Meny

Huskeliste og gjeremål i geitebuskapane

Er kjea tunge nok?
Er kjea tunge nok?

Alle periodar gjennom ein laktasjon krev at ein har ein plan for viktige gjeremål, bestiller utstyr for prøvetaking og planlegg i god tid slik at ein er klar når tida for ulike tiltak er inne. Kunsten er å ligge et steg foran.

Ut frå tidspunkt i laktasjonen er det ulike gjeremål ein skal planlegge og gjennomføre. 

Kalender_oppgaver_kjeing

Grovfôrkvaliteten bestemmer kraftfôrstrategien til ei kvar tid

Utan kjennskap til grovfôrkvaliteten har vi svært begrensa grunnlag for å velge rett kraftfôrtype og mengde. Å planlegge fôring for siste del av laktasjonen og i tørrperioden er like viktig som for tidleg laktasjon. For å få oversikt over årets grovfôrkvalitet, planlegg uttak av grovfôrprøver tidlegast mulig. Ein bør vente til ca seks veker etter slått før ein tek ut prøver av ensilert fôr. Då vil gjæringsprosessen vere ferdig og fôret er blitt stabilt.

God jurhelsestyring krev god planlegging

Ver tidleg nok ute med siste prøvetaking i geitekontrollen slik at det ikkje blir for seint å ta ut speneprøver . Geiter med celletall over 1 million på siste prøve og med vedvarande høge celletal («langtidsmillionærar» merka med rødt i Geitekontrollen) samt geiter der du kjenner kjertelforandringar skal ikkje gå inn i neste laktasjon utan tiltak. Sett dei på utrangeringslista eller fylgj dei opp med speneprøver som grunnlag for sintidsbehandling eller utrangering. Drøft tiltak med veterinæren.

 Speneprøver 2

Har kjea vokse godt ?

Mål for oppdrettet er å få robuste og produktive dyr som skal ete mykje grovfôr. Fôropptak har sterk samanheng med storleiken på dyret. Vi ynskjer gjerne at unggeitene skal vere 45–50 kg ved første kjeing. Sjekk tilveksten ved å vege eit representativt utval av kjea ved innsett. Har dei levandevekt som oppgitt i tabellen er det eit godt utgangspunkt for å nå tilvekstmålet. Drøft vidare fôringsopplegg for kjea med fôringsrådgjevar.  

 tabell_alder_vekt_kje 

Planlegg rask og effektiv avsining

Ein bør bruke maksimalt fem-seks dagar på å avsine geitene. For å få ned mjølkeproduksjonen er det viktig at ein reduserer næringstilførselen. Reduser eller ta bort kraftfôret nokre dagar før ein startar sining og bruk grovfôr/beite av middels kvalitet. Geiter som er på et naturleg tidspunkt for avsining, ti månader ut i laktasjonen og har lite mjølk, kan avsinast brått. Ved avsining tidlegare i laktasjonen kan eit prøve å fylgje denne rutinen:

Dette er forslag til rutiner for geiter med friske jur: 

 Rutiner_geiter_med_friske_jur

 

Viktige lenker

Norsk sau og geit

Parasittpakke geit og sau:
http://www.animalia.no/Sauehelsenett/Diagnsotikk/Endoparasitter/Parasittpakken/

Til avføringsprøver som blir undersøkt for mage-tarm-nematoder, koksidier og lungeorm. Prøvetakingsutstyr, innsendingsskjema prøvetakingsveiledning og adressert/frankert konvolutt.

Holdvurdering av mjølkegeiter

Godt jur geit - sjekk ved avsining

 

 

 

 

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås