Meny

Mange endringer i melkeprisen fra nyttår

Hvis du er melkeleverandør får du i disse dager brev fra Produsentavregninga med oppgjøret for melk levert i januar. Siden det ved årsskiftet ble innførte flere endringer i melkeprisen, har vi laget en forklaring på de ulike endringene.

Målpris, (vedtatt av Stortinget) låser maksimalt prisuttak. Fra 1. juli 2014 er målprisen 5,20 pr liter for ku- og  geitemelk.

Noteringsprisen for melk
Noteringsprisen er den prisen TINE Råvare til enhver tid selger melka for. TINE Industri og andre aktører i Markedsordningen for melk kjøper melka til samme pris, og kan dermed konkurrere på like vilkår om foredling og salg av ferdigproduktene.

 Basispris, er en beregnet pris. Den får finner du ved å ta noteringspris minus kvalitetsbetaling og minus kostnader i TINE råvare. (Eksempel: Dersom kvalitetsbetalinga går ned, øker basisprisen og omvendt.) 

Melkepris oppbygging just  

Kvalitetsbetalinga er justert på flere områder fra 1. januar 2015.
-4-øringen for medlemskap i Husdyrkontrollen (HK) er tatt bort. Det fører til at basisprisen øker tilsvarende. (fortsatt er det 2 øre pr, liter for de som selv registrerer i HK.)

-Elitemelktillegget reduseres fra 32 til 30 øre pr liter.  Lavere elitemelktillegg går til å øke basisprisen.

 Differensiert basispris. Dette er nytt av året. Basisprisen regulers ned i perioder med mye melk, og opp i perioder med lite melk. Dette er et nullsumspill som gjennom året gir en gjennomsnittlig utbetaling lik vedtatt basispris. Differensieringen framgår av tabellen: Kumelk:(alle tall øre pr.liter)

jan

feb

mars

apr

mai

juni

juli

aug

sept

okt

nov

des

-10

-10

-10

-10

----

+10

+10

+15

+15

---

---

-5

Motsatt for geit
Basisprisen er lik og gjelder for både ku- og geitemelk. Leveransene av geitemelk varierer motsatt av kumelk gjennom året. For fortsatt å fremme en jevnere leveranse av geitemelk gjennom året, skal prissonene for geitemelk justeres motsatt av den månedlige variasjonen i basispris

TINEs prissoner
TINEs prissoner for kumelk (Landet, Fjord & Fjell, Sør og Nord) og geitemelk (Bonussone-1, Bonussone-2 og Utjevningssonen) videreføres i tillegg til differensiert basispris. Det vurderes å foreta endringer vedrørende disse sonene med tilhørende priskurver, gjeldende fra januar 2016. For at produsentene skal få tid til å tilpasse sin produksjon, vil forslag til endringer bli forelagt Konsernstyret tidligst mulig i 2015.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås