Meny

Analyse av bakterier i tankmelk

Siden 1996 har telling av enkeltbakterier vært anvendt som analysemetode for ku. Det startet med analyseinstrumentet bactoscan, som for 10 år siden ble fornyet til analyseinstrumentet bactocount. TINE FoU har utprøvd det nye analyseinstrumentet grundig over flere år, og det er nå også tatt i bruk for å analysere bakterier i geitemelk.

Gammel analysemetode

Geitemelk ble tidligere kontrollert for bakterieinnhold ved en manuell analysemetode hvor bakterier ble dyrket på næringsagar, med påfølgende manuell telling av antall kolonidannende enheter.

Skål med næringsagar ble inkubert/dyrket i varmeskap i 3 dager for at bakteirekolonier skulle vokse seg synlige. På dag 3 ble bakteriekoloniene telt manuelt. Se bilde 1.

Siden det ikke kommer fram hvor mange enkeltbakterier som danner grunnlaget for en bakteriekoloni, vet vi aldri helt sikkert hvor mange enkeltbakterier som egentlig var i melka.

Ny metode

Bactocount er en automatisk metode hvor et analyseinstrument direkte teller enkeltbakterier i melka. Analyseresultat er klart samme dag som analysen starter. Se bilde 2.

Hva er forskjellen?

De to analysemetodene kan ikke sammenlignes fordi den gamle metoden ikke kunne angi hvor mange enkeltbakterier som gav opphav til en bakteriekoloni. Dette varierer med ulike bakterietyper.

Stafylokokk- og streptokokkbakterier (som er typiske jurbakterier) klumper seg tett sammen, slik at mange bakterier danner grunnlag for en koloni på bakteriskåla. Se bilde 3. Koliforme bakterier opptrer enkeltvis og en bakterie er oftest grunnlaget for en koloni. Se bilde 4.

Dette er en av grunnene til at bactocount gir høyere bakterietall enn bakteriekolonier, når det er mange stafylokokker og streptokokker i melka. Dersom det er mest koliforme bakterier i melka, vil det være mindre forskjell på bactocount og bakteriekolonier.

Bilde 1: Synlige bakteriekolonier på skål med næringsagar

 bakteriekolonier i skål

Bilde 2: Bactocount analyseinstrument som teller alle typer bakterier som enkeltbakterier

Analyseintrument - Bactocount

Bilde 3: Stafylokokkbakterier opptrer i klumper

bakterier i klumper

Bilde 4: Koliforme bakterier opptrer enkeltvis

Bakterier enkeltvis

Den nye metoden er både automatisk, raskere og mer nøyaktig

For å forberede geitemelkprodusentene analyserte TINE Råvarehåndtering tankmelk fra geit med bactocount, i løpet av en periode sommeren 2016. Resultatene ble sendt ut til produsenten som orientering. Dette for at produsentene skulle få se noen av sine resultater målt med ny metode. TINE Rådgiving har kontaktet produsenter der ny analysemetode viste høyt bakterieinnhold. Dette for å bistå produsenten med å iverksette tiltak med tanke på å redusere og stabilisere bakterieinnholdet i melka.

Samme krav til hygienisk kvalitet på kumelk og geitemelk.

Det er like krav til hygienisk kvalitet på ku- og geitemelk.

Gjeldende grenser i 2017

Elitemelksgrenser bakterier 2017

Ved avregning for bakterier er øvre grense for elitemelk ≤ 100 000. Avregningsverdien for bakterier skal være laveste verdi av geometrisk gjennomsnitt av de siste 6 analysene eller geometrisk gjennomsnitt av analysene gjort i avregningsmåneden.  

Høring og konsernstyrebehandling

TINEs kvalitetsregelverk var til høring i produsentlagene våren 2016 og det var et godt engasjement også når det gjaldt analysemetode for bakterieinnhold i geitemelk. Det har videre kommet høringsuttalelser fra Norsk Sau & Geit og TINEs rådgivende gruppe geit. Analysemetode ble også diskutert i åpne telefonmøter med geitemelkprodusentene forsommeren 2016.

Kvalitetsregelverket for 2017 ble vedtatt i konsernstyremøtet i oktober 2016.

Rådgivere følger opp besetninger og kartlegger årsaker  

I perioden 1. januar til 10. februar 2017 var det 171 geitmelkprodusenter som hadde leveranse og analyser av tankmelk. 28 av disse (16,3 %) hadde minst to analyser med bakterietall over 100 000. Fagrådgivere for melkekvalitet har hatt dialog med 27 av de 28 besetningene og det er kartlagt årsaker, tiltak og observert effekt.  

I 13 av tilfellene skyldtes bakterietallet i hovedsak jurhelseutfordringer, i 10 tilfeller var hovedutfordringen reinhold av eller feil på melkeutstyr og i 4 tilfeller var det en kombinasjon av disse.

Seks av besetningene var i avslutning av laktasjon og er nå i sinperiode. 14 besetninger har fått god effekt av tiltakene, og bakterietallet er under 100 000. I åtte av besetningene pågår det fortsatt arbeid, så effekten av tiltakene i disse besetningene, er foreløpig ikke målt.

Jurbetennelse og melkekvalitet

En økning i celletallet er en indikasjon på en infeksjon av enten bakterier eller virus. En infeksjon gir en betennelsesreaksjon i jurvevet med “lekkasje” av komponenter fra blod til melk, samt skader på melkeproduserende celler. Ved jurinfeksjoner endres bl.a. melkas sammensetning. Det blir mer protein (pga. proteinlekkasje fra blod til melk), mindre kasein (melkeprotein som kan ystes), mindre laktose, økt celletall og lavere ytelse.

Under vises illustrasjoner på betennelsesreaksjonen i jurkjertel (= økning i celletall). Disse har vært brukt mye i presentasjoner på fagmøter de siste åra. Bildene viser hvordan juret reagerer på en bakterieinfeksjon, og hvordan enzymer og andre skadelige stoffer som gjør melka ustabil, frigis ved betennelsesreaksjonen.

Mastittbakterier 

 

 

Mastittbakterier inneholder skadelige enzymer som bryter ned protein og fett (proteolyse og lipolyse). Dette kan i tillegg føre til smaksfeil på melka.

Geitkontrollen viser at mange geiter melker lenge med svært høye celletall. Geiter med høye celletall er merket med rød farge i geitekontrollen. Geiter som har høye celletall i lange perioder bør utrangeres.

Stolpen helt til høyre i figuren viser at mange geiter har langt over 10.millioner i celletall.

Geiter med mange millioner i celletall vil i perioder kunne skille ut store mengder mastittbakterier, noe som vil påvirke bakterietallet i melka.

 Graf - distribution of celletall

 Celletall

Skrevet av:

Dag Lindheim, Spesialrådgiver beredskap og melkekvalitet, TINE Rådgiving
Liv Sølverød, Seksjonsleder i Fagavdelingen, og leder av TINE Mastittlaboratoriet i Molde, TINE Rådgiving
Ken Lunn, Sjef Råmelkkontroll, TINE Råvarehåndtering
Eivind Kjus, Direktør, TINE Råvare

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås