Meny

Klagesaksbehandling i TINE Rådgiving og Medlem

Av og til er melkeprodusentene uenig i analyseresultater, innveid melkevolum eller misfornøyd med tjenester levert av TINE.

Skriftlig klage

Melkeprodusenter som ønsker å klage, må gjøre dette skriftlig.

Dersom du ønsker å klage, anbefaler vi at du tar kontakt med Tekniker Melkekvalitet eller en av klagesaksbehandlerne, for en prat om saken/hendelsen før klage sendes.

Produsenten skal bruke skjemaet Klage fra melkeprodusent.

Skjemaet kan lastes ned ved å trykke her

eller

bruke denne linken til elektronisk skjema

Du kan også få skjemaet ved å kontakte TINE Medlemssenter (tlf. 51 37 15 00, tastevalg 1).

Husk å signere skjemaet før du sender det inn.

Utfylt skjema sendes elektronisk til klagesaker.trm@tine.no eller i brev til TINE SA, Postboks 58, 1431 Ås.

Frister

Framsettelse av klage:

Fristen for å klage på analyseresultater er seks uker etter at produsenten ble gjort kjent med resultatet.

Fristen for å klage på tjenester utført av TINE er seks uker etter mottatt faktura, eller eventuelt seks uker etter at tjenesten ble utført. 

Fristen for å klage på ikke utførte tjenester er seks uker etter at tjenesten skulle ha vært utført.

Anke til klagenemnda:

Klager som gis delvis medhold eller avslag i den administrative saksbehandlingen, kan ankes til klagenemnda. Ankefristen er tre uker etter at vedtaket ble mottatt.

Administrativ klagebehandling

TINE Rådgivning og Medlemsservice har egne saksbehandlere som utfører den administrative førstegangsbehandlingen av alle klager fra melkeprodusenter, i hele TINE. Dette skal sikre mest mulig enhetlig behandling av klagene.

Klagene behandles etter ankomstdato, og uavhengig av regional tilhørighet. Svar på klage skal foreligge innen seks uker. Dersom klagen ikke kan ferdigstilles innen fristen, skal produsenten varsles om dette.

Alle klager besvares skriftlig.

Ved klage på analyseresultat innhentes relevant informasjon og dokumentasjon fra uttak av prøven på gården og fram til analyseresultat foreligger.

Ved klage på tjenester levert av TINE Rådgiving og Medlemsservice innhentes det informasjon og dokumentasjon fra angjeldende medarbeider og/eller leder.

Saksbehandlingen skal bygge på fakta, både fra produsent og TINE.

Dersom saksbehandlingen avdekker at TINE ikke har fulgt pålagte instrukser/prosedyrer eller det er avdekket andre forhold som TINE må ta ansvar for, vil produsenten normalt bli gitt helt eller delvis medhold i sin klage. Dersom saksbehandlingen ikke avdekker avvik eller unormale forhold hos TINE, vil klagen normalt ikke bli imøtekommet.

Klager på gjeldende regelverk, vil ikke bli imøtekommet, da saksbehandlerne ikke er bemyndiget til å dispensere fra regelverket, som vedtas av Konsernstyret.  Dersom det er forhold med gjeldende regelverk som ønskes belyst, er korrekt saksgang å ta dette opp via produsentlaget.  

Klagenemnda i TINE

Klagenemnda består av to melkeprodusenter og en TINE-ansatt. TINE Medlem oppnevner sekretær for nemnda. Nemnda ledes av en melkeprodusent.

Klagenemnda i TINE avholder jevnlige møter, hvor ankesakene behandles. Klagenemnda foretar en ny gjennomgang av saken, og fatter sitt vedtak på selvstendig grunnlag. Vedtaket er endelig.

Alle anker besvares skriftlig.

Klagenemnda kan i tillegg til å vurdere fakta og dokumenterte forhold, gjøre en skjønnsmessig vurdering av ikke-dokumenterbare forhold som ansees som relevant for saken.

Alle avgjørelser fra klagenemda kan ankes til voldgiftsbehandling (jf, vedtektene §24). 

 

Trykk på årstallene for å finne utdrag fra årsrapportene i klagenemnda. 2013-15(samledokument). 2016, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås