Meny

Høring om utsettelse av løsdriftskravet

Løsdriftskravet 2024 ble som kjent utsatt til 2034 etter jordbruksforhandlingene nå i vår. Endringen er sendt på høring og TINE støtter utsettelsen av fristen for omlegging til løsdrift, men understreker fortsatt behov for investeringsvirkemidler.

I jordbruksavtalen som ble inngått mellom staten og Norges Bondelag 15. mai 2016, er det et premiss at Landbruks- og matdepartementet skal ta initiativ til en endring av forskrift om hold av storfe § 32, slik at kravet om løsdrift først trer i kraft 1. januar 2034 for alle husdyrrom til storfe som var i bruk til storfe da løsdriftskravet ble innført 22. april 2004, og som har vært i sammenhengende bruk til storfe siden.

Behov for målrettet opptrapping av investeringsvirkemidler

TINE støtter forskriftsendringene, men vil understreke at utsettelsen av fristen for omlegging til løsdrift isolert sett ikke medfører lavere investeringsbehov. Behovet for å fornye driftsapparatet i melkeproduksjonen må møtes gjennom en målrettet opptrapping av investeringsvirkemidlene. Videre er det viktig at skal en smidig overgang til løsdrift oppnås må også små og mellomstore bruk inngå. «Kubygg-prosjektet» viste at det relativt sett er større behov for investeringer pr. liggebås i mindre løsdriftsfjøs (opptil 40 kyr) enn det er i større. Det er viktig at dette blir hensyntatt for å få optimale gode løsninger i forhold til dyrevelferd.

TINE legger til grunn at alle berørte parter bidrar til en hensiktsmessig gjennomføring av de deler av regelverket som trer i kraft 1. januar 2024. Det må foretas en nærmere kartlegging av praktiske og økonomiske forhold, med sikte på oppdatering av veilederen, slik at intensjonen med forskriftsendringen ivaretas. TINE forutsetter at relevante fagmiljøer sikrer en gjennomføring som tar hensyn til dyrehelse og økonomi for melkebonden.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås