Meny

Det gir god økonomi i å fylle kvoten

Forholdstalet har auka til rekordhøge 1,07 i 2021. Det vil sei at har du ei kvote på 100 000 liter kan du no levere 107 000 liter. Det utgjer nesten produksjonen til ei gjennomsnittsku, eller 20 kg ekstra per dag resten av året. Greier du å fylle kvoten vil det gi deg ekstra inntekter i år.

Kunsten er å starte planlegginga tidleg. Bruk TINE Mjølkeprognose for å få ei oversikt over korleis det ligg an hos deg. Ta gjerne kontakt med rådgjevar for å få hjelp.

Nedanfor er nokre små tips som kan vurderast:

  • Sjekk dyrestatus. Har du ledig plass i fjøset så kan det vere aktuelt å få tak i ei ekstra ku dersom det er dyr til salgs. Muleg rådgjevar har tips om kven som kan ha kyr til salgs. Har du friske kyr til overs så er det viktig at disse ikkje blir solgt til slakt. Det er stort behov for livdyr i marknaden.
  • Hold på kyr som er tenkt slakta og som kan produsere mjølk lengst mogleg.
  • Kan det vere aktuelt å auke avdråtten hos kyr etter kalving? Det er mange som har mykje grovfôr og vil nytte det best mogleg. Då kan det vere aktuelt med eit kraftfôr som er berekna til å gi god avdrått med høgt energiinnhald og proteininnhald. Har du lite grovfôr så kan auka fiberrikt kraftfôr vere aktuelt. Med auka kraftfôr er det viktig å passe på vombelastninga.
  • Kyr med bra produksjon kan om mogleg ha kortare sinperiode enn det som er vanleg (8 veker). Sinperiode ned på 5-6 veker går greit dersom kua er i passe hold og elles frisk.
  • Kalvane kan få noko av mjølka som mjølkeerstatning. Mjølkeerstatninga kostar litt, men mindre enn det du får på mjølkeprisen. Få hjelp av rådgjevar om mengde og strategi for å sikre tilvekst og helse hos kalvane.

Signala for 2022 er også positive, så framtidsplanane bør tilseie at det er lurt å inseminere så ein har kyr nok for produksjonen også i 2022.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås