Meny

Hva bør Stortingsmeldingen inneholde?

Stortinget har bedt om en helhetlig gjennomgang av jordbrukspolitikken. En stortingsmelding er varslet framlagt av regjeringen før jul.

Vi trenger økt bærekraft og økt konkurransekraft

Fra TINEs side forventer vi at meldingen gir gode analyser av jordbrukets plass i de betydelige utfordringer man står overfor. Behovet for økt matproduksjon i verden, behovet for omstilling til bruk av fornybare ressurser og behovet for å styrke konkurranseevnen til norsk jordbruk. Meldingen må klare å kombinere behovet for økt bærekraft og økt konkurransekraft.

Industrien er fremoverlent og innovativ

Så skal vi innrømme: Vi er spente på tiltakene og Stortingets behandling av meldinga. I Norge har vi en velfungerende verdikjede for melk og melkeprodukter, takket være langsiktig eierskap fra norske bønders side. 11.500 melkebønder eier en innovativ og framtidsrettet industrivirksomhet. Framovervendt fastlandsindustri basert på fornybart råstoff er et godt grunnlag for å møte omstillinger til fornybarsamfunnet.

TINE har ambisiøse klimamål

TINE skal redusere klimautslipp fra meieri og transport med 75 prosent innen 2020. Det er allerede gjort investeringsbeslutninger som gjør at det målet skal nås. Fra den norske melkekua får vi kanskje verdens fineste melk. Gjennom langsiktighet og høy kompetanse på avl har vi blant verdens friskeste og mest klimaeffektive melkekyr.

Vi skal bidra med kunnskapsbaserte klimaløsninger

Hovedoppdraget til norsk jordbruk er å produsere mat. Noen kan være fristet til å redusere norsk matproduksjon for tilsynelatende å redusere norske klimagassutslipp. På klimaspråket kalles det karbonlekkasje. Man flytter bare utslippet et annet sted, antakelig over til mindre klimaeffektiv produksjon. Vi forventer at våre myndigheter ikke fristes av kortsiktige løsninger som tilsynelatende ser bra ut på papiret, men som i praksis ikke løser noe. TINE og det øvrige landbruket er imidlertid beredt til å bidra til å gjennomføre kunnskapsbaserte tiltak som bygger på at jordbruk er en biologisk produksjon.

Bonden trenger gode investeringsordninger

Det er fornuftig av mange hensyn å utnytte hele landets arealressurser. En bærebjelke i effektiv utnytting av grasarealer i landets fjell- og fjordbygder er melkeproduksjon. I TINE er vi imidlertid sterkt bekymret for at rammevilkårene nå i for liten grad sikrer reinvesteringer og fornyelse av melkeproduksjonen i disse områdene og på gårder med et produksjonsomfang under gjennomsnittsstørrelse (25 kyr). Mange gårder står overfor behov for å investere i nye fjøs. Kombinasjonen av teknologisk utvikling og rammevilkår gir utfordringer. Nyinvesteringer i det omfang som er nødvendige for å sikre melkeproduksjon også i framtida i disse områdene, kan bare sikres ved målrettet bruk av investeringsvirkemidler. En styrking av investeringsvirkemidlene vil dessuten samlet sett bidra til økt konkurransekraft for norsk melk. TINEs viktigste forventning til meldingen er at den bidrar med forutsigbarhet, og til økt konkurransekraft for norsk melk og norsk jordbruk samlet sett.

Trond Reierstad, styreleder TINE SA

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås