Meny

Klagesaksbehandling i TINE Rådgiving og Medlem

Av og til er melkeprodusentene uenig i resultater av kvalitetsprøver, eller misfornøyd med andre tjenester levert av TINE.

Skriftlig klage

Melkeprodusenter som ønsker å fremsette klage, må gjøre dette skriftlig.

Vi oppfordrer melkeprodusenter til å ta kontakt med Fagrådgiver Melkekvalitet, for en prat om saken/hendelsen, før en eventuell klage sendes inn.

Produsenten skal bruke skjemaet "Klage på grunndata i produsentavregningen eller tjenester levert av TINE".

Skjemaet kan lastes ned ved å trykke her,

eller

bruke denne linken til elektronisk skjema.

Du kan også få skjemaet ved å kontakte TINE Medlemssenter (tlf. 51 37 15 00).

Husk å signere skjemaet før du sender det inn.

Utfylt skjema sendes elektronisk til klagesaker.trm@tine.no eller pr. brevpost til TINE SA, Postboks 58, 1431 Ås.

 

Frister

Framsettelse av klage:

Fristen for å klage på analyseresultater er seks uker etter at produsenten ble gjort kjent med resultatet. Fristen for å klage på tjenester utført av TINE er seks uker etter mottatt faktura, eller eventuelt seks uker etter at tjenesten ble utført. 

Anke til Klagenemnda:

Klager som ikke imøtekommes i den administrative saksbehandlingen, kan ankes til Klagenemnda. Fristen for å anke et administrativt avslag, er tre uker etter at vedtaket ble mottatt.

 

Administrativ klagebehandling

Fire oppnevnte saksbehandlere tar seg av den administrative, førstegangsbehandlingen av alle klager fra melkeprodusentene i hele TINE. Dette skal sikre mest mulig enhetlig behandling av klagene.

Klagene behandles fortløpende etter ankomstdato, og uavhengig av regional tilhørighet. Saksbehandlerne skal behandle mottatte klager innen seks uker etter at klagen ble mottatt. Dersom saken ikke kan ferdigstilles innen fristen, skal produsenten varsles om dette.

Ved klage på analyseresultater innhentes relevant informasjon og dokumentasjon fra bl.a. mottakende meieri, råmelkskontrollen, gårdstankservise og inntransport.

Ved klage på tjenester levert av TINE Rådgiving og Medlem sendes saken til behandling hos ansvarlig distriktssjef.

Dersom saksbehandlingen avdekker at TINE ikke har fulgt pålagte instrukser/prosedyrer eller det er avdekket andre forhold som TINE må ta ansvar for, vil produsenten bli gitt medhold i sin klage. Dersom saksbehandlingen ikke avdekker avvik eller unormale forhold hos TINE, vil klagen ikke bli imøtekommet.

Klager på gjeldende regelverk, vil ikke bli imøtekommet, da saksbehandlerne ikke er bemyndiget til å dispensere fra regelverket, som vedtas av Konsernstyret. Dersom det er forhold med gjeldende regelverk som ønskes belyst, er korrekt saksgang å ta dette opp via produsentlaget.

Ved den administrative førstegangsbehandlingen er det viktig at saksbehandler ikke anvender skjønn i sin vurdering av klagen. At saksbehandlingen er faktabasert og dokumenterbar, sikrer saklig og lik behandling av klagene.

 

Klagenemnda i TINE

Klagenemnda er satt sammen av to melkeprodusenter i tillegg til en representant fra administrasjonen i TINE. TINE Rådgiving og Medlem oppnevner sekretær for Klagenemnda.

Klagenemnda i TINE avholder jevnlige møter, og i møtene behandles klager som er anket av melkeprodusentene. Klagenemnda foretar en ny gjennomgang av klagesakene, og fatter vedtak på selvstendig grunnlag.

Klagenemnda kan i tillegg til å vurdere fakta og dokumenterte forhold, gjøre en skjønnsmessig vurdering av ikke-dokumenterbare forhold som ansees som relevant for saken.

Alle avgjørelser fra klagenemda kan ankes til voldgiftsbehandling(jf, vedtektene §24

 

Trykk på årstallene for å finne utdrag fra årsrapportene i klagenemnda. 2013-15(samledokument). 2016, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2018

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,12

Snitt fettprosent kumelk juni

4,21%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter