Meny

De første bilene på flytende biogass

Nå setter TINE tre nye biler på veien som drives av flytende biogass (LBG). Dette er en helt ny teknologi fra Volvo. Drivstofftanken er en stor termos som holder – 160 grader C. TINE håper at det snart blir tilgjengelig flytende biogass basert på kumøkk. Det er det vi kaller #Kukraft.

TINE har allerede to distribusjonsbiler og en tankbil som går på komprimert biogass (#Kukraft) på Sem. Dette er motorer med tennplugger som er nokså tilsvarende bensinmotor. Kort rekkevidde og lavt dreiemoment gjør at disse bilene egner seg best for lokal transport.

Ny motorteknologi gir større motorkraft og lenger rekkevidde

TINE har allerede fått de tre første bilene på flytende biogass. Det er en ny teknologi fra Volvo som ligner mye på dieselmotor. Det gir høyere dreiemoment. Bilene på flytende biogass egner seg derfor godt til tunge transporter og er aktuelle for både uttransport og tanktransport. I tillegg har de lenger rekkevidde enn biler på komprimert gass. De tre første bilene går allerede i Oslo-området. TINE har bestilt fire biler til som skal til Sem.

Biogass nærbilde av dør

Kun en fyllestasjon med flytende biogass i Norge

Pr. i dag er det kun en fyllestasjon for flytende biogass i Norge. Den ligger på Alna i Oslo og drives av AGA. Foreløpig er gassen produsert på Biokraft på Skogn i Nord-Trøndelag, hovedsakelig basert på fiskeavfall. Det er positivt for miljøet, men TINE ønsker biogass produsert på kumøkk. Da oppnår vi i tillegg reduserte klimagassutslipp fra landbruket. Det er dette som kalles #Kukraft. 

#Kukraft – den dobbelte miljøeffekt – et eksempel på sirkulær økonomi

Biogass er en blanding av metan og karbondioksid som dannes når organisk materiale brytes ned i fravær av oksygen. I teorien kan nesten alt organisk materiale brytes ned til biogass. Når kumøkka går gjennom en biogassreaktor «tas biogassen ut av gjødsla» og foredles til drivstoff. Etterpå transporteres bioresten tilbake på gården og brukes som gjødsel. Bioresten erstatter bruk av kunstgjødsel og gjødselvirkningen er uforandret etter uttak av biogass. I tillegg gjør oppvarmingen at mye av ugrasfrøet dør. Det gjør at en kan bruke mindre kjemiske sprøytemidler. Resultatet er verdiskaping og reduserte klimagassutslipp i både landbruk og transport. Dette er et godt eksempel på sirkulær økonomi. 

biogass tank på bil

Snart på #Kukraft

Vi har foliert de nye bilene med «Snart på #Kukraft» da det i løpet av 2020 vil bli tilgjengelig flytende biogass basert på kumøkk fra Den Magiske Fabrikken til Greve Biogass i Vestfold. 

Betydelig potensial for å redusere utslippet fra landbruket

Dette er en meget effektiv måte å redusere klimagassutslippet fra landbruket på. Vi kan regne en reduksjon av klimagassutslipp på 4,3 tonn CO2 per ku per år om kumøkka brukes til biogassproduksjon. Det betyr at de 200 000 norske kuene som tilhører TINEs «ku-park» både kan drifte all egen transport, og utslippene fra landbruket vil kunne reduseres med 860 000 tonn CO2 per år.  

Kukraft distribusjonsbil

Regjeringen vil redusere utslippet fra landbruket

Fra regjeringsplattformen: «Landbruket er en viktig bidragsyter i det grønne skiftet, både gjennom binding av karbon og produksjon av fornybar, biobasert energi og drivstoff. Samtidig er reduserte klimagassutslipp fra landbruket helt nødvendig. Et bærekraftig jordbruk er en forutsetning for å sikre ressursene og miljøverdiene for fremtiden. Regjeringen vil føre en politikk som gir insentiver til mindre utslipp og nødvendige klimatiltak i landbruket. Regjeringen vil forhandle med partene i jordbruket om en frivillig og forpliktende klimaavtale for jordbruket». 

Regjeringen peker også på økt bruk av biodrivstoff i transporten

«Regjeringen vil legge til rette for betydelige kutt i klimagassutslippene fra sektoren. Ny teknologi, økt bruk av biodrivstoff, utbygging av infrastruktur for nullutslippskjøretøy og skatte- og avgiftspolitikken vil være viktige virkemidler for å nå målet om at Norge skal bli et lavutslippssamfunn i 2050». 

TINE tror at flytende biogass basert på kumøkk er veien å gå

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås