Meny

Klart for kåring av årets produsentlag

Arbeidsutvalget i Østre Agder produsentlag. Fra venstre Jan Osulv Henningsen, Marianne Goderstad, Roy Vidar Svendsen, Monica Olimstad . Jens Johan Arnevik var ikke tilstede da bildet ble tatt.
Arbeidsutvalget i Østre Agder produsentlag. Fra venstre Jan Osulv Henningsen, Marianne Goderstad, Roy Vidar Svendsen, Monica Olimstad . Jens Johan Arnevik var ikke tilstede da bildet ble tatt.

På årsmøtet i TINE 10. og 11. april blir årets produsentlag kåret. Fire produsentlag har gått til finalen, ett fra hvert av eierområdene.

Nedenfor finner du en presentasjon av de fire finalekandidatene.

 Midt-Finnmark produsentlag – Nord

19 medlemmer
I 2014 ble Karasjok og Porsanger/Lebesby slått sammen til Midt-Finnmark produsentlag. Geografisk dekker produsentlaget et areal som er større enn Rogaland og Østfold fylker til sammen. Med 19 medlemmer og en kjøredistanse på 25 mil mellom ytterpunktene, skaper dette naturlig nok noen ekstra utfordringer i forhold til å samle medlemmene til felles arrangement. I praksis har AU og produsentlagslederen gjennom flere år lagt til rette for, og gjennomført grendevise treffpunkt. Dette har fungert godt og har gitt stor deltakelse på arrangementene.

Omtanken for enkeltmedlemmet har en sentral plass i produsentlaget, og det legges vekt på både god dyrevelferd og å ta vare på den enkelte produsenten. 

Produsentlaget har TINE-ambassadør, som aktivt profilerer TINE på ulike arrangementer i løpet av året.

 Midtre Gauldal produsentlag - Midt

102 medlemmer.
Bruksstrukturen er variert med en stor andel mindre bruk. Laget er et sammenslått lag av to tidligere produsentlag. Etter sammenslåingen har arbeidsutvalget klart å forene to ulike kulturer, skape engasjement og evner å se muligheter framfor begrensninger. De har et vidt perspektiv og tilrettelegge for at alle medlemmer skal få utbytte av å være en del av TINE. Produsentlaget er bevisst at kommunene er sammensatt av flere grender og også to tidligere produsentlag. Møteplass for faglig og sosial aktivitet alternerer derfor rundt omkring i kommunen.  Dette resulterer i god oppslutning på møtene. 

Arbeidsutvalget har fokus på TINE og TINEs muligheter. I forlengelsen av dette har de også fokus på hva som er mulig å få til lokalt. Hva skjer i de ulike deler av produsentlaget, hvilke utfordringer har hvert enkelt medlem og hva kan produsentlaget bidra med – dette er tema som er en fast del av sakslista på alle AU møter. Diskusjonen som oppstår danner grunnlag for hva laget skal tilby av faglig og sosial aktivitet.
Innspill til jordbruksforhandlingene, høringer og andre henvendelser som kommer fra TINE og fra Geno blir grundig drøftet og innspill blir alltid gitt.

Produsentlagsleder og arbeidsutvalg har også deltatt på regionale samlinger, kurs og telefonmøter med informasjon fra styreleder og eierutvalgskontakt.

TINE Ambassadørene har deltatt aktivt på ulike arrangementer. 

Årets produsentlag Midt 2019 justert
Leder i Midtre Gauldal produsentlag, Odd Vårvik, omkranset av rådsmedlemmene Jørn Magne Vaag og Birgit Oline Kjerstad. 

Østre Agder produsentlag – Sørvest

59 medlemmer
Takket være et engasjert AU med produsentlagsleder i spissen, har medlemmene fått en sterk tilhørighet til produsentlaget. Ikke minst på grunn av etablering av ku-kafe som et felles treffpunkt.

Produsentlagsleder Marianne Goderstad (2018) har vært en krumtapp i aktiviteten som laget driver. Hun involverer seg i medlemmenes utfordringer på en konstruktiv måte, er positiv, reflektert, engasjert og legger til rette for gode diskusjoner i laget. Aktivitetsnivået er høyt, og det legges vekt på at alle medlemmene blir inkludert.

Produsentlaget har god kontakt med Holt Landbruksskole. Det legges til rette for samlinger på landbruksskolen. Lærere og elever blir invitert med på møtene.

Facebook benyttes aktivt som informasjonskanal til medlemmene.

Økonomisk er laget nøkterne og holder seg innenfor budsjett. Ved større arrangementer betaler medlemmene egenandel. 

Vestfold produsentlag – Øst

73 medlemmer

Laget har et svært høyt aktivitetsnivå med gjennomsnittlig 1 arrangement pr måned. Korte geografiske avstander gjør det mulig å samle mange deltakere på arrangementer. Det er spesielt lagt vekt på å øke medlemstilfredsheten i produsentlagets område. Både de faglige og de sosiale behovene blir godt ivaretatt og en god blanding av disse er en viktig faktor for stor deltakelse. Mange av arrangementene er i samarbeid med Nortura.

Flere av arrangementene er spesielt tilrettelagt for hele familien hvor det også inngår natursti og leker for barna.

Det er organisert ei gruppe spesielt beregnet for unge bønder. Denne samles flere ganger i løpet av året, og bidrar til viktig nettverksbygging blant den unge generasjonen av bønder.

Laget er fast medlem i Vestfold Bondelags Referansegruppe Husdyr. Referansegruppa tar opp aktuelle saker for de ulike organisasjonene, og gir innspill til fylkeslaget i forkant av jordbruksforhandlingene. Dette er et verdifullt og nyttig samarbeid som bidrar til økt forståelse på tvers av produksjonene.

 

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås