Hopp til innholdet

Om oss

Forretningsområdet TINE Rådgiving og Medlemsservice har som mål å bidra til økt konkurransekraft hos TINE-produsenten og gjøre det attraktivt for dem å være TINE-medlem.

Dette gjør vi ved å tilby kompetanse og rådgivingstjenester, servicetjenester, analysere melkekvalitet og husdyrprøver, utvikle og drifte digitale verktøy og ikke minst bistå produsenter og andre brukere via våre servicesentere. 

Om TINE Råvare

TINE Råvare har ansvaret for all håndtering av melk, fra gårdstank til noteringspunktet. Dette innebærer henting av melk hos melkeprodusentene, kvalitetskontroll og oppgjør for melken til produsent. Ansvaret innebærer også fakturering for levert melk til aktørene basert på fastsatt noteringspris.

TINE Råvare ble etablert som egen avdeling i 2004 etter en endring i markedsordningen for melk. Staten og TINE inngikk da en avtale om at TINE skulle skille råvarehåndteringen fra den øvrige virksomheten. Dette medførte egen regnskaps- og revisjonsplikt for TINE Råvare. Skillet fra øvrig virksomhet innebærer at alle oppgaver med råvarehåndtering frem til noteringspunktet er TINE Råvares ansvar, mens industriaktørenes ansvar i verdikjeden er etter noteringspunktet. Blant annet innebærer det at TINE Råvare forsyner alle markedsaktører med melk til samme pris.

Våre samarbeidspartnere

Nedenfor er en oversikt over TINE Rådgiving og Medlemsservice sine samarbeidsorganisasjoner

  • GENO: Geno SA er et samvirkeforetak eid av norske storfebønder. Genos hovedoppgave er avlsarbeid og utvikling av NRF-populasjonen (Norsk Rødt Fe), samt å tilby inseminering og tjenester i tilknytning til dette. TINE og Geno har produsentlaget som felles medlemsorganisasjon lokalt. www.geno.no

  • Nortura: Nortura SA er et resultat av fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA, og er organisert som et samvirke eid av ca. 18 000 egg- og kjøttprodusenter som leverer sine råvarer og er aktive eiere med rettigheter. www.nortura.no

  • Norsk landbruksrådgiving: Norsk Landbruksrådgiving, NLR, er paraplyorganisasjon for 39 rådgivingsenheter med til sammen 25.000 medlemmer og 330 ansatte over hele landet. NLR er bindeledd mellom forskning og landbruket, og innhenter, utvikler og samordner kunnskap som rådgiverne formidler til næringsutøvere i landbruket. www.nlr.no

  • Landbruksdirektoratet
     
  • Landbruks- og matdepartementet

Mer om TINE SA

Les mer om hele organisasjonen, TINEs visjon, vår historie, meieriene og datterselskapene på tine.no.