Meny

Årets produsentlag 2019 i eierområdene

Tidligere ordfører Jarle Bogen (t.h.) overrakte prisen til Odd Vårvik, leder i Midtre Gauldal produsentlag. (Foto: Olav Håland)
Tidligere ordfører Jarle Bogen (t.h.) overrakte prisen til Odd Vårvik, leder i Midtre Gauldal produsentlag. (Foto: Olav Håland)

Ett produsentlag i hvert eierområde er plukket ut til finalen i Årets produsentlag i TINE for 2019. Alle lagene utmerker seg med god aktivitet og samarbeid med andre lag.

Årets finalister er Sømna produsentlag(Nord), Hardanger produsentlag(Sørvest), Folldal produsentlag(Øst) og Namdalseid og Flatanger produsentlag(Midt). Hvert av disse får 10 000 kr i ekstra midler til aktivitet i laget. 

Årets produsentlag blir kåret årsmøtet i TINE  

Etter en nominasjonsrunde på medlem.tine.no i vinter har eierutvalgene kåret hvert sitt produsentlag som går videre til Årets produsentlag i TINE. Vinneren blir kåret på Årsmøtet i TINE og juryen består av Ordfører i rådet, Odd Einar Hjortnæs og medlemssjefene i hvert område. I fjor stakk Midtre Gauldal av med seieren for årets produsentlag for 2018. 

Sømna produsentlag(Nord) 

Sømna produsentlag med leder Hege Hass, hadde 59 medlemmer i 2019, og er et av de største lagene i eierområde Nord.  Arbeidsutvalget(AU) legger stor vekt på å ha aktivitet i laget, og har greid å planlegge og gjennomføre mange og varierte aktiviteter for medlemmene. AU er godt representert på alle samlinger og kurs for tillitsvalgte. 

Aktivitetene igjennom året; 

 • 14 grendetreff i 10 grupper med tema dyrevelferd 

 • Medlemsmøter med tema “TINE Strategi 2025” 

 • Medlemsmøte med tema Jakten på marginene 

 • Høring produsentlagsstruktur  

 • Samarbeid med de fire andre lagene på Helgeland Sør med Geno-tema og høring om nytt regelverk.  

 • Orienteringsmøte med servicesjef i Midt 

 • Årlig slåttegraut i samarbeid med FK og Nortura 

 • “Politisk lunch” i samarbeid med Sømna Bondelag, med styremedlem i TINE Solveig Rønning, Høyres førstekandidat i Nordland, Margunn Ebbesen. 

Medlemmene blir inkludert i høringene, og AU er flinke til å bruke tilgjengelig kompetanse i TINE - både fra tillitsvalgte og ansatte.  Produsentlaget har egen facebookside, som brukes aktivt for informasjon og deling.  

TINE-ambassadørene er også aktive og har deltatt ved åpning av nyfjøs, sommerdagan i Sømna, bygdedagan i Dalbotn, sømnamessa og høstdag på FK. 

Hardanger produsentlag(Sørvest) 

Hardanger produsentlag er ledet av Bjørnar Gjerde med sine 79 medlemmer fordelt på både ku- og geitmelkproduksjon. 

Laget har et ungt AU, med fleire nye ideer og tanker. Her vågardei å utfordre kvarandre i konstruktive diskusjoner. Fleire av produsentane har bakgrunn frå anna næringsvirksomhet, og knytter dette inn i tankane for å effektivisere samvirkebedrifta TINE.   

Nokre av aktivitetane; 

 •  Kuslepp sjå Anders Sæleset, med oppmøte på over 250 stk. Der var lokalavisa tilstades og førstesides oppslag i flott reportasje av dette. Dette var et arrangement som Tine stod for, men knytta til seg både Nortura og Bondelaget. 

 • Busstur til Voss/omegn for å sette fokus på dyrevelferd og klima. Besøkte både biogass-anlegg, og to fjøsbesøk.  

 • Geitemøte på Voss. 

De har fast oppfølging av nye produsenter, og har fjosåpninger/sammenkomster når det blir åpnet/tatt i bruk nye fjøs/påbygg.» 

AU har hatt 3 fysiske møter, og ellers jevnlig kontakt gjennom året. Ahar behandla blant anna innspel til jordbruksforhandlingane, revidert kvalitetsregelverk og gitt innspel til prosessen med strategi for eierorganisasjon. Leder og medlemmer av AU har deltatt på samlinger og kurs som TINE har kalt inn til. 

Laget har eigen Tine-ambassadør, Therese Rykkje Aalvik, som har deltatt på fleire arrangement gjennom året, bl.a. Siderfestivalen i Hardanger der ca. 800 fekk smake mange, gode Tine-produkter. 

Folldal produsentlag(Øst) 

Folldal prodsentlag er et godt eksempel på at et lite lag med 37 medlemmer kan ha mye aktivitet. De er et produsentlag med både ku- og geitebønder, der flere setrer. Derfor har de begynt med sommertreff hos en av de som ligger på setra. Temaene på møtene er i stor grad vide slik at de favner begge dyreslag. Det er en god miks av sosiale og faglige arrangementer. Leder i prodentlaget, Erik Stuedal, er en svært engasjert leder med et stort hjerte for TINE. 

Aktiviteter og tema på møter gjennom året: 

 • «Norsk melkeproduksjon inn i framtida – muligheter og utfordringer»(samarbeid med andre lag i Østerdalen) 

 • «Konkurransen som møter oss utenfra»(Samarbeid med andre lag i Østerdalen) 

 • «Mjølkekvoter, klima og alt der imellom». 

 • «Kvalitetsbetalingsregelverk for ku og geit» 

 • Laget har også arrangert sommertreff i samarbeid med Nortura og vært på omvisning på TINE Meieriet Frya.  

 • Dyrevelferd - Fire grendemøter med totalt 29 deltagere  

TINE-ambassadørene bidrar med servering på årssamlinga samt Folldals- og Fossedagene. I tillegg har laget ordnet med TINE-produkter til serving på gårdsbesøk for kommunens 3. og 4. klassinger. 

Arbeidsutvalget har ikke mange AU-møter, men er flinke til å legge langsiktige planer når de møtes. Telefonen brukes for å gjennomføre og ta de siste små detaljene i forkant av arrangementene.  

Namdalseid og Flatanger produsentlag(Midt)

Namdalseid og Flatanger produsentlag har 65 medlemmer/54 produsenter. Laget er ledet av Sol Hege Elden Urtegård oghar et aktivt AU som samarbeider godt. De har en god miks av faglige og sosiale tiltak og samarbeider gjerne med andre produsentlag og landbruksorganisasjoner om gode aktiviteter som medlemmene slutter godt opp om.  

Her er noen av aktivitetene: 

 • Dyrevelferd med 7 grupper som hver hadde to møter.  

 • Avslutningsmøte for dyrevelferdssatsinga med ostebord 

 • Nyfjøskaffe 

 • Fôringsmøte 

 • Felles Geno-fagmøte 

 • Busstur til Norturas anlegg i Malvik og felles julebord for landbruksnæringa 

AU har egen Messenger-gruppe som brukes aktivt og som reduserer behovet for fysiske møter, og produsentlaget har egen facebook-gruppe for medlemmene. Laget holder seg innenfor tildelt budsjett. Det er godt oppmøte fra de tillitsvalgte på alt som TINE kaller inn til og oppgaver tas med godt humør. Produsentlaget kjennetegnes av samhold, optimisme og engasjement. 

TINE-ambassadørene har deltatt på dyrevelferdsmøte på Solhaug og en rekke andre arrangementer i nærmiljøet. 

Hvorfor årets produsentlag? 

- Produsentlagene er grasrota i TINE og avgjørende for et velfungerende medlemsdemokrati. Aktiviteten som skjer faglig og sosialt er limet i TINEs eierorganisasjon, og vi ser at faglig fellesskap er det viktigste grunnlaget for tilfredse eiere. Derfor er oppmerksomhet rundt årets produsentlag et positivt tiltak som forhåpentligvis vil inspirere til økt aktivitet i flere produsentlag, sier Odd-Einar Hjortnæs, ordfører i rådet.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås