Meny

Avhorning og kalv - en del av dyrevelferdsindikatoren

Avhorning og kalv er to delindikatorer som inngår i dyrevelferdsindikatoren. Her finner du en oversikt over hva som ligger bak delindikatorene.

Avhorning - en delindikator

Delindikatoren for avhorning er basert på tre elementer.

  1. Andel kalver som er kollete

  2. Andel av avhornede kalver som er avhornet før 42 dager

  3. Andel kalver som er avhornet før 70 dager.

Kollete kalver slipper å avhornes og regnes derfor som en fordel rent dyrevelferdsmessig.

Indikator for hornanlegg/avhorning

For delindikator avhorning viser Tabell 2 at andel kalver med hornanlegg er redusert fra 78 prosent i 2015 til 74 prosent i september 2019. Dette stemmer bra med at Geno nå mener at ca. 25 prosent av kalvene for NRF-rasen er ­kollete. Andel av kalver som er avhornet etter 42 dagers alder er redusert fra 31 prosent i 2015 til 27 prosent i september 2019. ­Forskriften sier at kalver skal avhornes før 6 ukers alder. Dette vil si at litt over en fjerdepart av kalvene er avhornet etter tids­fristen satt i forskriften.

Tabell 2. Antall kalver og andeler som inngår i indikator for avhorning/kollete samt døde og behandla kalver fra 2015 til september 2019.

Variable

2015

2016

2017

2018

Sep. 2019

Antall kalver

234 986

232 337

227 342

218 157

210 391

Antall kalver med hornanlegg

182 828

174 995

176 978

168 483

156 289

Antall kalver registrert avhornet

86 085

85 511

93 330

93 275

81 885

Antall kalver avhornet etter 42 dager

26 797

26 529

27 674

26 499

22 119

Antall kalver avhornet etter 70 dager

6 752

6 633

6 650

5783

4970

Antall døde (dødfødte + døde før 180 dager)

16 454

18 746

17 505

17 267

16 530

Antall kalver behandlet

15 970

15 867

16 392

16 952

17 161

Andel med hornanlegg

0,78

0,75

0,78

0,77

0,74

Andel avhornet etter 42 dager

0,31

0,31

0,30

0,28

0,27

Andel avhornet etter 70 dager

0,08

0,08

0,07

0,06

0,06

Andel dødfødte

0,038

0,040

0,039

0,038

 

Andel døde (dødfødte + døde til 180 dager)

0,070

0,081

0,077

0,079

0,079

Andel behandlet

0,068

0,068

0,072

0,078

0,082

Kalver med nuvler avhornes sent

Nå er det slik at en del kollete kalver får noe som ligner hornanlegg (nuvler) litt seint. Dette kan være en forklaring på at noen er avhornet litt seint. Vi ser også generelt at kalver som er innmeldt som kollete og likevel avhornet, er avhornet seinere enn horna kalver. Nuvler sitter ikke fast i hodebunnen og er løse, og kan således skape problemer om de blir store – og de har lett for å rives av og gi sårskader. På engelsk har de to ord for avhorning. Det ene er disbudding som betyr fjerning av hornanlegg og det andre er dehorning som er fjerning av horn. De regner at hornanlegget gror fast i beinet i skallen ved ca. 2 måneders alder og er da per definisjon et horn. Grensen for disbudding er derfor i mange land 2 måneder. Australia har for eksempel en grense på 2 måneder, og dyrevelferdsdata der viser at 37 prosent blir avhornet etter 2 måneder. De norske tallene er i så måte gode i forhold til Australia, men kan bli mye bedre. Det bør derfor jobbes både fra bonden og veterinærens ståsted for å få gjennomført avhorning før 42 dager.

Vi ser også at andelen avhornet etter 70 dager er redusert fra 8 prosent i 2015 til 6 prosent i september 2019. I indikatoren er avhorning etter 70 dager vektet dobbelt så mye som avhorning etter 42 dager. Når de nasjonale tallene for hornanlegg, samt andel avhorning både etter 42 dager og 70 dager er redusert gir dette en nasjonal økning i indikatorverdi fra 0 i 2015 til 0,57 i september 2019, altså en forbedring av dyrevelferdsindikator for avhorning/kollethet. Den er økt ytterligere til 0,68 i oktober 2019.

Kalv - en delindikator

Delindikator for kalver har tatt hensyn til døde kalver, samt behandlinger av kalver (unntatt rutinemessig behandling som for eksempel avhorning og lusebehandling). Slike behandlinger vil i stor grad være behandlinger for luftveislidelser, diaré eller leddbetennelser. I tallet for døde kalver inngår både dødfødsler og døde kalver fra fødsel til 180 dagers alder.

Indikatoren er laget slik at en først får en indikator som sammenligner dødeligheten i besetningen med gjennomsnittlig dødelighet nasjonalt i 2015. Det samme gjøres med behandlinger som er registrert. Dersom dødeligheten er høyere enn gjennomsnittet gir dette minuspoeng. Om behandlingene er lavere enn gjennomsnittet gir dette plusspoeng, men dersom dødeligheten har gitt minuspoeng, blir behandlingsfrekvensen gjort om fra pluss til minus. Begrunnelsen for dette er at om det er høyere dødelighet enn gjennomsnittet må en også forvente at behandlingsfrekvensen er høy om det er god dyrevelferd. Derfor blir ikke manglende rapportering av behandling eller et neglisjert behov for behandling kreditert med plusspoeng i slike besetninger. En besetning med høy dødelig og lite behandling kan indikere at kalvene ikke får den behandling som er nødvendig for å ivareta dyrevelferden. Om dette blir rett eller galt i en gitt besetning er vanskelig å si, men det er en indikasjon, som da må sjekkes ut i forbindelse med rådgiving.

Økt dødelighet og behandlinger

Vi ser at både dødelighet og behandlinger på kalv har økt de siste åra. Noe som gir seg utslag i at den gjennomsnittlige indikatorverdien er redusert fra 0 i 2015 til -0,28 i september 2019 (-0,24 i oktober 2019). Vi vet at kalvehelse og smittepress er en større utfordring i større løsdriftsfjøs. En slik reduksjon i ­kalvehelse er derfor ikke helt uventa. Dette betyr også at det å forbedre kalvehelsen vil være et satsings­område framover. Det handler om gode fødselsrutiner, nok råmelk til rett tid av god kvalitet, god tilgang på hygienisk melk og fôr, samt gode smitteforebyggende tiltak.

Hør også; Dyrevelferdsindikatoren - et nyttig verktøy?

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås