Meny

Norge helt i verdenstoppen på god dyrehelse

Olav Østerås har stått sentralt i arbeidet med handlingsplanen. (Foto: Oddvar Lind)
Olav Østerås har stått sentralt i arbeidet med handlingsplanen. (Foto: Oddvar Lind)

Norske husdyr er blant de friskeste i verden. Det viser husdyrnæringens handlingsplan mot antibiotikaresistente bakterier, som tirsdag ble overlevert landbruksministeren.

Næringa forventer at tiltakene i planen fører til en reell reduksjon av antibiotikabruken med minimum 10 prosent,noe som samsvarer med Landbruks- og Matdepartementets råd.Planen ble overlevert landbruks- ogmatminister Jon Georg Dale under et nordisk ministermøte i Ålesund der temaet var antibiotikaresistens. 

60 prosent nedgang hos storfe
Holder vi fisk utenom, er det bare Island av de europeiske landene, som har lavere forbruk av antibiotika i husdyrnæringa enn Norge.  
storfe er forekomst og utvikling av antibiotikaresistente bakterier lettest å følge for bakterier som gir jurbetennelse (mastitt). Som et eksempel kan nevnes at for Staphylococcusaureus, som er den vanligste bakterien, har forekomsten av penicillinresistente bakterier her i landet blitt redusert med 60 prosent fra 1994 til 2015.  
Ved riktig tiltak er det mulig å redusere bruken av antibiotika storfe med ytterligere 20 prosent,sier veterinær og tidligere leder for Helsetjenestenfor Storfe, Olav Østerås. Han har representert TINE i arbeidsgruppa som har utarbeidet planen. 

Ta vare på og forbedre dyrehelsen 
Husdyrnæringa har i fellesskap utarbeidet handlingsplanen mot antibiotikaresistens.  Planens aller viktigste tiltak er å ivareta og forbedre norsk dyrehelse. 
-Dersom vi unngår eller bekjemper smittsomme sjukdommer i husdyrpopulasjonen, kan vi holde bruken av antibiotika i næringa på et minimum, sier Olav Østerås.  

Forebyggende helsearbeid er viktigst
Hovedmålet i næringas felles handlingsplan er at norsk husdyrnæring skal forebygge forekomst av antibiotikaresistente bakterier hos norske husdyr gjennom aktivt forebyggende helsearbeid, organisert sjukdomsbekjempelse og forsvarlig og riktig behandling av sjuke dyr. 
De tre viktigste forbedringsområdene som er identifisert er: 
• Pålitelig og fullstendig dokumentasjon av antibiotikabruk i husdyrproduksjonen gjennom Dyrehelseportalen. 
• Bedre smittebeskyttelse nasjonalt og på gård. I dagens situasjon er introduksjon av sjukdommer eller resistente bakterier fra andre land en større trussel enn utvikling av resistens grunnet antibiotikabehandling i norske besetninger. 
• Optimal behandling av sjuke dyr gjennom oppdaterte anbefalinger om behandling. 

Planen har sju delmål
Planen skisserer en lang rekke tiltak som skal bidra til å nå de sju delmålene: 
 1: Opprettholde en god nasjonal smittebeskyttelse og forebygge innføring av sjukdommer og resistente bakterier til Norge. 
2: Bedre smittebeskyttelse mellom besetninger og på gård 
3: Redusert forekomst av sjukdom hos norske husdyr 
4: Riktig og dokumentert bruk av antibiotika 
5:Dokumentert lav og ytterligere redusert forekomst av spesifikke former for antibiotikaresistens.
6: Skaffe ny kunnskap gjennom forskning og utvikling 
7: Styrket samhandling med myndigheter, FoU-institusjoner og andre interessenter. 

Dystre utsikterhvis trenden ikke snus
I dag dør ca.700 000mennesker årlig verden rundt som en følge av antibiotikaresistens. Om ikke trenden snur,er det estimert at i 2050 vil 10 millioner mennesker årlig dø av bakterier som ikke kan behandles med antibiotika. 

Smitte mellom dyr og mennesker 
Ved økt forekomst av antibiotikaresistens vil risikoen for overføring mellom husdyr, miljø og mennesker øke. Det er kjent at smitte fra husdyr til mennesker kan skje direkte til personer som er i kontakt med dyr,og indirekte gjennom animalske produkter eller miljø. Motsatt vei kan mennesker smitte dyr med resistente bakterier, som igjen kan spres videre.  

Les hele rapporten

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås