Hopp til innholdet

Delindikator - jurhelse

Publisert: . Sist endret:
av Olav Østerås Spesialrådgiver dyrehelse og dyrevelferd av Stine Grønmo Kischel Spesialrådgiver Dyrevelferd
Omriss av en person
av Olav Østerås
Spesialrådgiver dyrehelse og dyrevelferd
Omriss av en person
av Stine Grønmo Kischel
Spesialrådgiver Dyrevelferd

For jurhelse har vi plukket ut tre indikatorbidrag for å beregne en indikasjon på dyrevelferd. Det er antall analyser med høye celletall, antall mastittbehandlinger og antall utrangeringer på grunn av dårlig jurhelse.

Mange høye celletall (celletall over 200.000) kan tyde på at det er dårlig styring på jurhelsa i besetningen og at dyr med infeksjoner ikke blir ivaretatt eller fulgt opp til riktig tid. Det er sannsynligvis ikke mye smerter hos dyret i forbindelse med høye celletall, men det kan være noe. Det vil også gå ut over produksjonen og melkekvaliteten.

Synlige mastitter som har alvorlig eller moderate symptomer, med smerte i juret, feber og nedsatt almenntilstand skal behandles av dyrevelferdsmessige grunner. Mer milde mastitter eller skjulte mastitter bør helst behandles ved avsining eller utrangeres. Samtidig er det ønskelig at antibiotikabehandlingen er så lav som mulig, og det kan derfor oppstå konflikt mellom lite behandling, lite bruk av antibiotika og god dyrevelferd.

Utrangeringer på grunn av dårlig jurhelse er også tatt med. Hyppige utrangeringer kan tyde på at det må jobbes mer med forebyggende jurhelsearbeid. I en sunn besetning skal slik utrangering være unødvendig selv om det i gitte situasjoner kan være nødvendig for god dyrevelferd og lite bruk av antibiotika. Så det er noen kontroverser her, men har besetningen kontinuerlig og god jurhelsestyring burde kontroversene være små.

Høye celletall

Det er en internasjonal aksept for å telle høye celletall med en grense på 200.000 celler pr ml hos storfe på besetningsnivå. Derfor blir det beregnet et infeksjonsnivå ut fra hvor mange av årets analyser som er over 200.000. I 2015 som var basisåret var denne sannsynligheten 0,2 for alle analyser i landet. Har en besetning 71 analyser over 200.000 og har fått analysert 390 husdyrkontrollprøver blir denne frekvensen 0,18. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet og vil gi et positivt indikatorbidrag.

Synlig mastitt

Synlig mastitt (helsekode 303 og 304) er forbundet med sterk smerte og skal behandles ut fra dyrevelferdsmessige vurderinger. Behandling av syke dyr er et godt dyrevelferdstiltak. På den andre siden om det er for mange dyr som blir syke tyder det på at det er noe i miljøet som bør rettes opp. Forekomsten av synlig mastitt var i 2015 en frekvens på 0,22 pr årsku.

Dersom en besetning har 0 mastittbehandlinger er det ekstremt lavt, og under normale forhold lite sannsynlig. Grunnen til et så lavt tall kan være forskjellige forhold:

  1. Det kan være riktig og jurhelsa i besetningen er ekstraordinær bra.
  2. Det kan skyldes manglende rapportering fra veterinær eller eier – i så fall en feil.
  3. Det kan skyldes at eier ikke behandler kyr som skulle vært behandlet på grunn av sykdom. I så fall er dette et negativt signal i forhold til dyrevelferd.


For å ta hensyn til årsak 2 og 3 blir indikator-bidraget endret fra positiv (for lav behandling) til negativ dersom celletallet er høyt. Dette gjøres først ved ekstreme verdier, når indikator-bidrag for høyt celletall er mindre enn -2. Samtidig må indikatorbidraget for mastitt være høyere enn +1 før sistnevnte blir endra til minus. Høye celletall tyder også på at det ikke er god nok overvåkning på jurhelsa. I noen tilfeller vil dette være feil tolkning. Riktig svar må finnes i fjøset.

Vi ser altså celletall og behandlinger sammen på denne måten:

  • Høye celletall og lav behandlingsfrekvens er negativt i forhold til dyrevelferd
  • Lave celletall og lav behandlingsfrekvens er et svært godt tegn
  • Høye celletall og høy behandlingsfrekvens er dårlig i forhold til dyrevelferd


Forholdet mellom lave celletall og lav behandlingsfrekvens skal vi se litt nærmere på etter hvert som vi får erfaring. Det kan tenkes at vi seinere tar inn aktiviteter som speneprøvetaking og sinbehandling som en korrigerende faktor istedenfor mastittbehandlinger. Det vil sannsynligvis være mer i tråd med god antibiotikapolitikk.

Utrangeringer på grunn av jurhelse

Mange produsenter løser høye celletall og mye synlig mastitt med økt utrangering. Dette vil da kunne skjule et pågående jurhelseproblem, og kan i tillegg være en kostbar måte å ‘løse’ slike problemer på, istedenfor gode forebyggende tiltak. Derfor er også utrangering inkludert.

Det har lite for seg å manipulere dette tallet for å få en god score på jurhelse – ved å gjøre dette lurer man kun seg selv samt gir rådgiver feil forutsetning for å hjelpe med riktige tiltak.

I 2015 ble nesten 2,5 % av kyrne utrangering på grunn av jurhelseproblemer.

Positiv utvikling for jurhelse

Delindikator for jurhelse er en av delindikatorene som har hatt en betydelig og jevn økning de siste åra.

Jurhelse utvikling
Delindikator Jurhelse fra 01. april 2016 til 31. mars 2021