Meny

Hvordan bli økologisk melkeprodusent?

TINE trenger mer økologisk melk og åpner for nytegning av økologiske kontrakter i flere områder. Har du vært inne på tanken om å legge om? Denne artikkelen tar deg kort igjennom de første stegene og hvor lang tid det normalt tar å legge om til økologisk.

Det er økt etterspørsel etter økologiske melkeprodukter. Det er forventet økt behov på 7 til 10 millioner liter på kort til middels sikt. Basert på en melkekvote på 200' liter tilsvarer dette 35 - 50 nye, økologiske produsenter. Her finner du en oversikt over kommuner som åpner for økologisk produksjon.

Er det mulig å legge om til økologisk på min gård?

Før du tar en avgjørelse, skal du ta kontakt med din nøkkelrådgiver, som vil sjekke med TINE Råvare om du befinner deg på ei rute som er eller kan være aktuell for inntransport av økomelk. Dersom svaret er positivt, og du er motivert for å gå videre, så kan du benytte deg av økologisk førsteråd melk.

Økologisk førsteråd melk – steg 1

Rådgiver fra TINE Rådgivning og rådgiver fra Nors Landbruksrådgivning (NLR) med økologisk kompetanse kommer ut til din gård på et kartleggingsbesøk.

Tema som blir tatt opp er regelverk, ressursgrunnlag og prosessen i selve omleggingen. Tema man søker å finne svar på er;

«Hva er potensialet på min gård? Hvilke ressurser rår jeg som bonde over? Hvilke muligheter er det med hensyn til driftsbygning, beiting, areal, osv. Hva vil skje med avling og avdrått?»

Økonomiske analyse (ØRT) – steg 2

Hva blir økonomien etter omlegging? Fagrådgiver økonomi bruker et program kalt ØRT for å lage en differansekalkyle der en finner forventet dekningsbidrag etter omlegging. Forventet avling og leveranse pr ku er viktige innputt fra steg 1 som skal med kalkylen.

Sammen gir dette et godt beslutningsgrunnlag

Rapporter fra kartleggingsbesøket og ØRT-analysen vil gi den enkelte et godt beslutningsgrunnlag for å vurdere om økologisk melkeproduksjon er et valg for framtida. Dersom det går for en økologisk omlegging, må det utarbeides en tidsplan.

Meld deg inn i Debio og lag økoplan – steg 3

Når planen for økologisk omlegging er klar, så kan må du melde deg inn i Debio via deres søknadsskjema. Debio er kontroll - og godkjenningsorganet for økologiske og bærekraftige produksjoner i Norge. Alle som melder seg inn i Debio, må utarbeide en Økoplan.  Denne kan du lage selv ved hjelp av NLR sin mal eller kontakte rådgiver i NRL for hjelp til utfylling. Om du velger å gjøre det selv eller via rådgiver er det viktig å sette seg inn i hva Debio krever i en slik plan. Trykk her for å gå til kravene.

 

Tidsakse eksempel debio innmelding

Tid til omlegging

Når omleggingen av husdyrholdet på en driftsenhet starter, skal alt areal som skal brukes til fôrproduksjon, ha status økologisk eller karens. Karenstiden for konvensjonelle husdyr er den perioden dyret må fôres og stelles etter reglene for økologisk produksjon, før dyret eller produkter fra dyret kan omsettes som økologisk.

Avkom av dyr i karens regnes som økologisk fra samme tidspunkt som mordyr, forutsatt at fôring og stell er i henhold til reglene. Arealer som ikke er planlagt brukt til fôrproduksjon eller leies/kjøpes etter at omleggingen av husdyrholdet starter, kan legges om etter hvert.

Karenstider:

  • Kjøtt: 12 måneder
  • Melk: 6 måneder

Karenstiden skal i utgangspunktet tidligst regnes fra den datoen driften og/eller arealet ble innmeldt i kontrollordningen. Karenstiden for et skifte starter dagen etter siste bruk av et ikke-tillatt innsatsmiddel, og varer frem til areal eller produksjon kan godkjennes økologisk. I karenstida skal produksjonen skje i henhold til reglene for økologisk produksjon.

Se veileder for utfyllende informasjon: http://www.debio.no/_upl/veileder_b.pdf

 

----> Dette er et utdrag fra en lengre brosjyre om økologi. Trykk her for å lese mer om økologi og omlegging.

 

Les mer om økologi på følgende linker:

 

Debio: Kontroll- og godkjenningsorgan for økologisk produksjon i Norge.

Bioforsk: Forsker på landbruk, matproduksjon, miljø og ressursforvaltning.

Agropub: Nettstedet til Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK.

Matmerk: Stiftelse som vil styrke omdømmet til norske matprodukter

Oikos – Økologisk Norge: Ideell organisasjon for alle med interesse for økologisk mat.

Medlem.tine.no – informasjon og nyheter om økologi på TINEs nettsider

 

Bruk gjerne kommentarfeltet til å dele erfaringer rundt omlegging til økologisk melkeproduksjon.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås