Meny

Sikre rikelig tilgang til drikkevann av god kvalitet

Rikelig tilgang på drikkevann av god kvalitet er av stor betydning for dyras helse, produksjon og trivsel. Manglende tilgang på vann kan bety at dyra ikke får vist sitt produksjonspotensiale og en vil ofte også ofte oppleve dårligere mjølkekvalitet.

Storfe drikker store mengder vann på kort tid

Storfe foretrekker å drikke friskt vann fra en fri overflate. De skal drikke store mengder vann, og ute i naturen bør dette skje på kortest mulig tid av hensyn til mulige rovdyr. Denne drikkevanen har de òg tatt med seg som domestiserte husdyr. Drikkekar bør helst være av en type med fri vannflate (flottør), men viktigst er at de er store nok, mange nok og har en rikelig kapasitet. En vanlig minimumsnorm er at et enkelt-drikkekar kan forsyne 8 kyr, mens en regner behov for 10 cm drikkekarkant per ku for de store karene.

Volumstrømmen er også av betydning. I store kar er det stående vannet i seg sjøl en buffer med tanke på at dyra får i seg det vannet de ønsker ved hvert besøk. Jo mindre vann det er i karet, jo større bør volumstrømmen være. I et kar på 200 l holder det med en tilførsel på ca 10 liter per minutt, mens det i et kar på 100 liter bør være en volumstrøm på minst 20 liter per minutt.

Vær påpasselig med reinholdet

Vann som står over tid vil imidlertid være lite attraktivt for dyra på grunn av algevekst med mer. Mindre vannkar med stor utskiftning av vann er noe lettere å holde reine. Uavhengig av type drikekvannsfrosyning må man påregne regelmessig manuelt reinhold av drikkekarene for å sikre god hygiene og god smakelighet på vannet. Vannet bør strømme mest mulig rolig inn i karet under drikking.

Plassering av drikkekar

Anbefalt høyde for vannflaten i store kar har variert noe, men har seinere tid vært på ca 70-85 cm. Dersom en har gode reinholdsrutiner for karene, kan de også plasseres lavere enn dette. I løsdrift settes ofte store kar i tverrgangene. Dette fungerer godt dersom gangene er breie nok. I et vanlig robotfjøs er det anbefalt med en gangbredde inklusive drikkekar på minimum 3-3,6 m.

Drikkekar bør plasseres slik at eventuelt vannsøl havner i et gjødselareal eller inne på et fôrbrett. Vann på liggeplass er alltid uheldig.

Sikre rikelig med vann, også på beitet

Også i beitesesongen er det viktig at dyra har fri tilgang til drikkevann av god kvalitet og i rikelige mengder. Vann bør ideelt sett være tilgjengelig både innen- og utendørs, også i robotfjøs eller løsdriftfjøs der dyra kan gå fritt inn og ut. Vann er et sterkt lokkemiddel, men bør ikke brukes som eneste lokkemiddel for å få dyr inn til mjølking i robot ettersom underdekning av vann kan påvirke mjølkas kvalitet. Det er imidlertid ingenting i veien for å plassere vannet på en slik måte at kuene ledes i retning av fjøset, det vil si i den enden av beiteområdet som er nærmest mjølkeroboten.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås