Meny

Årsoppgjøret i Kukontrollen viser rekordavdrått for 2018

400 medlemmer i Kukontrollen med Lely robot overfører nå melkemengder og hendelser direkte fra roboten til Kukontrollen. Mimiro jobber med å videreutvikle NCDX® til å omfatte flere robotforhandlere og flere opplysninger.
400 medlemmer i Kukontrollen med Lely robot overfører nå melkemengder og hendelser direkte fra roboten til Kukontrollen. Mimiro jobber med å videreutvikle NCDX® til å omfatte flere robotforhandlere og flere opplysninger.

Tallene for 2018 viser en økning på 257 kg energikorrigert melk (EKM) i forhold til foregående år. Med en årsavdrått på på 7 986 kg mjølk per årsku og 8 373 kg EKM, er dette den høyeste gjennomsnittlige avdråtten som er registrert i Kukontrollen. Årsoppgjøret viser også en sterk økning av kraftfôrmengdene som følge av den tørre sommeren.

Årsoppgjøret for 2018 som ble kjørt 8. januar, tidligere enn de to siste årene pga. kommunesammenslåinger, viser en økning i årsavdråtten.

Regelmessig rapportering av data til Kukontrollen er grunnlaget for god oversikt over dyr og hendelser i besetningen samt at du får tilgang til gode planleggingsprogram som gjør mjølkeprodusentens hverdag enklere. For at beregningene skal være pålitelige, settes det minimumskrav til rapportering for å få et godkjent årsoppgjør.

Årsavdråtten øker

Årsavdråtten er på 7 986 kg mjølk per årsku, 8 373 kg EKM. Dette er en økning på 257 kg EKM i forhold til foregående år og er den høyeste gjennomsnittsavdråtten som er registrert i Kukontrollen. Fettprosenten har gått litt opp, fra 4,27 % til 4,29 %. Proteinprosenten er på samme nivå som i 2017, 3,45 %.

Gjennomsnittsbesetningen er på 28,7 årskyr, en økning på ei årsku i forhold til i fjor. 92,4 % av mjølkekyrne i Kukontrollen er NRF, 1,2 % Jersey og 4,9 % er Holstein.

Stor oppslutning og variasjon

Det er fortsatt stor oppslutning om Kukontrollen, og ca. 97 % av mjølkeprodusentene i landet er med. Kukontrollen hadde ved årsskiftet 7 516 medlemmer med mjølkeproduksjon. I tillegg er ca. 1 000 storfeprodusenter, som har sluttet med mjølkeproduduksjon, fortsatt med i Kukontrollen.

5 072 av mjølkeprodusentene har fått godkjent årsoppgjør og inngår i statistikkgrunnlaget. Kravet for å få et godkjent årsoppgjør er at medlemmene har minst 11 kontroller, herav minst 6 med prøveuttak. Nytt av året var kravet om seks prøveuttak. En relativt stor del av dem som ikke fikk godkjent årsutskrift manglet en analyse. Mye tyder derfor på at flere medlemmer ikke var oppmerksom på denne endringen.

Oppslutningen om Kukontrollen viser stor variasjon mellom fylker og landsdeler. I Hedmark og Trøndelag tilfredsstilte henholdsvis 73,7 % og 72,4 % av medlemmene kravene for å få et godkjent årsoppgjør. I Rogaland er tilsvarende tall 49,7 %. De som har fått godkjent årsoppgjør, har i snitt hatt 12 kontroller, og 8 med analyser.

Forenklinger i registreringsarbeidet

Den viktigste faktoren for å opprettholde en høy tilslutning til Kukontrollen er at bonden opplever Kukontrollen som et nyttig styringsverktøy i mjølkeproduksjonen. Forenklinger i registreringsarbeidet er viktig. Ved å ta i bruk NCDX®, kan kukontrollmedlemmer med Lely robot overføre melkemengder og hendelser direkte fra roboten til Kukontrollen. Overføringene er automatiserte. Så langt har i overkant av 400 medlemmer tatt løsningen i bruk. Mimiro jobber med å videreutvikle NCDX® til å omfatte flere robotforhandlere og flere opplysninger.

Kukontroll eller eget styringssystem

74 % av medlemmene i Kukontrollen som har AMS fikk godkjent årsutskrift i 2018. I snitt har disse gjennomført 11 kontroller, 8 av disse med analyse. Disse har også høyest melkeproduksjon målt i kg EKM, og de har også høyest kvotefylling.

Dette tyder på at mjølkeprodusentene som har egne styringssystem opplever stor nytte av Kukontrollen og at Kukontrollen supplerer robotens styringssystem på en god måte.

Sommeren 2018

Det har vært knyttet stor spenning til hvordan den tørre sommeren ville slå ut på avdrått, kjemisk innhold i mjølka og kuantall. TINE Rådgiving, sammen med de andre samvirkeorganisasjonene og Norsk Landbruksrådgiving, la fra juli av ned en stor innsats for å veilede produsentene i fôring med små grovfôrmengder og disponering av grovfôret gjennom vinteren. Det ble importert rundballer fra Island, og fôring med halm til mjølkeku fikk sin renessanse.

Resultatene i Kukontrollen viser at produsentene responderte raskt og tilpasset seg situasjonen. Kraftfôrmengdene økte umiddelbart og viste en stor økning utover høsten i forhold til året før. I tillegg viste fjorårets 1. slått seg å være av god kvalitet. Både mjølkeytelsen og fett- og proteinprosenten steg markant utover høsten. I desember 2018 var dagsavdråtten omtrent en kg høyere enn året før. Sammensetningen av kraftfôrblandingene har vært en viktig faktor. Lavere kornavlinger enn normalt har åpnet for større andel import av karbohydratråvarer. Disse endringene er sett i sammenheng med at forholdstallet økte og mange mjølkeprodusenter så dette som en mulighet til å produsere mer mjølk.

50 år med helseregistreringer

Norske kyr holder seg friske og fruktbare. I 2018 var det 50 år siden helsekortene ble innført. Vi ser at det registreres et økende antall helsehendelser, spesielt på kalver og klauver. Dette er en positiv utvikling og viktig både for å drive et godt forebyggende helsearbeid i besetningene og for avlsarbeidet. 94 % av helsehendelsene rapporteres nå direkte fra veterinær til Kukontrollen via Dyrehelseportalen.

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås