Meny

Hva mener du om omsetningsregioner?

Bruk kommentarfeltet og si din mening om; Omsetningsregioner i kvoteordningen for kumelk
Bruk kommentarfeltet og si din mening om; Omsetningsregioner i kvoteordningen for kumelk

Nå har du mulighet til å si din mening til TINEs innspill til jordbruksforhandlingene 2015 i kommentarfeltet på denne saken. Første tema i innspillet dreier seg om problemstillingen rundt omsetningsregioner i kvoteordningen for kumelk.

På nyåret vil vi be om kommentarer knyttet til sammenhengen mellom pris og volum, som også er en del av den pågående høringsrunden i produsentlagene; innspill til jordbruksforhandlingene 2015. Hvorfor diskutere dette på medlem.tine.no i tillegg til produsentlagene? Vi ønsker å bidra til engasjement og dialog på nett. Dette gir enkeltrøster mulighet til å ytre seg samtidig som meningsutvekslingen kan bli mer synlig over hele landet.

Hvordan kan jeg påvirke med mine meninger her?

Dette er et supplement til den ordinære høringsprosessen som nå pågår i produsentlagene. Produsentlagsledere eller hele AU kan legge ut sitt lags synspunkt på nett med navnene på AU-medlemmene (Ikke bare signert AU i XX produsentlag). (Sekretærene i produsentlag skal IKKE legge uttalelsen her).
Ordinære innspill fra produsentlag vil vektlegges tyngst, men alle kommentarer/innspill vil bli vurdert i utarbeidelsen av TINEs innspill.

TINEs administrasjon vil blande seg minst mulig inn i diskusjonene mellom medlemmer, med mindre spørsmålet er rettet direkte til TINE. Dette kan være oppklaringer eller andre relevante spørsmål om prosess og bakgrunnsstoff i denne og vedlagte artikkel om rolledeling i jordbruksavtalesaker.


Til diskusjon - Omsetningsregioner i kvoteordningen for kumelk

Det er nedsatt et utvalg som skal se på omsetningsregioner for kumelkekvoter. I anmodningsbrevet fra Landbruks og matdepartementet heter det:

«Arbeidsgruppen skal:

  • Kartlegge utvikling i volum, tilbud, etterspørsel og pris (så langt som mulig) på kvote i dagens produksjonsregioner for kumelk
  • Foreslå alternative inndelinger i produksjonsregioner
  • Vurdere mulige effekter av å endre produksjonsregionene, blant annet på markedet for kvote, på den geografiske fordelingen av kumelkproduksjon, på antall bruk, struktur og sysselsetting
  • Vurdere mulige konsekvenser for annen primærproduksjon, spesielt produksjon av korn og andre planteprodukter, ved å endre produksjonsregionene
  • Vurdere mulige effekter på areal i drift og bosetting i distrikter ved å endre produksjonsregionene»

Dagens system er basert på at fylker utgjør omsetningsregion, med unntak av hovedstadsområdet (Akershus og Oslo).

Det er ikke gitt at fylker i seg selv er optimale landbrukspolitiske enheter, men er sannsynligvis valgt ut fra at de administrative grensene er lett å forholde seg til. Fylker kan også sies å representere et geografisk innslag som til en viss grad ivaretar distriktspolitiske hensyn, men her vil det være betydelige forskjeller mellom ulike fylker.

Hovedproblemstillingen, som vi ønsker tilbakemelding på, er om det er distriktspolitiske målsetninger som skal ivaretas, eller om det er strukturpolitiske interesser som skal legges til grunn.

Hvis målet er å fremme strukturutviklingen vil sannsynligvis Norge som sådan kunne fungere som et omsetningsområde. Skal distriktspolitiske mål hensyntas vil det være formålstjenlig å foreta en mer geografisk basert avgrensning. Innen melkeproduksjon er det utviklet et system for ulike tilskuddssoner basert på variasjoner i produksjonsforhold. Eksempelvis kunne disse danne et utgangspunkt for en eventuell alternativ inndeling i omsetningsområder for melkekvoter. Bruk kommentarfeltet nederst for å si din mening.

Rolledeling i jordbruksavtalesaker

Faglagene (NB og NBS) har forhandlingsrett med myndighetene. TINEs rolle er å følge opp det som blir vedtatt i jordbruksavtalen. Det er også avtalefestet at vi i forkant av jordbruksforhandlingene skal komme med markedsvurderinger og innspill på andre viktige forhold for melkesektoren.

Dessuten har TINE har en sentral rolle i å oppnå markedsbalanse i dialog med faglag og myndigheter

Det er ikke TINEs rolle å komme med andre jordbruspolitiske innspill. Derfor oppfordrer vi både enkeltprodusenter og produsentlagene om å bruke faglagene lokalt til dette.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juni

Kr 5,28

Snitt fettprosent kumelk juni

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås