Meny

Konsekvenser for melkeproduksjon ved bortfall av eksportstøtte

Regjeringen la 29. mai 2015 fram en melding til Stortinget som omhandler handelspolitikk. Meldingen beskriver utviklingstrekk ved internasjonal handel og Norges posisjon i dette, samt gir prioriteringer for den framtidige handelspolitikk. Regjeringen varsler i meldingen at de vil gå inn for å fase ut all bruk av eksportstøtte i landbruket innen utløpet av 2019

Dersom det­te gjen­nom­fø­res kan det få be­tyd­ning for TINEs mu­lig­het til eks­port av Jarlsberg og for TINEs re­gu­le­rings­eks­port.

Om eks­por­ten av Jarlsberg

Melk som be­nyt­tes til pro­duk­sjon av Jarlsberg for eks­port mot­tar et til­skudd i pris­ut­jev­nings­ord­nin­gen for melk.  Til­skud­det ut­gjør om lag 1 kr pr. li­ter melk eller ca. 10 kr pr. kg ost.  Til­skud­det fi­nan­si­e­res ved at melk som be­nyt­tes til fers­ke pro­duk­ter som drik­ke­melk og yog­hurt, ileg­ges en av­gift.  TINE be­ta­ler altså av­gift på melk til yog­hurt og mot­tar til­skudd for melk til melk til osteeksport. 

Hvis til­skud­det til osteeksport fjer­nes blir det ulønn­somt å eks­por­te­re.  Sam­ti­dig blir det mind­re be­hov for å leg­ge av­gift på melk som går til yog­hurt og vi vil bli mer kon­kur­ran­se­dyk­ti­ge mot im­port av yog­hurt på innenlandsmarkeddet.    Da­gens av­gif­ter på melk til yog­hurt har gjort det lønn­somt for fle­re ak­tø­rer å im­por­te­re yog­hurt. His­to­risk har yog­hurt­salg i Norge gitt et ve­sent­lig bed­re bi­drag til norsk mel­ke­pris enn eks­por­ten.    Yog­hurt­im­por­ten vok­ser raskt og det har vært svært vik­tig for TINE å brem­se opp im­port­veks­ten gjennom in­no­va­sjon og nye pro­duk­ter. 

I over­kant av 100 mil­li­o­ner li­ter melk til eks­port

For norsk mel­ke­pro­duk­sjon sam­let vil ef­fek­ten av even­tu­ell bort­fall av eks­por­ten iso­lert sett være i over­kant av 100 mil­li­o­ner li­ter melk som til­sva­rer pro­duk­sjo­nen på 750 mel­ke­bruk.   En del av det­te vil vi vin­ne tilbake i form av økt salg av andre mel­ke­pro­duk­ter som føl­ge av la­ve­re av­gif­ter på yog­hurt og andre fers­ke pro­duk­ter.  Over tid vil TINEs am­bi­sjon være å vin­ne tilbake hele vo­lu­met gjennom økt salg i Norge.

Jarlsberg er kanskje Norges mest po­pu­læ­re mer­ke­va­re innen mat i mar­ke­der som USA, Canada, Australia og de­ler av Europa. Det­te er derfor en ver­di­full mer­ke­va­re som mange utenfor Norge set­ter stor pris på.

End­ring i støt­te­ord­nin­ger kre­ver tid

Det­te in­ne­bæ­rer at TINE må vur­de­re uli­ke al­ter­na­ti­ver for å for­sy­ne det in­ter­na­sjo­na­le mar­ke­det med Jarlsberg. Her vil vi også vur­de­re mu­li­ge kon­se­kven­ser for in­du­stri­en i Norge ved bort­fall av eks­port­støt­ten med til­tak. TINE har sett ut­vik­lings­trekk over tid på fle­re om­rå­der som ty­der på end­rin­ger i lands støt­te­ord­nin­ger. Slike end­rin­ger kre­ver tid til om­stil­ling både for in­du­stri og mel­ke­pro­duk­sjon. TINE ser derfor på om da­gens pro­duk­sjons­struk­tur er op­ti­mal gitt uli­ke fram­ti­di­ge sce­na­rio­er. 

TINEs an­legg med produksjon av Jarlsberg

De an­leg­ge­ne som i dag pro­du­se­rer Jarlsberg for det uten­lands­ke mar­ke­det i Norge er:

TINE Meie­ri­et Jæren

  • Står for ca. 40 pro­sent av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Det­te til­sva­rer rundt 22 pro­sent av an­leg­gets to­ta­le pro­duk­sjon.

TINE Meie­ri­et Elnesvågen

  • Står for ca. 60 pro­sent av eksportproduksjonen av Jarlsberg. Det­te til­sva­rer rundt 90 pro­sent av an­leg­gets to­ta­le pro­duk­sjon.

Av to­talt 44.481 tonn TINE-pro­duk­ter som sel­ges i ut­lan­det, er cirka 75 pro­sent la­get på li­sens i ut­lan­det (i hovedsakelig i USA og Irland).  Av de 11.689 ton­ne­ne som pro­du­se­res i Norge og eks­por­te­res, er 90 pro­sent Jarlsberg. Drøyt halv­par­ten går til USA. Res­ten for­de­les på Australia (17 pro­sent), Canada (12) og andre land. Tine solg­te i 2014 for 2,4 mil­li­ar­der kro­ner til ut­lan­det (ti pro­sent av to­tal om­set­ning). Det­te ga et drifts­over­skudd på 30 mil­li­o­ner kro­ner.

Om re­gu­le­rings­eks­port

TINE har an­sva­ret for mar­keds­re­gu­le­rin­gen på melkesektoren.  Som en del av det­te gjen­nom­fø­res i en­kel­te år re­gu­le­rings­eks­port av ost eller smør.  Eksporttapet dek­kes gjennom om­set­nings­av­gift.  TINE har ikke be­nyt­tet mu­lig­he­ten til re­gu­le­rings­eks­port de sis­te åre­ne, men his­to­risk har mu­lig­he­ten til eks­port vært vik­tig for å hind­re pris­fall i det nors­ke mar­ke­det.   Hvis denne mu­lig­he­ten fal­ler bort, blir ut­ford­rin­ge­ne med å ba­lan­se­re det nors­ke mar­ke­det stør­re.  Det be­tyr at det vil bli ennå vik­ti­ge­re å tref­fe godt med pro­duk­sjon og kvo­ter. 

Sty­re­le­ders kom­men­ta­rer i Bondebladet

Sty­re­le­der Trond Reierstad er in­ter­vju­et av Bondebladet.  Un­der er et klipp fra in­ter­vju­et som vi­ser TINEs hold­ning i sa­ken.

Sty­re­le­der Trond Reierstad i TINE vel­ger å møte en even­tu­ell end­ring of­fen­sivt.

– Jeg for­ven­ter at når po­li­ti­ker­ne tar ak­ti­ve grep, gjør de også av­bø­ten­de til­tak, sier Reierstad.

– Det som er vik­tig for mel­ke­pro­du­sen­te­ne og TINE er hva vi får til i det nors­ke mar­ke­det, sier han, og for­tel­ler at TINE hele ti­den job­ber med å ska­pe nye pro­duk­ter for å vin­ne mar­keds­an­de­ler for norsk melk. Like fullt har im­port­an­de­len økt de se­ne­re åre­ne, sær­lig for yog­hurt, ost og smaks­til­satt melk. Reierstad be­skri­ver im­port­ver­net som «kra­ke­lert».

– Vi for­ut­set­ter at myn­dig­he­te­ne set­ter inn til­tak for å styr­ke norsk melk, slik at kon­kur­ran­se­kraf­ten øker, sier han.

– Yoghurt er et vik­tig og fram­tids­ret­tet mar­ked, der det er sterk øk­ning i im­por­ten. Det­te er et eks­em­pel på et om­rå­de der det er vik­tig å leg­ge til ret­te for at norsk melk har til­strek­ke­lig kon­kur­ran­se­kraft. I dag er det en av­gift på yog­hurt, som en del av pris­ut­jev­nings­ord­nin­gen. Ved å fjer­ne den av­gif­ten vil kon­kur­ran­se­kraf­ten til norsk yog­hurt øke. Det vil bi­dra svært po­si­tivt. Po­ten­si­a­let i yog­hurt­mar­ke­det er ganske stort, sier han.

– Hva som blir kon­se­kven­sen av en ut­fa­sing av eks­port­støt­ten, er av­hen­gig av hvor godt vi lyk­kes, og hvordan myn­dig­he­te­ne leg­ger til ret­te. Da er det helt nød­ven­dig at vi får over­gangs­tid. Det tren­ger vi også for å sik­re Jarlsberg in­ter­na­sjo­nalt. Nors­ke mel­ke­pro­du­sen­ter og TINE har bygd opp en in­ter­na­sjo­nal mer­ke­va­re, og det er vik­tig å ta vare på den, sier Trond Reierstad.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås