Meny

TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2017

Årlig gir TINE sitt innspill til Norges Bondelag og Norsk Bonde og småbrukarlag i forkant av jordbruksforhandlingene. Her finner du hele innspillet vedlagt og sammendraget i artikkelen.

Åpne hele innspillet her

Sammendrag

 • Melk og produksjon av storfekjøtt er bærebjelken i norsk landbruk. Knappe budsjettmidler gjennom flere år har svekket den relative verdien av viktige struktur- og distriktspolitiske ordninger i melkeproduksjonen. Melk må gis hovedprioritet ved tildeling av budsjettmidler ved årets oppgjør dersom melkas viktige rolle skal videreføres.

Sikkerhetsmarginene i tollvernet er oppbrukt for mange produkter

 • Konkurransen i meierisektoren er sterk. Importen av ost øker kraftig. Sikkerhetsmarginene i tollvernet er oppbrukt for de fleste tunge meieriprodukt. Framover vil prisutvikling på meieriprodukter i økende grad måtte følge utvikling i verdensmarkedet korrigert for toll og endringer i valuta.

Anbefaler en økt målpris på inntil 3 øre

 • Utviklingen i markedene tilsier at en må være svært varsom med målprisøkninger. Samtidig er det behov for å gi et positivt prissignal for å sikre investeringer og framtidig melketilførsel. TINE SA anbefaler en vekst i målpris vesentlig lavere enn veksten i konsumprisindeksen og anbefaler en økning av målprisen på inntil 3 øre.

 Behøver en markert økning i investeringene

 • TINE ber om at det utvikles et investeringsprogram for norsk melkeproduksjon. Målet med satsingen er å sikre en markert økning i investeringene som skal bidra til å:
  • Sikre melkeproduksjon i hele landet
  • Utnytte grovfôrarealene i distriktene
  • Tilstrekkelig fornyelse av driftsapparatet og overgangen til løsdrift

Dette forutsetter at en skaper lønnsomhet ved reinvesteringer og fornyelse av driftsapparatet også på små og mellomstore bruk.

Utjevne geografiske forskjeller i innfraktsordningen

 • Utjevning av geografiske forskjeller i innfraktkostnader har stor betydning for å sikre lønnsom melkeanvendelse og for å sikre melkeproduksjon i hele landet. Ordningen har blitt gjennomgått i løpet av vinteren 2017. TINE understreker følgende:
  • Ordningens formål er å utjevne geografiske forskjeller knyttet til lokalisering av melkeprodusentene. Andre hensyn må søkes løst gjennom andre ordninger.
  • Alle anlegg med forbruk av rå melk over et visst volum, eksempelvis 2 millioner liter melk, bør være basissted i ordningen uavhengig av om de drives av markedsregulator eller andre aktører og uavhengig av om de har egne leverandører
  • Dersom innfraktkostnader ikke kompenseres fullt ut gjennom ordningen, bør underdekningen dekkes gjennom et flatt øretrekk, slik at de geografiske forskjellene minimeres.
  • Eventuelle kostnadsforskyvinger som følge av endringer i basissted må kompenseres.

Holde igjen videresalg av statlige kvoter

 • Reduserte eksportmuligheter kan gi behov for sterkere produksjonstilpassing i de nærmeste årene. For å lette tilpassingen foreslår TINE at kvote solgt gjennom den statlige ordningen ikke videreselges før behov for kommende år er vurdert.
 • TINE foreslår en heving av øvre prisgrense for melk for å kunne utnytte endringer i noteringsprisen bedre i markedstilpassingen
 • TINE understreker behovet for at det avsettes nødvendige midler til RÅK-ordningen for å sikre konkurransekraften for de ferdigproduktene som er omfattet av konkurranse fra import fra EU.

Markedsordningen for geitemelk må opprettholdes

 • Geiteholdet bør prioriteres under årets oppgjør, gjennom styrket beitetilskudd og økt grunntilskudd. Forslaget i Medl. St nr 11 (2016-2017) om å avvikle markedsordningen for geitemelk har skapt usikkerhet for disse næringsutøverne. TINE SA mener at markedsordningen for geitemelk må opprettholdes. Vi vil komme tilbake med nærmere vurderinger av markedsordningen for geitemelk og forslaget om oppkjøp av geitemelkkvoter når Stortinget har behandlet meldingen.

Stimulere til mer økomelk

 • TINE understreker behovet for fortsatt å stimulere økologisk produksjon med budsjettmidler for å bidra til at forbruket kan dekkes av norsk råvare.
 • TINE vil komme med ytterligere vurdering av enkelte elementer etter Stortingets behandling av jordbruksmeldingen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås