Meny

Stabil god medlemstilfredshet

Av de drøyt 2300 medlemmene som deltok i tilfredshetsundersøkelsen svarer 77 prosent at de er tilfreds med TINE, en nedgang på ett prosentpoeng fra 2013. Til tross for et grunnfjell av svært tilfredse medlemmer, er hvert tredje medlem misfornøyd eller likegyldig til TINE.

I november 2014 ble medlemsundersøkelsen sendt til alle TINE-medlemmer med registrert e-postadresse.

Resultatet i grafene viser stabil tilfredshet over år. Rangeringen er basert på en skala fra 0-100, hvor scoren 0-60 er misfornøyd, 60-70 er likegyldig og over 70 er tilfredse medlemmer. Målet for 2015 er å snu utviklingen og på noe lengre sikt øke den totale tilfredsheten til 80 på landsbasis.  

 Tilfredshet historisk og spredning  grafer

Tilfredse medlemmer over hele landet

I oversikten nedenfor ser vi fordelingen pr fylke. Tallet mellom score og antall svar viser positiv eller negativ endring i fra året før. Fylker med mindre enn 30 svar gir en stor feilmargin og det kan derfor ikke trekkes en bastant konklusjon innen fylkene; Aust–Agder, Finnmark, Telemark og Vestfold.

tilfredshetsscore fylker

 

Gårdstankservice og tankbilsjåfører får gode tilbakemeldinger

Gårdstankservice og tankbilsjåfører får gode tilbakemeldinger i undersøkelsen. Tre spørsmål ble stilt i forbindelse med tankbilsjåførene. Her er det også tilfredshet med en score over 70. I figuren ligger den generelle tilfredsheten til tankbilsjåfør i hele Norge på 86. På de områdene som viste en score under 70 i 2013 ble det iverksatt tiltak, og dette har gitt resultater i 2014- undersøkelsen. 

 gårdstankservice tilfredshet graf

tankbilsjåførene graf

 

Hva gjør medlemmet tilfreds og misfornøyd?

Undersøkelsen besto også i å velge et antall utsagn og hekte på en eller flere aktører i landbruket. Nortura, Geno og Felleskjøpet var noen av organisasjonene man kunne vurdere ut i fra om man hadde kjennskap og kontakt med disse. Utsagnene som var med i undersøkelsen ble sammenliknet med organisasjonens tilfredshet. På denne måten kom undersøkelsen frem til hvordan TINE hevder seg mot andre relevante samvirker og landbruksaktører. I andre enden av skalaen er det analysert hva de misfornøyde mener TINE ikke leverer godt nok på i forhold til andre aktører.

 Tatt hånd om - graf

 

Medlemmene føler seg «tatt hånd om»

Tre utsagn utpeker seg som viktigst eller «drivere» for tilfredsheten. Utsagnene «ivaretatt», «i godt selskap» og «trygg», utgjør driverne vi kaller tatt hånd om. Medlemmene som er godt tilfreds med TINE føler seg i stor grad ivaretatt, i godt selskap og trygge. Stiplet linje i grafen viser resultatene fra i fjor.

TINE har «pålitelige driftsrutiner»

I møte med TINE mener også medlemmene at vi er best på driveren «pålitelige driftsrutiner». Under denne driveren ligger 9 konkrete utsagn som henger sammen med tilfredsheten. Fra i fjor går vi litt tilbake totalt sett, og da på enkelte underliggende utsagn, men TINE scorer best av alle aktørene i undersøkelsen på alle utsagnene sett under ett.

pålitelige driftsrutiner utsagn redigert

Kan bli bedre på medlemsdemokrati

En god del utsagn omfattet medlemsdemokratiet og hadde en positiv sammenheng med hva som driver tilfredshet. Når vi imidlertid sammenlikner oss med andre samvirker scorer TINE dårligst av disse. I det som undersøkelsen kaller «velfungerende medlemsdemokrati» er det 6 utsagn som gjør seg statistisk gjeldende. Vi ser tilbakegang på disse utsagnene:

  • «Organisasjonen og ledelsen lytter til medlemmenes meninger»
  • «Medlemmer har reell makt gjennom styremedlemmer og produsentlag»
  • «Har en god og effektiv organisering av medlemsdemokratiet»

 velfungerende eierdemokrati

Kjennetegn på utilfredse medlemmer

Det som kjennetegner de utilfredse er at de i svært liten grad føler seg ivaretatt, opplever liten trygghet og forutsigbarhet i sitt forhold til TINE. Denne gruppa er heller ikke enige om måten rådgivinga er finansiert på.

I neste artikkel vil flere resultater presenteres sammen med aktuelle tiltak.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås