Meny

Kontrollprogram for BRSV og BCoV

En samlet storfenæring igangsatte høsten 2016 en felles nasjonal dugnad for å redusere utbredelsen av smittsom hoste og diaré. Målene skal nås ved hjelp av et effektivt kontrollprogram. Sammen med krav til smittebeskyttelse danner dette grunnlaget for å innføre «Helsestorfe», som vil være et kvalitetsstempel ved salg av livdyr.

Kontrollprogrammet hos melkeprodusenter. Smittsom diaré – såkalt vinterdysenteri – forårsakes av viruset Bovint Coronavirus (BCoV) og smittsom hoste forårsakes av viruset Bovint Respiratorisk Syncytialvirus (BRSV). Begge virusinfeksjonene kan medføre redusert melkeproduksjon og melkekvalitet, nedsatt reproduksjon, redusert tilvekst hos kalv- og ungdyr og økt kalvedødelighet. I besetninger som har utbrudd av disse virussykdommene beregnes et økonomisk tap på mellom 100.000-300.000 kroner, avhengig av besetningsstørrelsen og antall smittede dyr. Smittsom hoste, såkalte luftveisinfeksjoner, står for en økende andel av antibiotika-bruken i storfeproduksjonen og det brukes i betydelig grad bredspektrede produkter. Et nasjonalt kontrollprogram vil derfor trolig være det viktigste enkelttiltaket for en ytterligere reduksjon av antibiotika-bruken i storfeholdet.

Kontrollprogrammet for smittsom hoste og diaré vil kartlegge smittestatus til besetningene, dvs. om besetninger er eller har vært smittet med disse to virusinfeksjonene, se figur 1. Ut fra dette håndteres dyreflyt og smitteverntiltak. Det er spesielt viktig å kjenne smittestatus hos besetninger som selger livdyr slik at smittespredning ved livdyrhandel kan forhindres.

Klassifisering av besetninger i grønn eller rød. Ved omsetning av livdyr er det viktig at kjøpers og selgers smittestatus er kjent for å redusere risiko for å spre virus. Grønne besetninger antas å være fri for virus og bør beskytte seg mot introduksjon av virus.

Grønn status oppnår besetningen ved å ta melkeprøve av førstekalvs kviger eller blodprøver av kalv over 6 måneder. Hvis de dyra det tas prøve av ikke har vært borti virus, påvises det ikke immunstoff/antistoff, og prøven er grønn. Da er det heller ikke virus i besetningen. Det skal tas ut blodprøve av 4 kalver eller melk fra 4 førstegangskalvere. Melk fra 4 kviger samles i en kopp og blandes. Prøven fylles over i et enkeltspeneprøveglass og sendes sammen med følgeskriv til Mastittlaboratoriet i Molde. Alle besetninger får en gratis analyse hvert år! Anbefalinger om prøvetaking og følgeskriv for innsending av prøver finner du her: https://medlem.tine.no/tjenester/mastittlaboratoriet/Analyser/bakterieidentifikasjon-ved-h%C3%B8yt-bakterietall-i-tankmelk/brsv-bovint-respiratorisk-syncytial-virus

Vaksinering av ungdyr/kvigekalver vil medføre at dyr produserer antistoffer i melk og blod. Dette kan gi rød status da det ikke er mulig å skille mellom antistoffer produsert pga vaksine eller pga naturlig infeksjon.

Se faktaark i lenk under for mer informasjon

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås