Hopp til innholdet

Slik er melkeprisen bygd opp

Utgangspunktet for melkeprisen til bonden er målprisen for melk som partene i jordbruksoppgjøret avtaler og som Stortinget vedtar.

Målpris

Målprisen for melk er avtalt i jordbruksoppgjøret, og fastsetter mulig øvre gjennomsnittspris ved salg av melkeråvaren gjennom avtaleåret. Som markedsregulator har TINE ansvar for å søke og oppnå målprisen ved markedsbalanse.

Noteringspris

Med bakgrunn i målprisen og markedsforholdene fastsetter TINE Råvare en noteringspris som kan variere gjennom året avhengig av melketilgangen. Noteringsprisen er den prisen som TINE Råvare omsetter melkeråvaren i noteringspunktet. Prisen for økologisk melk er høyere enn noteringsprisen på grunn av merpris til bonde. Les mer om TINE Råvare

TINE Råvare

TINE Råvare er den avdelingen i TINE som kjøper melk fra melkeprodusentene og selger den videre til TINEs industrivirksomhet (TINE Industri) og de andre aktørene til lik pris for alle. For tiden er disse med: TINE SA, Synnøve Finden AS, Normilk AS, Q-Meieriene, Rørosmeieriet AS, Mondelêz Norge AS, og Valdresmeieriet.

TINE Råvare ble opprettet fra 2004 etter avtale med Landbruksdirektoratet(tidligere Statens Landbruksforvaltning).TINE Råvare er administrativt og regnskapsmessig adskilt fra resten av TINE. Driften av TINE Råvare skal gå i null rent økonomisk, og TINE Råvare kontrolleres av Landbruksdirektoratet

I videoen ser du de viktigste elementene som påvirker din melkepris som bonde.

Basispris og kvalitetsbetaling

Basisprisen er beløpet som TINE Råvare betaler melkeprodusenten for selve melka. I tillegg til basisprisen, er det ulike tillegg og trekk for fett, protein, kvalitet, økologisk melk og tilskudd til nye melkebønder.

Hvis kvalitet og tørrstoff øker i melka di, får du bedre betalt. Hvis betalingen på kvaliteten og tørrstoffet også øker i landet totalt, går basisprisen ned. Det samme skjer hvis kostnadene i Tine Råvare øker. Skjer det motsatte, øker basisprisen. Kostnader i TINE Råvare er knyttet til deler av rådgivningstjenesten, gardstank, leverandørmelkkontroll(analyser), inntransport, lagerlegging, produsentavregning og administrasjon

Det er altså samspillet mellom basisprisen, betaling for tørrstoff og kvalitet og kostnader i Tine Råvare som avgjør hva du får betalt for melka di hver måned. 

Prissoner og differensiert basispris

For å påvirke tilgangen til melk gjennom året i ønsket retning, er det vedtatt prissoner for ku- og geitemelk. Innenfor hver prissone vil det være tillegg til melkeprisen i måneder hvor det er ønskelig med mer melk, og trekk i melkeprisen resten av året. Gjennomsnittspris pr. gård og prissone opplyses i produsentavregningen. Tillegg/trekk pr. prissone forutsettes å «gå i null». Dette er stimulert ytterligere med differensiert basispris gjennom året. Les mer om dette her

Omsetningsavgift

Omsetningsavgifta innbetales av alle landets melkeprodusenter for å finansiere markedsreguleringa av melk og melkeprodukter. Avgifta skal blant annet finansiere kostnader når det er midlertidig ubalanse i markedet (mye melk om vinteren). Lagring av ost og pulver er ett av reguleringstiltakene i ordningen. Les mer om reguleringstiltak her.

Omsetningsavgifta er regulert i Forskrift om omsetningsavgift på jordbruksvarer, og om overproduksjon på mjølk

Omsetningsrådet

Omsetningsrådet har ansvar for administrering av markedsreguleringen, og er et partssammensatt offentlig organ oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet. TINE er en av medlemmene i omsetningsrådet. 

Etterbetaling fra TINE Industri

Etter at årsregnskapet er avsluttet, og forsvarlige avsetninger er gjort, kan TINEs årsmøte vedta etterbetaling fra TINE til produsentene. Etterbetaling utbetales i første avregning etter årsmøtet, - pr. liter melk levert i regnskapsåret.

 

Øvrig tema - melkeprisen

Styringspris

Noteringspunkt

TINE SA som markedsregulator