Meny

Økonomiske vurderinger ved fôrmangel

Årets grovfôravling er kraftig redusert, og fôrtilgangen er kritisk for mange. På Østlandet er det mange som i normalår høster rikelig med mengder grovfôr, og med bra kvalitet. Dette medfører at fôrseddelen normalt består av mye grovfôr og moderate mengder med kraftfôr. Når vi nå har små mengder med eget grovfôr tilgjengelig må fôrseddelen endres i forhold til det som er normalt.

Hvilke tiltak finns og hva lønner seg økonomisk?

•             Innkjøp av grovfôr – aktuelt, men er det grovfôr å få kjøpt? Import?

•             Andre fôrmidler som halm, dårlige kornåker mm – vær aktiv

•             Økt andel kraftfôr – svært aktuelt

•             Redusere besetning – siste utvei

 

Når grovfôr nå er minimumsfaktoren, bør man øke andelen kraftfôr. Ved økt bruk av kraftfôr, vil fôr kostnadene øke i forhold til ett normalår med bruk av mye (rimelig) grovfôr. En strategi med økt bruk av kraftfôr er mere lønnsomt enn utslakting.

Erfaringer fra andre deler av landet som har opplevd fôrkriser tidligere er at produksjonen kan gå rimelig greit selv med meget høy andel kraftfôr.

Gjør en grundig vurdering

Vi anbefaler ikke å sende ungdyr og kyr til slakt før det er gjort en grundig vurdering av den enkeltes situasjon. Det tar lang tid å erstatte med nye dyr og inntjeninga kan derfor bli redusert ikke bare i inneværende sesong men også i senere sesonger.

De aller fleste vil oppnå et positivt dekningsbidrag på mjølk selv om gjennomsnittlig fôrpris (grovfôr + kraftfôr) kommer over 5 kr pr FEm. Dette vil selvsagt medføre et lavt dekningsbidrag for denne perioden, men for de fleste vil det gi en bedre økonomi over tid enn reduksjon av buskapen som vil føre til redusert produksjon / økt kostnad pga besetningsoppbygning fram i tid. For kjøttproduksjon vil en gjennomsnittlig fôrpris på i underkant av 4 kr FEm fortsatt gi positivt dekningsbidrag. I vurderingen av priser som her er lagt til grunn er hverken distriktstilskudd på melk og kjøtt med, eller husdyrtilskudd.

Start med å spare grovfôr nå

Det blir nå gjort mye for å få tak i halm og alternative grovfôrerstattere. Start allerede nå med å spare grovfôr og øke kraftfôrmengden både til kyr og ungdyr. Spesielt oksene tåler intensiv fôring, og en sterkere og mer intensiv fôringsstrategi vil redusere daglig grovforbehov og antall fôrdager.

Alle kraftfôrleverandørene har utviklet spesialblandinger som kan benyttes ved høye kraftfôrmengder, og som virker som grovfôrerstatter.

Start planlegging ut fra redusert tilgang på grovfôr. Øk bruken av kraftfôr slik at grovforet drøyer lengst mulig. Jo tidligere man kommer i gang jo bedre. Hvilke tiltak som er mulig/nødvendig å gjøre hos den enkelte, vil variere. Husk også at en ball ikke er en ball. Mange vil oppleve at det er mer fôr i årets baller sett i forhold til fjoråret.

Uansett hvilke tiltak en velger å satse på er det viktig å starte planleggingsprosessen så raskt som mulig. Det er rådgivere tilgjengelig i TINE gjennom hele sommeren. Ta kontakt med TINE Medlemssenter på telefon 51371500 for å komme i kontakt med rådgiver.

Ikke gjør forhastede reduksjoner i buskapen. Bruk rådgiverapparatet.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås