Hopp til innholdet

Når mindre kalver skal beite

Publisert: . Sist endret:
av Solveig Goplen Rådgiver Økologi
Omriss av en person
av Solveig Goplen
Rådgiver Økologi

I økologisk mjølkeproduksjon skal kalver som er avvendt fra mjølk gradvis tilvennes beite. Hvordan kan det løses på en praktisk og gjennomførbar måte og- Hvordan kan en sikre at kalvene vokser som de skal og at de ikke rett og slett blir sjuke av parasittangrep?

Muligheter og utfordringer

Noe av utfordringen ligger i at denne gruppa med dyr krever tett ettersyn og oppfølging. Dermed begrenses beitearealer som kan brukes til formålet betraktelig. På ønskelista står et beite der det ikke har vært storfe året før og som heller ikke er gjødslet med kumøkk. Klarer en å tilby et slikt beite hvert år kan det være mulig å minimere bruken av forebyggende parasittbehandling.

Kalvene må ha ly og dette kan løses med fleksible løsninger som «selvbygde» gapahuker eller innkjøpte igloer eller rundbuehaller som gir fleksibilitet i forhold til hvor beitet er.

Kalvene må ha tilleggsfôring og ettersyn

Kalvene må få kraftfôr og også noe grovfôr som tilleggsfôring. Erfaringer viser at de etter hvert vil beite mer og mer dersom det er ferskt og smakelig beite. En god regel er at kalvene bør ete 1 kilo med kraftfôr i tillegg til godt beitegras kombinert med grovfôr. Husk og at reint vann er svært viktig.

Løpeorm (rundorm), lungeorm og koksidier

Rundorm er størst problem for kalver som slippes fra midten av juli og utover. Rundormen overvintrer i beitet og symptomer er bløt avføring. Ved utbrudd behandles alle førsteårsbeitende.

Lungeorm overvintrer i dyra og det er eldre dyr som smitter ned beitet. Derfor er det uklokt å la førsteårsbeitende gå sammen med eldre kviger hvis en skal minimere belastningen.

Koksidier, gir utbrudd 1-2 uker etter beiteslipp og kjennetegnes av kraftig blodig diare. Alle unge dyr må behandles ved utbrudd. Forebygges ved å skifte beiteareal fra år til år og flytting av fôringsplasser og vannkar.

Rask reaksjon avgjørende

Kalvene må ha daglig oppfølging. Ved det minste tegn til sjukdom, send inn møkkprøve for å avdekke problemet, og sett i verk behandling umiddelbart. Flytt kalvene inn i fjøset eller til et annet beite. Og ikke minst bruk din veterinær som sparringsparter.

FAKTA: 

Bruk av beiter og grovfôr ( fra veileder økologi)

Fôringen av planteetende dyr (drøvtyggere og hest) skal baserer på størst mulig bruk av beiter, i den grad beiter er tilgjengelige til forskjellige tider av året. Beitearealet må være tilstrekkelig stort nok til at grasproduksjonen blir opprettholdt på arealet.

Lam, kje og kalv skal gå gradvis over fra melkefôring til grovfôr etter som de vokser til. Grovforet skal fortrinnsvis inntas på beite i den grad beter er tilgjengelige til forskjellige tider av året.