Meny

Klimavennlig og effektiv transport mellom Sør- og Nord-Norge

TINEs mellomtransport har inngått nye kontrakter for kjøring av varer mellom Sør- og Nord-Norge. Valgene bidrar til at TINE reduserer sine kostnader, og til målet om klimanøytral transport innen 2020. Blant annet gjennom bruk av bane der det er mulig, samt bruk av motorer og drivstoff med lavest mulig utslipp.

Med «mellomtransport» menes frakt av varer mellom TINEs anlegg samt transport fra TINEs sentrallagre til grossistenes lagre.

TINE har valgt inn to nye transportører i mellomtransport mellom Sør- og Nord-Norge. Dette er DSV Road AS og Miniekspress Thermo AS. De kjører for TINE i andre områder i dag. I tillegg fortsetter Bring for noen ruter. Markussen Transport AS, Schenker AS og NorLines AS går ut av kontraktene som har vært for dette området.

Like kriterier for valg
Alle tilbud som har kommet inn er grundig gjennomgått, der de er gitt en score basert på kriteriene økonomi, daglig drift, kvalitet og omdømme, samt miljø. Tilbyderne med den høyest totalscoren innen et naturlig geografisk område, har fått tilbud om kontraktsinngåelse. Diplom-Is har vært med i prosessen da de også har betydelige volumer i regionen.
- Prosjektteamet som har stått for valget er sammensatt av personer med sterk transportfaglig kompetanse. De har dessuten lang erfaring med drift og innkjøp av transport både i TINE og fra andre norske aktører i bransjen, sier Leder Forsyning & Levering (og prosjekteier) i TINE Logistikk Vidar Hauan.

Også bane!
Fra oppstart av nye avtaler 1. mars vil alt gods som går fra sør til nord løftes over fra vei til bane på de strekningene der infrastrukturen tillater det. Dette tilsvarer omkring 500 færre vogntog i trafikken årlig, og vil bidra til bedre klima, luft og trafikksikkerhet. Der man fremdeles må bruke veitransport, har alle tilbydere stilt seg positiv til bruk av Euro 6 motor og HVO diesel.

På strekningen Tana-Oslo vil det bli satt inn såkalt modulvogntog som er 25,25 meter lange og som veier 60 tonn. TINE har søkt myndighetene om at denne standarden tillates på større deler av veinettet. I dag er hovedregelen 50 tonn totalvekt og en lengde på maks. 19 meter.

Denne nye avtalen vil det gi TINE verdifull erfaring i bruk av denne typen vogntog. Dersom man også kan ta i bruk «25,25» på andre veistrekninger vil dette ytterligere kunne redusere antall vogntog på norske veier i fremtiden.

Vil måle nøye
- Fra oppstart av nye avtaler 1.mars vil det bli satt krav til presisjon i fremføringen. Transportør vil bli målt på hvorvidt avtalte hente- og leveringstider blir overholdt, sier direktør Operativ Vareforsyning i TINE Logistikk, Julien Kerob.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås