Meny

Mosjonskrav for storfe på beite

Fri bevegelse og mosjon på beite for alle hunndyr av storfe, oppstallet i uansett fjøssystem, er som krav forankret i paragraf ti av «Forskrift om hold av storfe». Forskriften imøtekommer et økende fokus på dyrevelferd både politisk og blant allmennheten.

Ukastrerte hanndyr eldre en seks måneder er unntatt kravet pga. sikkerhetshensyn. Det er Mattilsynet som forvalter forskriften og som er ansvarlig for å holde tilsyn slik at den blir overholdt. Vi i TINE Rådgiving forholder oss til regelverket og tar utgangspunktet i at det skal være lovpålagt mosjon når vi planlegger nye fjøs.

Dyrevelferd

Samtidig ønsker vi å fokusere på god dyrevelferd som en av grunnpilarene for bærekraftig melkeproduksjon som står i samsvar med forbrukeraksept. Begrepet dyrevelferd kan defineres på flere måter, måles på mange nivåer og ivaretas av «Dyrevelferdsloven». Den engelske Brambellkommisjonen ga i 1965 en omfattende utredning av begrepet dyrevelferd og oppsummerte den ideelle velferd i form av de «fem friheter» for husdyr:

  • Frihet fra sult, tørst og feilernæring
  • Frihet fra unormal kulde og varme
  • Frihet fra frykt og stress
  • Frihet fra skade og sjukdom
  • Frihet til å utøve normal atferd

Det sentrale spørsmålet er: Hvordan mestrer det individuelle dyret det miljøet det lever i?

Dyrehelse

Kravet om mosjon på beite gir storfe muligheten å utføre naturlig adferd. Samtidig økes totalarealet som dyrene har tilgjengelig betraktelig. Dette resulterer i mindre smittepress og gir dermed gode forutsetninger for god dyrehelse. Dette kan også gi noen utfordringer, f.eks. vil kyr i høy produksjon være utsatt for varmestress ved direkte solinnstråling. Det er derfor viktig at det gis tilgang til skygge. Det er viktig at dyrene selv får velge om du vil være inne eller ute når det er sterk varme, sol eller mye innsekter. Beiteperioden bør tilpasses dette.

TINE gir råd

Intensivering av melkeproduksjonen og besetningsutvidelse gir et økt behov for høg ytelse og kontrollert management. Ofte oppstår det en uoverensstemmelse mellom antall dyr, fjøsets beliggenhet og tilgjengelighet og kvalitet på beitearealet rundt fjøset.

Lurer du på hva vi kan bidra med? Her finner du en oversikt over din nærmeste TINE-veterinær og/eller bygningsplanlegger. Dersom du har utfordringer med tillstrekkelig og god fôring under beitedrifta kan fôringsrådgiver i din region kontaktes.

Det er viktig å se på beiting som en ressurs, og ikke et nødvendig onde. Gode beiteforhold kan også være grunnlaget for god økonomi.

Les også brosjyren «Mosjonsløsninger for mjølkeku»

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås