Meny

Flagging av unormale og ekstreme analyseverdier på kukontrollprøver

Fra i dag vil du kunne se det lettere dersom du har unormale eller ekstreme analyseverdier på en eller flere kukontrollprøver. Med "unormale" verdier i denne sammenhengen, omtaler vi analyseverdier som faller utenfor det området som vi vanligvis forventer i kukontrollen.

Oversikten finner du under Kontrolldata og tidligere kontroller.

Visningen skjer ved at analyseverdien skifter farge til rødt, dersom den er unormal. Dersom du fører pekeren over tallet, vil du i tillegg få opp en forklarende tekst som sier: «Unormal analyseverdi». Se bildet som viser en individprøve der en ku har en prøve med 9,99 % fett. 

Unormal analyseverdi

Dersom du ser på oversikten over tidligere kontroller, vil du også få opp tre kolonner som viser standardavvikene for alle analysene på den aktuelle kontrolldatoen for hhv. fett, protein og laktose. Standardavviket er en statistisk beregning som sier hvor stor variasjon det er mellom de ulike prøvene. Her vil du få grønn farge dersom variasjonen i analyseresultater er normal. Dersom variasjonen mellom enkeltprøvene blir for lav eller for høy, vil dette vises med røde tall.

 Ekstremt høyt

Hva gjør du hvis det oppstår ekstreme verdier?

Dette kan skyldes flere ting, og når man først er oppmerksom på at man har ekstreme verdier, er det viktig å finne ut av hva dette skyldes.

Feil ved prøveuttak? I mange tilfeller skyldes det uriktige/uheldige rutiner for prøveuttak. Dette kan føre til at melkeprøven ikke blir representativ og analyseresultatet blir ekstreme av den grunn.  Liten variasjon i prøvene fra en hel besetning, kan tyde på at melkeprøvene ikke representerer hele besetningen..

Ubalanse i dyrenes kroppsfunksjoner? I enkelte tilfeller kan ekstreme analyseverdi skyldes forhold ved det enkelte dyret, og at det er årsaker til dette som skyldes sjukdom eller fysiologisk ubalanse som bør følges opp for å få en bedre produksjon. Eksempel kan være ved svært høye kraftfôrandeler, eller stoffskiftetilstander (f.eks. ketose).

Uheldig lagring og forsendelse? Om prøvene står varmt i fjøset før forsendelse eller forsendelsen har hatt problemer, så vil dette kunne påvirke analyseresultatet (såkalt før analytisk variasjon).

Feil ved analyseutstyr på lab? Dette skjer svært sjelden, og gode rutiner for kontroll og kalibrering mot kjente referanser gjør at dette svært sjelden forekommer og kan sees bort fra.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås