Meny

Hvor godt er miljøet i bingene dine?

Foto: Stine Grønmo Vik
Foto: Stine Grønmo Vik

Sli­ter du med dår­lig kal­ve­hel­se? Luft­veis­pro­ble­mer og dia­ré er van­li­ge hel­se­pro­ble­mer hos kalv i nors­ke fjøs. Enk­le til­tak, som å flyt­te kal­ve­ne ut av hovedfjøset, kan gi gode re­sul­ta­ter og triv­sel for både kalv og røk­ter. Sameia fel­les­fjøs DA gjor­de et slikt til­tak og er svært for­nøy­de med resul­ta­te­ne.

Norges kli­ma med lan­ge kal­de vint­re er en av ho­ved­år­sa­ke­ne til at mange nors­ke bøn­der har kalv in­nen­dørs. Dessverre er det mange kal­ver som sli­ter med dår­lig hel­se på grunn av uoptimalt mil­jø. Eks­emp­ler som dår­lig ven­ti­la­sjon, mye hånd­te­ring/flyt­ting, ueg­net inn­red­ning og li­ten plass kan bi­dra til re­du­sert hel­se­til­stand med blant annet dia­ré og luft­veis­pro­ble­mer.

Tå­ler dy­re­ne mer enn vi tror?

Dy­re­nes ter­mis­ke kom­fort­om­rå­de be­gren­ses ned til den Nedre kri­tis­ke tem­pe­ra­tur (NKT) og opp til den Øvre kri­tis­ke tem­pe­ra­tur. Mange fak­to­rer er med å på­vir­ke dis­se gren­se­ne som blant annet al­der, stør­rel­se, yt­el­se, hel­se­sta­tus, pels­leng­de, luft­fuk­tig­het, vind/trekk, fôr­inn­tak, type un­der­lag og strø­meng­de. Un­der nors­ke for­hold er det stort sett NKT som er av be­tyd­ning med unn­tak på var­me som­mer­da­ger. Et eks­em­pel på det­te er høytytende mel­ke­kyr som har en NKT på hele 50°C mi­nus (ved luft­has­tig­het på 0,1m/s og et pels­lag på 10mm), men hatt var­me­stress allerede ved 22-23°C. Kalv har derimot en NKT på 10°C, men dersom man på­vir­ker fak­to­re­ne nevnt ovenfor til kal­vens for­del kan kal­ven stå ute selv på kal­de nors­ke vin­ter­da­ger.

Les også: kalvebrosjyren

Sameia fel­les­fjøs DA valg­te en bil­lig og god løs­ning

Sameia fel­les­fjøs byg­de nytt fjøs med tro om at kal­ve­av­de­lin­gen skul­le fun­ge­re godt. Det de opp­lev­de var sto­re hel­se­pro­ble­mer, hovedsakelig kalv med dia­ré. Etter mye be­hand­ling av syke dyr (noe som verken er tri­ve­lig ar­beid, tids­be­spa­ren­de eller øko­no­misk lønn­somt), be­stem­te de seg for å gjø­re et en­kelt til­tak; kal­ven måt­te ut! Lastebilskap ble kjørt inn på går­den og om­bygd til enk­le kal­ve­hyt­ter med tre veg­ger og tak, med plass til ca. tre fellesbinger i hver!

«Vi øns­ket å tes­te om kon­sep­tet fak­tisk ga bed­re hel­se­til­stand før vi bruk­te mas­se pen­ger på det­te. Det er kanskje ikke så pent å se på, men det er en bil­lig og en­kel løs­ning som fun­ge­rer vel­dig godt» sier Jens Petter Sveum.

Her står kal­ve­ne hele melkeperioden, samt un­der av­ven­ning. Denne løs­nin­gen har fun­gert godt nå i 4–5 år og røk­ter­ne er svært for­nøy­de med kal­ve­hel­sen og be­hand­lings­tal­le­ne som har gått dras­tisk ned! Nå grup­pe­rer de kal­ve­ne etter al­der og etehastighet så de er sik­re på at kal­ve­ne får i seg nok melk. Grup­pe­ne be­står som oftest av tre kal­ver som står i samme bin­ge fra start til slutt. De før­s­te da­ge­ne, mens de drik­ker rå­melk, står kal­ve­ne i enkeltbinger. Dis­se er noe ut­satt for vær og vind, og de har derfor vur­dert å byt­te de ut med ett par ig­lo­er. På kal­de vin­ter­da­ger står den ny­fød­te kal­ven innen til den er tørr og kan set­tes ut. En hjemmedesignet iglo (tilskjært 1000 li­ters plast­dunk) blir også plas­sert i fellesbingene som en eks­tra lun hyt­te, noe kal­ve­ne ser ut til å set­te pris på da de ofte lig­ger alle tre inni én. Kul­da ser ikke ut til å være noe pro­blem når man strør eks­tra, fô­rer godt og til­byr de eks­tra hyt­ter.

«Vi blir gode til å bære bøt­ter!» sier Svein Roar Nygaard med et smil.

Bøt­te­bæ­rin­gen var det stør­ste ar­gu­men­tet for ikke å star­te med det­te for 4–5 år si­den. Bin­ge­ne strøs hver dag, og møk­ka kjø­res ut ett par gan­ger i året. Med unn­tak av å bære melk er ikke denne løs­nin­gen noe sær­lig mer tid­kre­ven­de enn opp­stal­ling in­nen­dørs.

Oppstalling kalv container

Andre løs­nin­ger til uiso­ler­te kal­ve­hus

Det er fle­re fak­to­rer enn hel­se­pro­ble­mer som kan være år­sak til at uiso­ler­te kal­ve­hus er å an­be­fa­le. Det­te er en blant annet en bil­lig og vel­fun­ge­ren­de løs­ning som fri­gjør plass i tran­ge drifts­byg­nin­ger. Frisk og god luft­kva­li­tet, lavt smit­te­press, stor plass, lav kvad­rat­me­ter­pris og lite me­ka­nikk som kan gå i styk­ker er andre for­de­ler med et slikt sy­stem. Uiso­ler­te kal­ve­hus kan være: kal­ve­hyt­ter, ig­lo­er, halm­hyt­ter, enk­le flytt­ba­re stål­hal­ler eller enk­le skur med tre veg­ger og tak. Her kan man la fan­ta­si­en løpe og be­nyt­te seg av ma­te­ria­ler og ut­styr som lig­ger un­der låvebrua!

Små til­tak kan føre til sto­re for­bed­rin­ger!
Gir du kal­ven en god start på li­vet får du en god mel­ke­ku!

Ta kontakt med din faste rådgiver for å høre mer. De har gjerne sett og hørt om flere ulike løsninger.

TINE Rådgiving og Medlem på Facebook

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås