Meny

Grovfôr 2020 – samarbeid for mer, bedre og billigere grovfôr

Prosjektgruppa for Grovfôr 2020 består av (fra venstre) Oddbjørn Kval-Engstad, NLR (fagsjef), Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder, Anders Rognlien, Yara, Torger Gjefsen, Tine (prosjektleder), Petter Klette, Tine, og Jan Håvard Kingsrød, Felleskjøpet Agri. (Foto: Jan Ferstad)
Prosjektgruppa for Grovfôr 2020 består av (fra venstre) Oddbjørn Kval-Engstad, NLR (fagsjef), Geir Paulsen, Felleskjøpet Rogaland Agder, Anders Rognlien, Yara, Torger Gjefsen, Tine (prosjektleder), Petter Klette, Tine, og Jan Håvard Kingsrød, Felleskjøpet Agri. (Foto: Jan Ferstad)

Informasjon og formidling av kunnskap er viktig i prosjektet Grovfôr 2020, der en rekke aktører i landbruket samarbeider. Fagkunnskap om grovfôrproduksjon skal samles og formidles på en effektiv måte til grovfôrprodusenter over hele landet. Målet er 20 prosent økning i andelen grovfôr per kg melk og kjøtt produsert.

– Gjennom en årrekke er det generert mye forskning og utvikling innenfor området grovfôrproduksjon. Dette har omfattet så vel agronomi som høsting, konservering og beiting. Kunnskapen er imidlertid fragmentert og dårlig tilgjengelig for brukerne, spesielt i en tid hvor mye informasjon og kommunikasjon går via ulike digitale plattformer, sier prosjektleder Torger Gjefsen.

 Han påpeker at å ta i bruk ny kunnskap innenfor grovfôrproduksjon på den enkelte gård krever at man kobler sammen produksjon og økonomi, samt formidling på en ny måte.

 – Det sikrer at gjennomførte tiltak gir en økt økonomisk verdi for gårdbrukeren, sier Gjefsen. Han påpeker at fokus på grovfôr krever oppfølging spesielt innenfor fire hovedområder:

-Grovfôrets næringsverdi og produksjonsrespons
-Utvikling og kostnad på grovfôret
-Grovfôr som en nasjonal fôrressurs
- Grovfôr og klimagassutslipp

 Bredt samarbeid over tre år

Partnere i prosjektet er Tine (prosjekteier), Norsk Landbruksrådgiving (NLR), Yara, Felleskjøpet Agri, NIBIO og Mære landbruksskole. Felleskjøpet Rogaland Agder, Norgesfôr, Strand Unikorn, Fiskå Mølle, Addcon, Graminor og Agromiljø er faglige og økonomiske bidragsytere. I tillegg til midler og egeninnsats fra disse aktørene, har Matmerk bevilget KIL-midler til prosjektet. Prosjektarbeidet starter andre halvår 2016 og går tre år framover.

 grovfor 2020 A
STORT POTENSIAL: – Det er store muligheter for å få bedre avlinger og kvalitet, og dermed bedre lønnsomhet, i grovfôrproduksjonen, sier prosjektleder Torger Gjefsen (til venstre) og fagsjef Oddbjørn Kval-Engstad i prosjektet Grovfôr 2020. (Foto: Jan Ferstad)

Seks faggrupper

I prosjektgruppas møte 15. september ble det opprettet seks faggrupper/delprosjekter, og foreslått medlemmer til disse.  Rekruttering av medlemmer foregår i begynnelsen av oktober.    

 

– Det er mye å ta fatt i, og vi er helt avhengige av å ha med oss mange flinke fagfolk i arbeidet framover, sier Oddbjørn Kval-Engstad i NLR. Han er fagsjef for Grovfôr 2020 og har overordnet faglig ansvar i prosjektet. Han leder også faggruppa for arealbruk, som skal ta for seg fôrbehov, vekstvalg og dyrkingsstrategi, beitebruk og hydroteknikk.

 

Geir Paulsen i Felleskjøpet Rogaland Agder leder fagruppa for såvare, etablering og fornying. Her inngår valg av såvare til ett- og flerårig bruk, jordarbeiding, såteknikk og plantevern.

 

Anders Rognlien i Yara leder faggruppa for gjødsling, som skal se på gjødselbehov og gjødslingsstrategier, verdi, teknikk og lager for husdyrgjødsel, samt kalking.

 

Jan Håvard Kingsrød i Felleskjøpet Agri leder faggruppa for høsting, konservering og lagring. Temaet omfatter slåttestrategi, høsteteknikk og -linjer, ensilering, lagring, utfôring sett i sammenheng med høstelinje, samt avlingsregistering.

– Fôring er ikke en del av prosjektet, men det er viktig å se hele grovfôrlinja i sammenheng når en skal regne på lønnsomhet ved ulike alternativer, sier Kingsrød. 

 Dokumentere gevinst 
Målet for samarbeidet er bedre lønnsomhet i norsk grovfôrproduksjon gjennom større avlinger og bedre kvalitet. Ved hjelp av dataprogrammet Grovfôrøkonomi, som er utviklet av NLR og Tine i felleskap, skal den økonomiske effekten dokumenteres for det enkelte bruk.

 – Det er stor interesse for å se på lønnsomheten i produksjon og bruk av grovfôr, og vi har allerede god pågang av produsenter som vil i gang med registeringer i Grovfôrøkonomi, sier Petter Klette i Tine. Han leder faggruppa for økonomisk dokumentasjon i prosjektet.

 Formidlingsprosjekt

Informasjon og formidling er en viktig del av arbeidet i Grovfôr 2020. Fagkunnskap om grovfôrproduksjon skal samles og formidles slik at den når fram til gårdbrukeren.

 

– Den primære målgruppa er grovfôrprodusenter over hele landet, men det er også viktig å nå entreprenører, rådgivere og leverandører, sier Gjefsen. En egen faggruppe for informasjon, ledet av Jan Ferstad i NLR, skal lage en informasjonsplan og samarbeide med de andre faggruppene om formidling av fagstoffet. Det legges opp til et samarbeid med fagpressen om fagartikler om ulike temaer fra prosjektet. Det er også et mål å samle alt relevant fagstoff om grovfôr på ett nettsted tilgjengelig for alle produsenter, rådgivere og andre. Sosiale medier, film og andre digitale kanaler skal tas i bruk for å nå flere. Regionale fagsamlinger med tema grovfôrøkonomi, markdager og andre fagarrangement vil også inngå i prosjektet.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås