Meny

AMS-besetninger trenger gode kalvingsbinger

Kalving i løsdriften øker risikoen for helseproblemer, dødfødsler og spekalvtap. Nok kalvingsbinger med god utforming og ikke minst at bingene blir brukt, er forutsetninger for god helse hos kalv og ku. Innvestering i gode og funksjonelle kalvingsbinger er både lønnsomt, arbeidsbesparende og gir god dyrevelferd.

Kalving i løsdriftsavdelingen av fjøset forkommer i en del besetninger, noe som ikke er i tråd med forskriftene om hold av storfe.

Hva ønsker kua?

Under naturlige forhold isolerer kyr seg fra flokken kort tid før fødsel og søker etter en tørr, trekkfri og avskjermet plass hvor de kan kalve. Morsatferd som slikking, amming, beskyttelse og omsorg vises rett etter fødsel. I kalvens første levedøgn beveger mordyret seg et godt stykke unna kalven for å beite mens kalven ligger stille i skjul. Etter tre til fem dager blir kalven introdusert for resten av flokken. Etter en til to uker dannes det kalvegrupper, og kalvene oppsøker mora hovedsakelig kun for å die.


Reduser helseproblemene etter kalving

Dyrevelferds- og helsemessig er kalving i løsdriften svært uheldig både for mordyr og kalv. At kalvingsbinger ikke blir benyttet, skyldes nok i stor grad at en del norske løsninger tradisjonelt er upraktiske og svært lite fleksible. Kyr som skal kalve har et naturlig behov for å isolere seg fra flokken. Kyr som ikke får denne muligheten vil oppleve et økt stressnivå og de er mer utsatt for sykdom. Omtrent 75 % av helseproblemene hos kyr oppstår innen 30 dager etter kalving, og dette er en klar indikator på hvor viktig det er med gode rutiner rundt kalvingen. Kyrne bør flyttes til kalvingsbinger i god tid før fødsel. Praktiseres dette vil problemet med kalving i løsdriften fort ta slutt.

 
Planlegg oppstallingsmuligheter ved ombygging eller tilbygg

Kalvingsbinger er plasskrevende og brukes ikke hele tiden. Derfor er det viktig å finne gode og fleksible løsninger. Planlegger du ombygging eller tilbygg kan det ofte oppstå billigere disponibelt fjøsareal til disposisjon for slike binger. 

Forskrift om hold av storfe stiller krav om minst én kalvingsbinge og én sjukebinge per 25 påbegynte kyr. Disse skal ikke brukes om hverandre på grunn av smittefaren. Behovet for kalvingsbinger er avhengig av om det er konsentrert eller spredt kalving gjennom året. Legges det opp til konsentrert kalving er behovet for kalvingsbinger stort i en kortere periode, mens ved spredt kalving er behovet lavere og jevnere gjennom hele året. De mest aktuelle oppstallingsalternativene for kyr som skal kalve er fellesbinge med dypstrø/halm eller separate kalvingsbinger.

Fellesbinge er best for ku og kalv

Fellesbinge med dypstrø/halm er den beste løsningen for ku og kalv. Ved bruk av fellesbinge flyttes kyrne ca 3 uker før kalving og går sammen med flere kalveklare kyr. Dette er en løsning med minimalt stressnivå hvor kyrne ikke utsettes for store miljøskifter rett før kalving. En slik binge krever derimot mye oppfølging for at alt skal være optimalt. Bevegelige grinder som kan flyttes dersom kua legger seg mot et hjørne for å kalve vil være en stor fordel for å lette kalvingen og redusere spekalvstap. Rikelig med tørr halm og utskifting av denne mellom hver kalving er med å opprettholde god hygiene.

Separate kalvingsbinger

I separate kalvingsbinger er det kun ei ku per binge, og dette er den mest brukte løsningen i Norge og i AMS fjøs. Kalvingsbinger skal ha minst 50 % tett gulv. Ved bruk av liggeareal med fall, uten liggebåser, bør liggearealet avsluttes i samme høyde som spalten for å unngå at kalven stopper mot kanten ved kalving. Liggeunderlag og gulv bør være mykt for å redusere belastningene på kua. Bingen skal ha et totalareal på minst 8 m2, og minstekravet til nærmeste skille/vegg er 2,3 m. Kua flyttes inn i den separate kalvingsbingen senest når fosterhinna sees.

Stressnivået hos kua ved adskillelse fra flokken vil være individavhengig; separate binger er med å fremme den naturlige atferden hvor kyrne trekker seg unna flokken ved kalving, men en slik adskillelse kan også oppleves stressende for enkelte dyr. Det vil være fordelaktig om minst halve bingevegghøyden nedenfra er med tette vegger for å gi kua avskjerming og for å hindre trekk på kalven.

Separate kalvingsbinger med liggebåser er en løsning som styrer kalvingen ut i fritt område bak kua og ikke inn i en vegg eller en grind. Liggebåsen er hevet ca 20 cm og ved kalvingsproblemer er det enkelt å feste et tau i føttene til kalven og trekke kalven ut i ønsket tempo. Ved å feste tauet i den nedre delen av etefronten, for deretter bruke egen vekt ved å trå på det stramme tauet, er det enkelt å foreta trekkingen alene. Dersom det legges til rette med gummimatter på spalten, og godt med strø, er dette en sikker og arbeidsbesparende løsning. Kalvingsbinger må være lette og gjøre reine og bør rengjøres grundig, og eventuelt desinfiseres, før neste kalving.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås