Hopp til innholdet

Vurdering av kvalitet og mengde på førsteslåtten

Publisert:
av Harald Volden Professor og forsker
Bilde av Harald Volden
av Harald Volden
Professor og forsker

Å drive melkeproduksjon innebærer hele tiden en risikovurdering. I disse dager betyr det for flere å vurdere slåttetidspunkt opp mot avlingsmengde, kvalitet og værforhold. Mange steder i landet, spesielt i Sør-Norge, oppleves det en tidlig og varm vår og forsommer.

Samtidig er det også lite nedbør og tørre vekstforhold. Det betyr at grasveksten går fort og det skjer en rask forringelse av kvaliteten. Spesielt gir det en lavere OMD(fordøyelighet organisk stoff) verdi på grunn av en rask økning i NDF(fordøyelig fiber) og INDF(ufordøyelig fiber).

Varmesumkurvene 7-10 dager foran fjorået

I flere områder viser varmesumkurvene at man ligger 7-10 dager foran fjoråret og prognosene viser at varmen vil fortsette de neste 14. dagene. Nytt av året er at Eana Skifte viser en estimert avlingsmengde. Selv om det er knyttet en del usikkerhet til denne prediksjonen vil det sammen med måling av grashøyde, analyser av gras og varmesum være et viktig hjelpemiddel for å vurdere slåttetidspunktet. Hvis avlingsestimeringen viser over 280-320 kg tørrstoff per daa i dagene 15. til 19. mai og det ikke er meldt vesentlig med nedbør innen de neste 7 dagene bør man absolutt vurdere å slå (Figur 1).

Varmesum fjøsjordet
Figur 1. Varmesumkurve i Eana skifte og estimert avling fra Yara Atfarm

En ekstra slått

Lite nedbør fører til at grasveksten stagnerer og det blir en forringelse av kvaliteten. Da er det bedre å høste tidlig å satse på en ekstra slått denne vekstsesongen. Prosjektet som TINE og Yara gjennomførte i 2023 viste at når førsteslåtten høstes tidlig og det blir gitt rom for én ekstra slått så går det ikke ut over totalavlingen for sesongen. Samtidig viser resultatene at både OMD og innholdet av råprotein blir høyere med én ekstra slått. I en situasjon med større disponibel melkekvote vil det for mange være aktuelt å produsere grovfôr med høyere kvalitet og opprettholde et kraftfôrnivå på 30-32 kg kraftfôr per 100 kg energikorrigert melk (EKM). Da ligger man på et kraftfôrnivå hvor en grovfôrkvalitet med en OMD på 77-79 % vil kunne gi en betydelig melkerespons.  

En førsteslått så tidlig på forsommeren, som det for flere nå ligger an til vil gi en rask gjenvekst, spesielt hvis det kommer nedbør. Samtidig er det viktig å legge opp til en høy stubbehøyde, 12-13 cm da det vil gi grunnlag for en rask gjenvekst og også redusere fordampingen. Hvis det ser ut til å bli en tørr periode etter slåtten anbefales det å vente med å kjøre ut handelsgjødsla og heller vurdere å kjøre ut svært fortynna husdyrgjødsel, gjerne ned mot 2 % tørrstoff (innebærer for de fleste 1/3 gjødsel og 2/3 vann). En aktuell metode er for de som har slangeprederutstyr å kombinere gjødsling og vanning. For at det skal bety noe for vanntilgangen bør det legges opp til en mengde på 10-12 kbm per daa, noe som tilsvarer en nedbørsmengde på 10-12 mm.

Vurdering ved større mengde

For de som har fokus på avling og det innen de nærmeste 10 dagene er meldt nedbør kan det være aktuelt å vente med slåtten. Det vil gi gras med lav fordøyelighet, men samtidig sikre en god avlingsmengde. De kan likevel oppnå et tidligere høstetidspunkt enn normalår og vinne noe ved bedre kvalitet på andreslåtten hvis de korter ned intervallet mellom første og andreslåtten.