Meny

Hvordan bruke nøkkeltall i produksjonen?

Ved hjelp av nøkkeltallene i TINE Mjølkonomi kan man fort finne ut av hvor man gjør det bra eventuelt hvor man har et forbedringspotensial i produksjonen. Nøkkeltallene forklarer en stor del av lønnsomheten i melkeproduksjonen. "Mjølk minus fôr" er ett av disse. I denne artikkelen er noen av de mest sentrale nøkkeltallene forklart.

Hvor god er du på å produsere melk?

Nøkkeltallet «Mjølk minus fôr» er et tall som sier mye om melkeproduksjonen på bruket. Her tar vi med alle mjølkeinntektene og trekker fra fôrkostnadene på mjølkeku. Deretter deles dette på antall liter produsert melk.

Ved siden av prisen på mjølk og fôr vil det være mange faktorer som påvirker dette resultatet. Hvilken effekt du får av fôringen henger sammen med «alt» i fjøset (dyrehelse, fruktbarhet, miljø etc.) 

 mjølk minus fôr illustrasjon

Hvor god er du på okseoppdrett/kjøttfeproduksjon?

På samme måte som nøkkeltallet «Mjølk minus fôr» har vi for okseoppdrett og kjøttfeproduksjonen laget nøkkeltallet «Kjøtt minus fôr». Dette produktivitetsmålet er bygget opp likt som «Mjølk minus fôr» bare at vi bruker inntektene og fôrkostnadene ved produsert kg kjøtt (både til liv og til slakt).

 kjøtt minus fôr

Hva indikerer en lønnsom driftsgrein?

Dekningsbidraget u/tilskudd for den enkelte driftsgren er et nøkkeltall som egner seg godt til å fortelle hvor lønnsom driftsgreinen er. Her er de faste kostnadene og tilskuddene utelatt, og man tar for seg produksjonsinntektene og trekker fra de løpende produksjonskostnadene.

 DB mjølkeprod u tilskudd kr årsku illustrasjon

Nøkkeltall grovfôr

Ved nøkkeltall forbundet med grovfôrproduksjon kan man nå isolere kostnaden av høsta fôr og beite. Dette gir mulighet for å vurdere hvordan en kan optimalisere produksjonen slik at grovfôrarealet blir en best mulig utnyttet ressurs.

 bruttokostnader beite illustrasjon

Hva er din begrensede ressurs?

I tillegg til den grafiske framstillingen av nøkkeltallene, har vi også vanlige tekstrapporter tilgjengelige. I tekstrapportene er nøkkeltallene gitt i forskjellige enheter, slik at de kan tilpasses etter hva som er brukets begrensede ressurs. Hvis kvoten er din begrensede ressurs kan det være lurt å se nøkkeltallene som kr per liter. Er grovfôrtilgangen din begrenset bør du se tallene med dekar som enhet, og har du plassmangel i fjøset er det relevant å se nøkkeltallene som kr per årsdyr eller kr per MKE (Mjølkekuenhet).

 Driftsgreinresultat oversikt

Forklaring av enheter

MKE (Mjølkekuenhet) er en enhet som brukes i Mjølkonomi. For Mjølkeku er MKE det samme som Årskyr. For de andre driftsgreinene har vi tatt forbehovet i driftsgreinen og dividert på fôropptaket til den norske «standardkua» (42000 MJ pr. år).

F.eks. så er MKE for driftsgrein kvigeoppdrett definert som fôrbehov for driftsgrein dividert på 42000 MJ. Ved å finne utnyttelsen per MKE i den driftsgreinen kan du lettere sammenligne nøkkeltall mellom driftsgreiner og med referansegrupper. For Storfe har vi summert MKE for alle driftsgreiner.

Årsdyr er en litt enklere definert enhet. Her teller vi summen av antall fôrdager dyra er i den spesifikke driftsgrein, og deler det på 365 dager. F.eks. antall årsdyr (årskviger) i kvigeoppdrett blir definert ved å summere alle fôrdager for alle kviger i gjeldende år, dividert på 365 dager.

Ambisjonen

Vi håper og tror at våre nøkkeltall skal være til stor hjelp for å få en bedre kontroll over produksjonen. Nå som Mjølkonomi er tilgjengelig for produsenter, kan man grave seg ned i sine egne tall og bli litt mer oppmerksom på hva man driver med. Bruk rådgiveren din som en sparringspartner og utfordre hverandre! Her kan man få detaljstyring av drifta, samt oppdage positive og negative sider ved produksjonen sett fra et økonomisk perspektiv.

Les mer om tjenesten TINE Mjølkonomi

Denne videoen forklarer hvordan du kan bruke og tolke de ulike nøkkeltallene:

 

 

 

 

 

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås