Meny

Det grønne skiftet tar lenger tid

Fra nyttår er tilgangen på HVO begrenset og prisen høy. Derfor har TINE inngått avtale om å bruke B20, en blanding med 20% biodiesel i 2017. Målet om klimanøytral transport innen 2020 står likevel fast.

Programmet med å skifte ut lastebilene til biler med den nye EuroVI-motoren fortsetter i samsvar med oppsatt plan. Det betyr at hele TINEs transportflåte innen utgangen av 2020 utelukkende vil bestå av den mest miljøvennlige motorteknologien. Det vil bidra til at utslipp av lokal forurensning i form av NOx, støv og partikler vil reduseres med over 75 prosent fra TINEs transport.

Stennes-Ann-Norill

- Vi er godt i gang. Over tredjeparten av bilene er allerede skiftet ut. Innen utgangen av 2017 vil vi kun ha biler med EuroV og EuroVI og innen utgangen av 2020 kun EuroVI, sier Ann-Norill Stennes, direktør for TINE Råvarehåndtering.

Ved utgangen av 2016 har TINE oppnådd 140 tonn reduksjon i NOx-utslippet i forhold til 2015.

Bruk av HVO har redusert CO2-utslippet betydelig i 2016

Da programmet for en mer miljøvennlig transport startet opp ved inngangen til 2016 var det god tilgang på HVO (andre generasjon biodiesel) og prisen var nokså lik fossil diesel.

Dette ble lagt til grunn for satsningen med overgang til HVO med mål om at alle egne og innleide bilder skal gå på HVO innen 2020. Ved utgangen av 2016 benyttet nesten 300 biler HVO. Det betyr 6 500 tonn reduksjon i CO2-utslipp fra 2015. 

Så skjedde det brått to endringer

1. I april 2016 bestemte Miljødirektoratet at PFAD (Fettsyrer fra palmeolje-produksjon) skulle omklassifiseres fra avfall til biprodukt fra 1.1.2017. Foranledningen var at mediene hadde fokus på rester fra palmeoljeproduksjon i biodiesel. Endringen gjorde at oljeprodusentene fikk økte krav til dokumentasjon og sporing. Det medførte at selskapene prioriterer de markeder som fortsatt klassifiserer PFAD som avfallsprodukt.

2. Budsjettforliket høsten 2016 endret omsetningskravet til oljeselskapene. Omsetningskravet betyr at selskapene har krav om en viss andel biodrivstoff i sine produkter. Resultatet ble at innblandingskravet for biodrivstoff økte fra 5,5 prosent til 7 prosent fra oktober 2016, stigende til 20 prosent i 2020. Halvparten skal være HVO. 

B20 i 2017

De to endringene som skjedde i 2016 medførte begrenset tilgang på HVO fra 1.1.2017 og betydelig prisøkning. TINE har vært i forhandlinger med flere oljeselskaper fra nyttår med tanke på å få prisgunstige tilbud og tilbud på typer med størst mulig andel av biodiesel.

- TINE har en avtale med CK om levering av B20 på våre egne tankanlegg og på Circle-K Truck stasjoner. Dette er en blanding med 20% biodiesel. Det var det beste vi fikk til oppi denne situasjonen med begrenset tilgang på HVO, sier Kate Wilhelmsen i TINE Innkjøp. 

Målet om klimanøytral transport innen 2020 står fast

TINE tror likevel at det økte innblandingskravet gir et signal til oljeprodusentene om et økende marked for biodrivstoff i Norge slik at tilbudet etter hvert vil øke.

- Vi er i full gang med å bygge egne fyllestasjoner på meieriene. Vi har allerede tatt i bruk egne fyllestasjoner i Oslo, Trondheim, Frya og på Sola. Flere fyllestasjoner er under planlegging og vi fortsetter denne utbygginga fordi vi har tro på at tilgangen på HVO vil bedres etter 2018. I 2017 fyller vi B20 på våre egne fyllestasjoner. Vi holder fast på målet om 75% reduksjon i utslippene innen 2020, sier Bjørn Malm, leder for miljø og samfunnsansvar i TINE.. 

Bjørn Malm

Stor politisk aktivitet

TINE samarbeider med Posten, NHO, Norsk Lastebileierforbund og andre for å fortelle politikere og myndigheter hva som er konsekvensene av de to endringene i rammebetingelser som kom i 2016.

- Vi er skuffet over at det innføres nye rammebetingelser midt i vår satsing på en grønnere transport. Posten og andre som har satset tilsvarende deler denne skuffelsen. En viktig suksessfaktor for det grønne skiftet er å få til et velfungerende marked for biodrivstoff. Vi tror ikke PFAD er en fremtidsrettet løsning, men kunne vært akseptert i en midlertidig periode for å få opparbeidet et marked. TINE vil arbeide for å få inn nye og bærekraftige råvarer i produksjon av biodiesel, så som skogavfall og alger. På grunn av begrenset tilgang på HVO og høy pris ser vi at det grønne skiftet vil ta lenger tid. Det syns vi er beklagelig, sier Malm. 

Ny teknologi

Selv om TINE tror at kombinasjonen av EuroVI-motor og HVO er en veldig god løsning som vil vare i mange år så ønsker vi å være helt i spissen med å prøve ut ny teknologi. Det skjer en rivende utvikling på dette området og det er positivt. Ser vi et stykke frem i tid tror vi at distribusjonen i større byer vil foregå med helelektriske lastebiler. I noen grad, og i en mellomfase frem til teknologien er moden, vil hybridlastebiler også være aktuelle. TINE og Scania har inngått en samarbeidsavtale om å prøve ut en hybridlastebil for levering i Oslo fra mars i år.

Inntransport av melk krever motorkraft og derfor tror vi HVO vil være løsningen for denne type transport i mange år. For mindre tankbiler og for distribusjonsbiler kan det likevel være aktuelt å prøve biogass.

For kraftkrevende mellomtransport ønsker vi å teste ut teknologien som er i Nikola One. Vi har også bestillt en Nikola Two. Dette er lastebiler som drives av kraftige el-motorer som lades underveis av brenselcelle basert på hydrogen. Niokola Company i USA opplyser at de første bilene vil bli levert i 2020.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås