Meny

Er kjea tunge nok?

Tilveksten i beitesesongen er ofte ujamn. Ved å sette de letteste kjea i egen gruppe kan mye av tapt tilvekst i beiteperioden tas igjen utover høsten. Det krever intensiv fôring, godt miljø og at kjea ikke er redusert på grunn av parasitter.

Grupper kjea etter størrelse og vekt

Ved å gruppere kjea etter størrelse og vekt fra innsett har du mulighet til å fôre mer moderat på større og tyngre kje og intensivt på kje som trenger mye tilvekst. Dersom du blander små og store kje i samme binge vil gjerne forskjellen i tilvekst bare øke, de største kjea vil dominere ved fôrbrettet og hindre de minste i å få i seg nok fôr. Kje som veier mindre enn 30 kg ved 7 måneders alder bør fôres intensivt.

Gode overganger

For å venne vommikrobene til nye fôrslag og gjøre overgangen best mulig bør en kombinere beite og innefôring i minst 1 uke før innsett. Opptrapping med kraftfôr må skje gradvis, for eksempel med 0,1 kg hver 2. eller 3. dag. Grovfôr til kje skal være smakelig og av god kvalitet, helst over 0,87 FEm per kg tørrstoff og minst 14% råprotein.

Kraftfôrtyper og mengde

Kje over 4-5 måneder er fullt utviklede drøvtyggere og kan nytte proteinet i vanlige kraftfôrblandinger til mjølkegeiter. Det er imidlertid store forskjeller i innhold av NDF (fiber) og stivelse i ulike kraftfôrtyper. Grovfôrkvalitet, grovfôropptak og mengde kraftfôr som skal gis vil være avgjørende for hvilket kraftfôrslag en bør velge til kjea. Ved kraftfôrmengder over 0,5 FEm per dag kan det bli problemer med vommiljøet og økt fare for diarèproblem ved bruk av kraftfôr beregnet til mjølkegeiter. Ved intensiv fôring bør du derfor velge blandinger beregnet til dette, for eksempel FORMEL Lam høst, FISKÅ Sau/Lam appetitt eller DRØV Lam.

Fôringsgrupper

Kjea har fremdeles godt vekstpotensiale i 7-8 måneders alderen. Fôring av denne aldersgruppa bør legges opp ut fra behov for tilvekst/holdoppbygging fram mot første kjeing. Gruppering etter størrelse og vekt er oftest nødvendig for å jevne ut forskjeller i vekt mellom kjea etter beiteperioden. Det er mulig å oppnå vektøkninger på 15-18 kg i løpet av 3-4 måneder (se tabell 2). Mot slutten av drektigheten vil fosterproduksjon kreve ekstra energi og protein, men en kan ta sikte på at unggeitene kan vokse godt fram til ca 1,5 måned før første kjeing.

Følg med på vektutvikling

Vei alle eller et utvalg kje for eksempel en gang per måned for å kontrollere om fôringa fungerer som forventa. Jo større og mer utvikla geitene er ved første kjeing jo større kapasitet vil de ha til å ta opp grovfôr. Store åringer i godt hold har også høgere ytelse, høgere fettprosent og lavere innhold av frie fettsyrer i mjølka i første laktasjon enn mindre åringer i dårligere hold1). Godt kjeoppdrett er en god investering.

Fokus på overgangsfôring

Når det nærmer seg kjeing er det viktig at unggeitene har fått venne seg til det fôret de skal få etter kjeing og finne seg til rette i miljøet de skal være i som mjølkegeiter. Unggeitene bør gå i mjølkegeitavdelingen minst 4, helst 6 uker før forventa kjeing. I de siste to ukene før og etter kjeing er det viktig å unngå stress. Unggeitene bør derfor være vant til de andre mjølkegeitene, ny fôringsplass og eventuell kraftfôrstasjon i god tid før de skal kjee.

TINE Rådgiving anbefaler at kraftfôrnivået i de to siste ukene før kjeing ikke overstiger 0,6 kg per dyr per dag, og at det gis grovfôr av god kvalitet. Fôropptaket er lågt i denne perioden, og det er særdeles viktig at en sikrer et høgt grovfôropptak og opprettholder godt vommiljø. God overgangsfôring rundt kjeing er en forutsetning for å lykkes videre i første laktasjon.

Bruk TINE fôringsrådgiving også til planlegging

TINE Fôrplan geit kan også brukes i fôrplanlegging og tilvekstkontroll i oppdrettet. Last ned pdf under som viser et eksempel. Etter veiing ved innsett kan det lages plan for ulike fôringsgrupper for å oppnå ønsket vektutvikling. Unggeitene er på samme måte som mjølkegeitene utsatt for sur vom ved høg andel stivelse og/eller lite fiber i rasjonen. TINE Fôrplan geit beregner vombelastning og foreslår rasjoner som gir best mulige forhold for vommikrobene og god drøvtyggingsfunksjon. Kontakt din TINE-rådgiver om du ønsker råd om oppdrettsfôring.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås