Meny

Ny produksjonskontroll Hold

Produksjonskontroll Hold gir deg et kjapt og oversiktlig bilde av holdstatus for besetning og enkeltindivider. Nytten av verktøyet er avhengig av at dyra holdvurderes regelmessig. Verktøyet er et overvåknings- og styringsverktøy for optimalisering av fruktbarhet, helse og produksjon.

Hold er et uttrykk for dyrets energistatus. Holdet vurderes visuelt i henhold til en standard metodikk eller automatisk ved hjelp av et kamera. Hensikten med Produksjonskontroll Hold er å gi bonden en oversikt over holdstatus og holdutvikling for individ og besetning. Verktøyet gir en løpende oversikt med alle hendelser rundt hold og holdendring i alle stadier av laktasjonen og i sintida for mjølkekyr. For kviger vises hold og holdutvikling fra 12 måneder etter fødsel fram til første kalving.

Produksjonskontroll Hold inngår i abonnementet for TINE Bedriftsstyring PLUSS.

Holdvurdering og holdprofil

Mjølkekyr må tære på fettet i tidlig laktasjon og taper dermed hold. De fleste mjølkekyr vil komme i negativ energibalanse (taper hold) den første tida etter kalving. Særlig ved høy ytelse er det vanskelig å tilfredsstille dyras store energibehov i denne kritiske fasen av laktasjonen. NRF-kua har god evne til å mjølke av holdet og må derfor ha et visst fettdepot tilgjengelig for forbrenning etter kalving.

Hold vurderes på en skala fra 1 (avmagret) til 5 (overfeit) med delpoeng på 0,25. (se figur 1).

DeLaval har utviklet et automatisk kamerasystem for bestemmelse av hold. Metoden har samme hovedskala og samsvarer godt med tradisjonell holdvurdering. Registrering og rapportering av manuell holdvurdering kan enkelt og raskt gjøres på Kukontroll-appen. For opplæring i holdvurdering finnes det en video på YouTube (søk på Holdvurdering storfe).

Holdvurderingsskjema_1

 Holdvurderingsskjema_2

Figur 1. Holdvurderingsskjema for NRF-kyr (foto og metodeutvikling Per Gillund)

Holdet ved kalving bør vanligvis ligge på 3,0–3,75. Feite kyr med holdpoeng 4 eller mer har ofte større problem med fôropptaket etter kalving. Evnen til å ta opp tørrstoff er normalt vesentlig redusert de første 10–12 ukene etter kalving. Fedme vil forsterke dette problemet.

Fedme ved kalving og stort holdtap etter kalving innvirker negativt på fruktbarhet, helse og produksjon.

Feite kviger har vanskeligere for å bli drektige ved inseminasjon og har større risiko for helseproblemer og dårlig fruktbarhet etter 1. kalving. 

Anbetalt hold gjennom laktasjonen: (jfr. figur 2)

  • Holdpoeng 3,0–3,75 ved kalving
  • Holdtapet etter kalving bør begrenses til 0,5 poeng.
  • Tap av hold bør være avsluttet innen 4-6 uker etter kalving.
  • Forsiktig økning av holdet fra 3 måneder og fram til avsining
  • Stabilt hold på 3,0–3,75 i sintida

Holdkurve

Figur 2. Anbefalt holdkurve for kyr

Det anbefales at kvigene har en flat holdkurve med holdpoeng 3-3,75 fra inseminasjon til 1. kalving. Både kyr og kviger bør holdvurderes om lag en gang per måned.

Unngå feite kyr og stort holdtap

Feite kyr ved kalving er et problem i mange besetninger. Feite kyr har dårligere fôropptak enn kyr i middels hold. Til dels skyldes dette at store fettmengder i bukhulen gir begrenset plass til vomma. Enda viktigere er det nok at fedme og stor mobilisering av kroppsfett er uheldig for kuas stoffskifte og hormonbalanse. Slik ubalanse har negativ innvirkning på fôropptaket og øker dessuten risikoen for sjukdom og fruktbarhetsproblemer etter kalving. Stort holdtap etter kalving forsterker den negative effekten på helse og fruktbarhet. Dyra har økt risiko for både stoffskifte- og infeksjonssjukdommer, f.eks. ketose, mjølkefeber, mastitt og børbetennelse. Kyr i negativ energibalanse kommer senere i gang med syklus etter kalving og er mer utsatt for brunstmangel, eggstokkcyster og omløping. Dersom slike problemer oppstår er Produksjonskontroll Hold et godt hjelpemiddel for analyse og iverksetting av forebyggende tiltak. Ta gjerne kontakt med din veterinær og fôringsrådgiver for videre oppfølging.

I denne veilederen kan du lese mer om hvordan du bruker verktøyet Produksjonskontroll Hold. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås