Meny

To nye utredningsprosjekter på geit

NMBU har i samarbeid med TINE fått støtte til to utredningsprosjekter på geit. I det ene prosjektet skal det utvikles en metode for å differensiere somatiske celler i geitemelk, og det andre prosjektet skal kartlegge husdyrmiljø i geitebesetninger.

Ragnhild Aabøe Inglingstad er TINEs nye spesialrådgiver på geit og hun vil være kontaktperson på begge utredningene.

Celletall i geitemelk

De siste årene har det vært et stort fokus på å forbedre kvaliteten på geitemelka, og geitemelksprodusentene har gjort en formidabel innsats på flere områder: alle geitebesetningene som leverer melk til TINE er sanert og fri for CAE, det har vært et økt fokus på fôring, og ikke minst så har målretta avl redusert forekomsten av såkalte «null-geiter». Alle disse tiltakene har hevet råstoffkvaliteten på geitemelka betraktelig, spesielt i forhold til frie fettsyrer og ysteegenskaper.

Skal undersøke cellene som finnes i geitemelk

Når det gjelder celletall, så er dette en faktor som kan påvirke råstoffkvaliteten negativt. Geitemelk har vanligvis et høyere celletall sammenliknet med kumelk, og man er ikke helt sikre på hvorfor. Selv om celletallet ble betydelig redusert etter prosjektet «Friskere Geiter», er celletallet generelt sett høyere i Norge enn mange andre land, av ukjent årsak. Hos ku er mastitt (jurbetennelse)den vanligste årsaken til forhøyet celletall. Klinisk mastitt følges av tydelige sykdomstegn, mens hos dyr med subklinisk mastitt ser man ikke alltid tegn til sykdom. Klinisk mastitt er uvanlig hos geit, men subklinisk mastitt forekommer og kan føre til en økning i celletall. Men geiter kan også ha høyt celletall selv om man ikke kan påvise sykdomsfremkallende bakterier ved speneprøve. Celletallet kan øke ved for eksempel brunst og beiteslipp, tilsynelatende uten at geitene er syke, og det er derfor viktig å kunne finne ut hva slags type celler som er til stede i melka. Analysen som benyttes i dag gir et mål på totalantall celler i melka, og for høyt celletall vil gi trekk i utbetalingen til produsenten. Utredningen skal derfor utvikle en metode for å identifisere hva slags type celler som finnes i geitemelk.

Støtte til dette prosjektet er innvilget av Styrene for Forskningsmidler og Matindustri (FFL/JA), og skal ledes av Preben Boyesen ved NMBU/veterinærhøgskolen i samarbeid med TINE.

Husdyrmiljø i norsk geitehold

I Norge har vi lang tradisjon for geitehold og geitemelksproduksjon. Flesteparten av geitene i Norge er melkegeiter - i 2019 var tallet nesten 36 300, fordelt på om lag 300 produsenter. Fra 1850-tallet har antall geiter sunket kraftig -da var det 350 000 geiter her til lands. Vi ser derimot en liten økning årlig i antall besetninger med ammegeiter og nye raser som Boer.

Selv om geitehold har en lang tradisjon i Norge, er regelverket om geitehold (Forskrift om velferd for småfe) relativt lite detaljert og det finnes heller ikke veiledninger om anbefalt oppstalling av geit. For eksempel, ifølge Forskrift om velferd for småfe (Kapittel III, §10 og §11), må dyrene ha «god mulighet for sosial kontakt, bevegelse og annen naturlig atferd» og «tilgjengelig areal per dyr og totalarealet skal være tilpasset dyrenes behov», men et presist tall for areal, og tiltak for å ivareta disse behovene er ikke beskrevet. Det er heller ikke satt opp anbefalinger for gruppestørrelse, og det finnes heller ikke krav om miljøberikelser for å stimulere til naturlig atferd. For å kartlegge tilstanden i norske geitefjøs, og få kunnskap om muligheter og utfordringer knyttet til bedring av dyrevelferden i innefôringsperioden, vil dette forprosjektet utvikle en spørreundersøkelse som skal sendes ut til norske geiteprodusenter. Støtte til dette prosjektet er innvilget av Styrene for Forskningsmidler og Matindustri (FFL/JA), og skal ledes av Judit Banfine Vas ved NMBU i samarbeid med TINE.

Av: Ragnhild Aabøe Inglingstad, Spesialrådgiver Geit, TINE

Les mer om saken i neste utgave av Sau og Geit.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås