Meny

Hva er eierdemokrati?

Medlemskap i TINE er åpent for melkeprodusenter som disponerer melkekvote og som har levert melk til TINE. Det stilles ingen krav til eierskap for å bli medlem i TINE. Forpakter som disponerer melkekvote kan dermed bli medlem.

Medlemskap

Nye medlemmer plikter å tegne andel i TINE. Andelens pålydende er kr. 500,-. Andelsinnskudd forrentes ikke.

Medlemskapet opphører ved årets slutt når et medlem ikke har hatt leveranse til TINE i et helt kalenderår. Ved opphør av medlemskap tilbakebetales andelsinnskuddet. Andel av formuen utbetales ikke.

TINE skal føre medlemsregister som viser hvem som til enhver tid er medlem. Vedtektene i TINE  åpner for at personlige medlemmer kan dele sitt medlemskap med en annen person forutsatt at den andre er i familie med medlemmet, og har eller kan få sine økonomiske interesser ivaretatt av foretaket.

Bakgrunnen for denne muligheten er et ønske om å øke engasjementet og eierskap hos personlige medlemmer. Delt medlemsskap gir ektefellen eller den som skal overta gården også mulighet til å avgi stemme på årssamlingen, og er valgbar til tillitsverv. For å kunne ta i bruk denne muligheten må familiemedlemmet registreres i medlemsregisteret

Ta kontakt med TINE Medlemssenter på 51371500(tastevalg 1) dersom du ønsker å registrere delt medlemsskap.

Leveringsrett og leveringsplikt

Et medlem har rett og plikt til å levere all melk til TINE, unntatt det som nyttes til eget bruk. Styret kan gi dispensasjon fra leveringsplikten, som ved småskalaforedling.

Melkepris

TINE bygger på at det skal være lik melkepris for melk med samme kvalitet. Styret kan fastsette kriterier for prisvariasjon gjennom året for å sikre mer jevn tilførsel av melk. Videre kan styret fastsette tillegg og trekk i melkepris knyttet til gjeldende kvalitets-, leverings-, og dokumentasjonskrav. Les mer om melkeprisens oppbygging her

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås