Meny

Viderefører prosjektet for økt medlemstilfredshet på Jæren

Sporeprosjektet overføres til Melkekvalitet og Service. Bildet er tatt under Ingve Dublands  besøk hos Kristian Skrettingland i oktober 2019. Foto: Øystein Syrstad
Sporeprosjektet overføres til Melkekvalitet og Service. Bildet er tatt under Ingve Dublands besøk hos Kristian Skrettingland i oktober 2019. Foto: Øystein Syrstad

​For ett år siden startet et pilotprosjekt på Jæren for å øke begeistring og tilfredshet blant TINEs medlemmer i et spesielt konkurranseutsatt område. Nå er piloten evaluert, og prosjektet skal videreføres.

Det har styringsgruppa for prosjektet vedtatt.

Idedugnad til nye piloter

Prosjektet har vært organisert i et hovedprosjekt, og med flere delprosjekter. Hovedprosjektet skal kjøres videre, fordi evalueringsrapporten slår fast at det fremdeles er stort lokalt engasjement og mye å ta tak i.

Når det gjelder de ulike delprosjektene, blir noen avsluttet, andre videreført.
I tillegg skal det gjennomføres en idedugnad for å komme opp med en til to nye piloter fra høsten av.

Forebyggende sporearbeid

Delprosjektet forebyggende sporearbeid har gitt oppløftende resultat og viser at det er fullt mulig å levere sporefri melk dersom sporeinnholdet ikke er for høyt. Prosjektet overføres til linja i Melkekvalitet og Service, i samhandling med TINE Rådgivings fôrplanlegging. 

Fôreffektivitet og datafangst AMS        

Forbedret fôreffektivitet vil bedre økonomien i produksjonen​. MIMIRO har utviklet en applikasjon for måling av fôreffektivitet. Systemet må testet ut i pilotbesetninger før implementering i hele landet.
Anbefaling er å videreføre delprosjektet hvis MIMIRO får på plass programvaren. 

Forebyggende jurhelse

I en robot genereres det daglig, store mengder data som kan brukes til å drive forebyggende jurhelsearbeid. ​Dataene gir en unik mulighet til å påvirke jurhelsen, bedre dyrevelferd og mindre utsortering av melk. ​TINE har bedt MIMIRO å få disse data inkludert i NCDX protokollen, en automatisk dataoverføring fra robot til Kukontrollen. Men så langt er ikke dette prioritert av MIMIRO.
Anbefaling er at videre arbeid med piloten vil stå på vent til vi får en avklaring​.

 Ulike møteplasser for TINE-arrangement

Det siste året er det gjennomført flere lokale arrangement på Jæren. Anbefalingen er fortsatt åteste ut lokale treffpunkt, i tett samarbeid med referansegruppa og arbeidsutvalgene i produsentlaga i området​. Prosjektgruppa og TINE Rådgiving blir utfordret til å teste ut aktiviteter der TINE-rådgiving til å bli oppfatta som et konkurransefortrinn, samt utforske ulike former for digitale møteplasser. ​

Tiltak unge bønder

Evalueringa viser at TINE har kommet tidligere på banen i forhold til nye medlemmer, noe som har vært nyttig.​Tiltaket bør over i linja, og gjennomføres i hele landet​. TINE Medlem bør fortsett ha hovedansvaret.  

Redusere vasketida på melketanken 

Mange opplever lang vasketid av tanken i fjøs med robotmelking, som fører til unødig lang stopptid etter at melka er henta. På tre bruk er det installert en liten varmtvannstank.Resultatet har vært redusert vasketid på mellom 43 og 55 prosent, og oppleves som en stor forbedring.
​Prosjektet anbefaler en slik løsning, ikke som en del av tankinstallasjonen, men noe bonden kan investere i som et alternativ til buffertank.

Få flere tanker på nett

Ved å koble flere gårdstanker til nettet får TINE mulighet til å overvåke tanken uten å besøke melkeprodusenten.​Anbefalingen er at TINE kobler tanken til internett ved periodisk kontroll, der forholda ligg til rette, og at dette skal bli et tilbud i hele landet, der prisen i dag er på ca 500,- kroner per tank.

Deling av fjøsrunde og rådgiving

På 40 melkebruk på Jæren har TINE testet ut effekten av å skille ut fjøsrunden, med egen rådgiver, fra resten av den fellesfinansierte rådgivingen. Forsøket i Sandnes og Klepp viser at deling ikke vil gi økt medlemstilfredshet. Tvert imot foretrekker de fleste kombinert besøk og opplever det som positivt. ​
Forsøket avsluttes.

Ekstraprøver

Det siste året har medlemmene fått tilbud om lokal analyse av tankmjølkeprøver (antibiotika og bactocount). ​Tilbudet er brukt av mange, særlig antibiotikatesting. ​
Tilbudet blir opprettholdt på Jæren​

Kommunikasjon

Hensikten med å ha kommunikasjon som eget tiltak i prosjektet er å markedsføre og fortelle hva som skjer, og spre positivitet og begeistring for TINE som samvirkebedrift gjennom god informasjon, kommunikasjon og målretta tiltak.
Kommunikasjon blir fortsatt et delprosjekt med noen forslag til forbedringer.

 

 

 ​

 

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås