen, kan det iverksettes tiltak som for eksempel import, for å bringe prisen ned på målprisnivå.

Utbetalingspris til melkeprodusent

Utbetalingsprisen til produsenten fremkommer som noteringspris fratrukket kostnader i TINE Råvare. Det er kostnader knyttet til rådgivningstjenesten, gardstank, leverandørmelkkontroll, inntransport, lagerlegging, produsentavregning og administrasjon.

Utbetalingspris til produsenten består av basispris fra TINE Råvare, kvalitetsbetaling inkl. KSL-trekk, pristillegg for medlemskap i husdyrkontrollen, samt pristillegg for økologisk produsert melk og til nye brukere. Prisen fastsettes av TINE’s konsernstyre ved årets begynnelse ut fra mulig nivå på noteringspris, samt budsjett for TINE Råvare. Konsernstyret vedtar også eventuelle prisjusteringer gjennom året.

For å påvirke tilgangen til melk gjennom året i ønsket retning, er det vedtatt prissoner for ku- og geitemelk. Innenfor hver prissone vil det være tillegg til melkeprisen i måneder hvor det er ønskelig med mer melk, og trekk i melkeprisen resten av året. Gjennomsnittspris pr. gård og prissone opplyses i produsentavregningen. Tillegg/trekk pr. prissone forutsettes å «gå i null».

I tråd med avtalen mellom Staten og TINE SA ved etablering av TINE Råvare, skal overskudd/underskudd i TINE Råvare utlignes mot melkeprodusentene. TINE bestreber seg derfor på at utbetalt melkepris gjennom året skal representere de faktiske resultatene så langt mulig.

Etter at årsregnskapet er avsluttet, og forsvarlige avsetninger er gjort, kan TINEs Årsmøte vedta etterbetaling fra TINE Industri til produsentene. Etterbetaling utbetales i første avregning etter årsmøtet, - pr. liter melk levert i regnskapsåret.

Se illustrasjon av melkeprisens oppbygning og effekt ved pris og kostnadsendringer

Markedsordningen for melk

Formålet

Formålet med markedsordningen er:

 • Sikre avsetningsvilkår for melkeprodusentene og deres produkter.
 • Utjevne prisforskjeller i melkeanvendelse og geografi.
 • Sikre forsyning og prisstabilitet til forbruker.
 • Konkurransenøytralt system.

Ordningen er primært et sikkerhetsnett for melkeprodusentene, og er ikke til for foredlingsindustrien.

Flere ordninger

Under Markedsordningen for melk ligger flere ordninger som er viktige pilarer for jordbruket og for råvareprisen til produsentene:

 • Produsentretta pristilskudd fra jordbruksavtalen.
 • Distriktstilskudd for ku- og geitemelk innenfor kvote, og grunntilskudd for geitemelk innenfor kvote. Omsetningsavgift for all melk, og overproduksjonsavgift for melk utenfor kvote. TINE avregner disse tilskuddene og avgiftene på vegne av det offentlige.
 • Markedsregulering utføres etter retningslinjer fastsatt av Statens landbruksforvaltning (SLF), finansiert med midler fra omsetningsavgiften.  Markedsreguleringen utføres av TINE Råvare i samarbeid med TINE Industri. TINE har som markedsregulator mottaksplikt på melk fra alle melkeprodusenter, og forsyningsplikt til alle industriaktører etter fastsatte forskrifter.
 • Kvoteordning for melkeprodusenter vedtas av jordbruksavtalepartene, og administreres av SLF.
 • Prisutjevning for melk: Hovedformålet med ordningen er at melkeprodusentene skal få høyere gjennomsnittlig pris for melk som råvare, enn hva som ellers ville være mulig. Videre utjevne verdien av melka til ulike anvendelser og markeder.

Utbetaling av melkeoppgjør

TINE Råvare, Produsentavregning, avregner melkeleveransene månedlig. Hver varelinje i avregningen viser mengde/pris (der det finnes), og beløp for avregningsmåneden og hittil-i-år. Varelinjer det har vært bevegelse på i kalenderåret, står på alle senere avregninger i samme kalenderår.

Avregning for desember sendes alle som har hatt avregning i kalenderåret, uavhengig av om der er leveranse i måneden. Hittil-i-år-kolonnen viser da sum av alle bevegelser i året, og kan benyttes ved avstemming av foretakets (gårdens) regnskapsavslutning. Unntaket er Lån fra TINE SA og lån til kvotekjøp hvor riktig saldo finnes under «Informasjon», sammen med renteopplysninger.

I avregningen finnes også snittpriser for ulike områder og kriterier.  Varelinjer som kan inngå i beregningen av snittpris for gården er merket med *. Snittpris for større områder er beregnet på samme måte, men siden dette inkluderer flere gårder vil nødvendigvis ikke alle få oppgitt alle varelinjer som inngår.

Melk som ikke fysisk blir hentet hos produsenten, men som likevel skal betales i henhold til vedtak i konsernstyret, kan ikke avregnes som levert melk. Erstatningsmengden beregnes ut fra faktisk leveranse før og etter, og belaster ikke gårdens melkekvote. Erstatningen fremkommer på egen varelinje i avregningen, og erstatningsprisen er lik gårdens snittpris inklusiv tilskudd og avgift i den måneden det gjelder.

TINEs prissoner for melk

TINEs konsernstyre vedtok i 2005 prissoner for kumelk, og fra 2009 for geitemelk.  Formålet er å få mer melk i perioder TINE har behov for det. Ordningen skal i utgangspunktet være selvfinansierende i hver prissone, dvs «gå i null». 

Tabellen viser en total oversikt over prissoner og sesongvariasjon i basispris før og etter. 1.7.2020

Prisdifferensiering 1. juli 2020

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås