Meny

Smittsom luftveissykdom og smittsom diaré hos storfe kan bekjempes

Forskning ved Norges veterinærhøgskole viser at bovint respiratorisk syncytialvirus (BRSV) og bovint coronavirus (BCoV) er de to viktigste infeksjonene hos storfe i Norge. Infeksjonene er årsak til luftveissykdom og diaré.

Store tap og dårlig velferd

BRSV er viktigste årsak til lungebetennelse som igjen er vanligste årsak til antibiotikabehandling av kalv og dødsfall hos kalv. Nesten alle utbrudd av smittsom hoste i Norge undersøkt i perioden mellom 2009 og 2011 skyldes BRSV. BCoV er årsak til vinterdysenteri med diaré og kraftig nedgang i melkeproduksjon hos kyr.

Foreløpige resultater etter utbrudd av vinterdysenteri i 2011/2012 viser store økonomiske tap på grunn av redusert melkeproduksjon. Totalkostnadene vil også inkludere en rekke andre faktorer, som redusert tilvekst, melkekvalitet, fruktbarhet og kalvehelse. For BRSV er det ikke gjort tilsvarende beregninger i Norge. Foreløpige data tyder på at dyr som har gjennomgått BRSV-sykdom får kroniske forandringer i luftveiene som må antas å påvirke tilvekst i betydelig grad.

Begge infeksjonene gir omfattende velferdsproblemer for dyra. Alvorlig luftveisinfeksjon utgjør et stort problem, særlig på kalv.

Det er mulig å begrense smitten

For BRSV er det vist at besetninger smittes og blir kvitt viruset i raskt tempo, og det antas at det samme er tilfelle med BCoV. Det tilsier at det bør være mulig å begrense forekomst av disse infeksjonene ved å identifisere besetninger som er fri for infeksjonen og øke smittebeskyttelsen i disse for å hindre ny introduksjon av virus. Da vil forekomsten av affiserte besetninger i et område raskt gå en del ned.

Vaksine mot BRSV brukes i noen grad i Norge i dag. Effekten er omdiskutert og usikker. Vaksine kan ha en plass som et av mange tiltak i enkelte besetninger. Som tiltak for å begrense forekomsten av BRSV totalt sett er det ikke egnet. For BCoV finnes det ingen tilgjengelig vaksine. Ut ifra det vi har av kunnskap om smitteoverføring i dag, virker det sannsynlig at man begrenser spredning av både BRSV og BCoV sterkt mellom besetninger hvis man begrenser:

  1. Forflytning av levende dyr
  2. Overføring av avføring/dråper/nesesekret mellom besetninger gjennom bl.a. å bruke smittesluser og overtrekksklær for alle besøkende i fjøset.

BRSV og BCoV svært utbredt

Det ser ut til at både BRSV og BCoV er svært utbredt, men at det sannsynligvis finnes områder i landet som er fri for i hvert fall BRSV. Noen områder har høy forekomst, og det finnes områder der positive og negative besetninger ligger tett sammen. Det ser ut til at det er mulig å ha negative besetninger i områder med mye smitte.

Pågående tankmelkundersøkelse

TINE Rådgiving, Seksjon for dyrehelse og dyrevelferd, gjennomfører i 2013 en undersøkelse av tankmelk fra alle norske besetninger for å kartlegge forekomsten av bl.a. BRSV og BCoV.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås