Meny

PAG – Drektighetstest på mjølk

Legg prøvene godt synlig ved tappekrana.
Legg prøvene godt synlig ved tappekrana.

Siden 2016 har Geno og TINE samarbeidet om en drektighetstest for ku og geit. Testen er et supplement til vanlig drektighetskontroll utført av veterinærer eller semintekniker.

Analysen gjøres på melk og utføres på Mastittlaboratoriet i Molde. Testen identifiserer et protein, pregnancy associated glycoprotein (PAG), som skilles ut fra embryoets fosterhinner og kan påvises i blod og mjølk. Proteinet er spesifikt for drektighet og testen har en sikkerhet på 97-98 prosent.

Tidlig diagnostikk og enkel levering

Dyr kan testes fra dag 28 etter inseminasjon/paring. 
Mjølkeprøver skal tas ut i vanlige speneprøveglass og sendes med tankbilen.Prøvene med utfylt rekvisisjon legges i adressert forpakning og legges ved melketankens tappekran. TINE sørger for at prøven raskt sendes videre til Mastittlaboratoriet i Molde. 

Alt etter antall prøver som ønskes undersøkt per innsending kan en velge å bruke pakning for enkeltspeneprøver eller besetningsspeneprøver. Husk å merke av for PAG på emballasjen.

Pakninger for speneprøver bestilles på her eller via TINE mobilassistent (app). Rekvisisjonsskjema for PAG-undersøkelse lastes ned fra her. 

Prisliste finner du her.

Dersom en bruker flere pakninger, må det vedlegges utfylt rekvisisjonsskjema i hver enkelt pakning.

 Bilde fra Mastittlaboratoriet i Molde, som analyserer melkeprøvene.

Mastittlaboratoriet i Molde analyserer melkeprøvene. Foto: Synnøve Strand Flemmen, TINE

Sikre svar

Analyseresultatet rapporteres direkte fra laboratoriet til Husdyrkontrollen. Produsentene finner svar på enkeltkyr i Fjøsloggen (https://medlem.tine.no), senest 8-10 dager etter at prøven er sendt med tankbilen. For å være sikker på at svaret kommer før seks uker, må prøven sendes senest 32 dager etter inseminasjon.
Det er avgjørende at testresultatene foreligger før dag 42 for å kunne gi tomme kyr en ny sjanse. 

Bilde av skjermdump

Du finner svar på enkeltdyr i fjøsloggen.

Oppfølging av analyseresultat

Dersom svaret på PAG-testen er negativ, kan en med sikkerhet si at kua ikke er drektig.

Ved positivt svar på tidlig testing (28-42 dager etter inseminasjon) bør en imidlertid følge opp kua. Testen er 98 prosent sikker, men det er en risiko for at embryoet kan dø i en tidlig fase. Forskning viser at ca. 20 prosent av embryoene dør før dag 42. De aller fleste av disse (70-80 prosent) tapes før dag 17, og kua vil da løpe om etter tre uker. Det er likevel en liten risiko for embryotap helt fram til seks uker etter inseminasjon. Derfor er det en god regel å observere dyr med positiv PAG-test nøye fram til dag 42. Ved mistanke om ny brunst etter positiv test må slike kyr derfor testes med ny prøve eller undersøkes av veterinær.   

Ved tidlig testing er det en god regel å teste alle dyr med positivt resultat på nytt etter noen uker.  

Noen PAG-tester kan gi usikkert resultat. I slike tilfeller bør produsenten sende inn ny prøve eller få veterinær eller tekniker til å drektighetskontrollere kua.

Dyr som har en negativ PAG-test må følges opp med brunstkontroll, eventuelt undersøkes av veterinær.

Gi tomme dyr en ny sjanse!

Uansett hvilken metode en velger for drektighetsdiagnostikk er det viktig å få svar på om kua er drektig eller ikke før seks uker etter inseminasjon. Mange kyr viser ikke ny brunst selv om de er tomme. En eventuell ny brunst kan dessuten være så svak eller kortvarig at den ikke oppdages. Særlig bør en være oppmerksom på dette hos høytytende kyr som blir inseminert tidlig etter kalving. Dette problemet forsterkes ofte hos kyr som er feite ved kalving.

Les om holdvurdering av NRF-kyr her

Ved tidlig drektighetskontroll vil tomme dyr kunne oppdages og bli inseminert på nytt seks uker etter første inseminasjon og kalve innen rimelig tid. Dersom tomme dyr ikke blir fanget opp ved en tidlig drektighetskontroll, risikerer en at kalvingsintervallet forlenges betydelig. Lange kalvingsintervaller og i verste fall utsjalting på grunn av nedsatt fruktbarhet er dårlig økonomi. Tidlig drektighetsdiagnostikk er en god investering.

Ved eventuelle spørsmål om testen, ta kontakt med Per Gillund pg@geno.no eller Liv Sølverød liv.solverod@tine.no.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås