Meny

Bærekraftig meierisektor i sentrum på IDF-dagen

Bilde: Helle Margrete Meltzer (FHI), Judith Bryans (IDF) og Ida Berg Hauge (IDF-Norge, direktør opplysningskontoret for meieriprodukter) var alle tilstede på IDF-dagen. Med 120 deltakere er dagen en viktig møteplass for bransjen.
Bilde: Helle Margrete Meltzer (FHI), Judith Bryans (IDF) og Ida Berg Hauge (IDF-Norge, direktør opplysningskontoret for meieriprodukter) var alle tilstede på IDF-dagen. Med 120 deltakere er dagen en viktig møteplass for bransjen.

IDF- dagen gikk av stabelen 7. februar på Veterinærinstituttet i Oslo. - At bærekraft står først på agendaen er en styrke for bransjen, sier Helle Huseby, sekretær i IDF-Norge og Fagsjef i TINE.

Norsk meierisektor underskriver internasjonal erklæring  

Nettopp bærekraft sto også først da president i IDF, Judith Bryans, begynte dagen med å gi honnør til TINE og norsk meierisektor for sammen å ha underskrevet «Dairy Decleration of Rotterdam». Til nå har 25 land signert erklæringen som konstaterer at den globale meierisektoren har en viktig rolle når det gjelder å levere på FNs bærekraftsmål 

«A billion people community» 

Innledningsvis minnet Bryans om hvilken sentral rolle meierisektoren spiller i verdensøkonomien og folk sine liv. - Over en milliard mennesker lever av sektoren, og den er viktig for likestilling i et globalt perspektiv da mange melkebønder er kvinner. Fra at helsemessig perspektiv er også sektoren viktig ifølge IDF-presidentenMelken bidrar med mange viktige næringsstoffer til en billig penge. Det er ikke meieriprodukter som skaper overvekt var hennes budskap. Hun tok også frem forskning som viste at fett fra meieri, kanskje ikke er så “farlig” som tidligere antatt 

Bærekraftig ernæring  

Folkehelseinstituttet ved Helle Margrete Meltzer snakket også om bærekraftig ernæring. Hun tok utgangspunkt i rapporten «Bærekraftig kosthold. En vurdering av de norske kostrådene i et bærekraftperspektiv» som Nasjonalt råd for ernæring publiserte i 2017. Hovedbudskapet hennes var at de norske kostrådene står seg i et bærekraftperspektiv. -Det er stort overlapp mellom å spise sunt og å spise bærekraftig, sa Meltzer.  

EAT- Lancet- rapporten har sett på bærekraftig kosthold i et globalt perspektiv, og kommet med gjennomsnittlige anbefalinger. Rapporten anbefaler at gjennomsnittsinntaket for helmelksekvivalenter er 0-500 g/dag i en befolkning og at det globale snittet er 250 g/dag. I rapporten spesifiseres det at lokale forhold skal legges til grunn for anbefalingene. Det er naturlig at Norge ligger i øvre sjikt her på grunn av naturgitte forhold og matkultur.  

Laila Aass er forsker ved NMBU, og har uført foreløpige beregninger som viser at store deler av Norge sine arealressurser ikke vil bli brukt hvis Norge følger gjennomsnittsanbefalingen i EAT-Lancet-rapporten. Antall melkekyr må reduseres med 2/3, og all produksjon med sau og ammeku må fases ut. Dette betyr at en stor andel kornarealer og fulldyrka grasarealer går ut av drift, og at norsk matproduksjon, basert på norske arealressurser, blir dramatisk redusert. I tillegg blir all bruk av utmarksarealene faset ut. Det må i stedet importeres store mengder nøtter og planteproteiner til folkemat, langt mer enn dagens soyaimport til husdyr. Det er derfor tydelig at for Norge vil ikke en diett basert på EAT-Lancet rapporten innebære en bærekraftig bruk av norske jordbruksarealer, oppsummerte Aass.  

Dyrevelferd  

Dyrevelferd ble også belyst fra flere aspekter under IDF-dagen. Julie Føske Johnsen er forsker ved Veterinærinstituttet og har sett på skille av ku/kalv problematikken. Konklusjonen i denne forskningen var at det er god dyrevelferd når kalven kan gå med kua, men det er ikke for alle. Den enkelte bonden må avgjøre hva som passer driften hans, fordi det er ikke slik at alle kuer er “gode mødre”. Einar Kiserud, som driver økologisk bruk i Spydeberg underbygget funnene fra forskningenda han delte sine erfaringer- Det er bra for dyrevelferden når det fungerer, men ikke når det ikke fungerer. Som bonde må du følge nøye med på hvert enkelt tilfelle.  

Olav Østerås er spesialrådgiver i TINE, og for TINE er dyrevelferd er viktig område. - Det er stor aktivitet i produsentlagene, og for TINE er det avgjørende å lykkes med god dyrevelferd.Vi har grunn til å være stolte av det arbeidet som gjøres, sa han fra scenen. Samtidig finnes det alltid potensiale for forbedring.   

Intelligent landbruk 

 -Det gamle er ikke automatisk feil, men det nye kan være hakket bedre. Sensorteknologi kommer til å revolusjonere melkeproduksjonen, men vi har ikke utløst potensialet ennå, sa Gunnar Dalen, veterinær og doktorgradsstipendiat i TINE / NMBU. Med detaljert sensorinformasjon fra hvert enkelt dyr, kan vi oppdage både enkeltdyr og besetninger som avviker fra sitt normale selv. Slike sensorbaserte styringssystem vil bli stadig vanligere og bedre, men det vil ta tid før de er å finne i alle fjøs. Derfor er det viktig at vi passer på å bruke de godt fungerende systemene vi allerede har, forklarte Dalen.   

Tone Roalkvam er spesialrådgiver i TINE, og hun ga forsamlingen et kort innbliki hva som skjer internasjonalt innen området. Gjennom tre ulike caseviste hun hvordan det jobbes med intelligent landbruk globalt- Spennvidden er stor, og det skjer en rivende utvikling på mange områder. Fagmiljøene har fokus på mulighetene store datamengder girsom er grunnlaget for avansert digital beslutningsstøtte, sa Roalkvam. 

Økt produksjon og etterspørsel etter melk globalt 

Helle Huseby fra TINE avsluttet dagen med å gjennomgå de globale trendene innen meierisektoren, før hun så det i et norsk perspektiv. - I verden ser vi at både produksjonen og etterspørselen etter melk øker, men balansen er skjør. For norsk melkeproduksjon er det er utfordring at importen av meieriprodukter stadig øker, sa Huseby.  

Om IDF og IDF-dagen

IDF er en forkortelse for International Dairy Federation. I Norge er vi organisert gjennom en egen nasjonalkomite, der blant annet TINE er medlem. Gjennom året jobber vi med flere spørsmål og problemstillinger innenfor melk og meieri, som er felles for store deler av verden. På IDF-dagen forsøker vi å formidle litt av det vi har jobbet med. Vi pleier også å invitere noen eksterne foredragsholdere som kan belyse noen av temaene vi har jobbet med i IDF, ut fra et norsk perspektiv.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås