Meny

Veterinærens rolle i byggeprosessen

TINE Rådgiving har team med ulike rådgivere, inkludert veterinærer, som sørger for at hele byggeprosessen blir ivaretatt på en god måte. Veterinærene hjelper med å planlegge å bygge opp en sunn og frisk besetning som er klar til å produsere melk av god kvalitet.

Veterinærene er en del av bruksutviklingen

Under planlegging av nytt fjøs, eller på- eller ombygging av eksisterende fjøs, er det viktig at både økonomi, bygg og ikke minst dyrematerialet blir planlagt på en grundig måte slik at inntektene sammenfaller med utgiftene ved oppstart. Derfor er det viktig at smittesluser, inn/utlasting av dyr, dyreflyt, kalvingsbinger/velferdsavdelinger og kalveoppstallingen blir gjennomgått slik at alle hensyn blir ivaretatt i planleggingen.  TINE Bruksutvikling har tverrfaglige team som kommer tidlig inn i byggplanleggingen og hjelper til med alle sidene av prosessen.

Utforming av bygget, sett med veterinærens øyne

Våre veterinærer er innom mange ulike fjøs. De har vært i påbygde fjøs og i ombygde fjøs, og de har ofte erfart hvilke byggløsninger som fungerer godt og hvilke som fungerer mindre godt. Veterinærene har i tillegg god kompetanse på smittevern og hvordan introduksjon av smitte kan reduseres til et minimum. Byggrådgivere og veterinærer samarbeider om tegningene og de byggtekniske løsningene for å gi bonde og dyr de beste forutsetningene for å lykkes.

Hvilke dyr skal produsere melk i ny besetning?

De ulike byggeprosjektene innebærer som oftest produksjonsøkning. Husdyrareal innendørs og dyretall skal økes for å komme opp i en større produksjon som igjen er en forutsetning for finansiering av bygget. Hvilke dyr som skal være med videre, hvilke som skal slaktes eller selges og hvordan rekrutteringen av dyr skal skje, krever langsiktig planlegging. Våre veterinærer hjelper til med gjennomgang av eksisterende dyremateriell og planlegging av rekrutteringen. Sammen med bonden går veterinæren grundig gjennom besetningen og vurderer jurhelse, tidligere sykdomshistorie, klauvhelse og fruktbarhet. Det tas speneprøver av alle lakterende kyr med høyt celletall og av kyr som tidligere har hatt klinisk mastitt. I tillegg lager vi rutiner for speneprøvetaking av alle innkjøpte kukalver etter kalving for å se etter smittsomme mastittbakterier i juret. Alle kyr blir eksteriørvurdert med hensyn til juroppheng, spenefasong, marispener etc., for å se om de egner seg til det nye/ombygde fjøset. Ut fra eksteriør og speneprøveresultater vurderer TINE-veterinæren og produsenten sammen hvilke dyr som skal være med over i det nye fjøset og hvilke som skal slaktes.

 

Innkjøp av dyr

Ved satsing på egenrekruttering, bør planleggingen begynne to til tre år før innflytting. Inseminering av kviger med kjønnsseparert sæd kan være en god løsning slik at det blir flere kviger til påsett. Innkjøp av kukalver er risikofylt med hensyn på smittsomme sykdommer og bør planlegges nøye. Alle innkjøpte kalver må leveres med helseattest. Helseattesten er en dokumentasjon på at de kommer fra besetninger med kjent smittestatus. For å klare å fylle kvoten første år, kan det også være aktuelt å kjøpe inn drektige kviger. Innkjøp av kviger medfører også introduksjon av smittsomme sykdommer og det er svært viktig at disse dyrene kommer fra besetninger hvor det er tatt ut speneprøver jevnlig og Str.agalactiae ikke er påvist.

 

Veterinærenes kompetanse og innspill i byggplanlegging er viktig. Det sikrer god og langsiktig planlegging av dyremateriell, gode smittesluser og god smittesikring av besetningen, i tillegg til at dyrevelferd og dyrehelse blir ivaretatt i prosessen og i det ferdige bygget.

Ta gjerne kontakt med din Nøkkelrådgiver dersom du har behov for støtte i en bruksutviklingsprosess.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås