Meny

Elektronisk perioderapport

Fra 1. april blir det slutt med Helseutskrift på papir. Helseopplysninger blir en del av den elektroniske perioderapporten.Dette gir bedre muligheter til å styre besetningens jurhelse.

Opplysningene finnes ved å se på Helseoversikt under Dyrehelse i Min Produksjon på medlem.tine.no

 

Helseoversikt 

Cellebidrag, geometrisk middel for de 3 siste celletallprøver og geometrisk middel de 12 siste prøver er nå med om en setter hake øverst i venstre hjørne som vist på figuren.

Enkelte kyr kan gi høyt celletall på tanken

Cellebidraget viser hvor stor andel av cellene i en tank vedkommende ku bidrar med, om det leveres melk fra alle kyr på tanken. Den øverste kua her har 836.000 i geometrisk middel celletall for de tre siste analyser og melker 38,8 liter i dagsmelk. Den bidrar med 18 % av cellene i tanken. Dvs. at om denne kua fjernes fra tanken vil det forventes at celletallet i tanken reduseres med 18 %.

Fargekoder gir indikasjoner

Videre ser vi at noen geometriske celletall er markert med rød farge og andre med gul farge. Dette gjenspeiler trafikklyset som er laget i rådgivingskonseptet «Godt Jur».  De tre kyrne som er merket med rødt her har alle sammen geometrisk middel celletall over 600.000. Dvs. det er kyr som har hatt høyt celletall over lengre tid, og vil med svært liten sannsynlighet bli bra om de blir behandlet eller sinbehandlet. Det er derfor å anbefale at disse kyrne går ut av produksjonen ved et optimalt tidspunkt i forhold til økonomi. Akkurat i denne besetningen er de relativt tidlig i laktasjonen og har relativt høy dagsmelk. Det forventes imidlertid at slike kyr ikke holder laktasjonskurva og vil avta raskt i melkemengde utover i laktasjonen. Det kan derfor være aktuelt å ta speneprøve av slike kyr før de insemineres for å se hva de er infisert med, og deretter beslutte om de skal få være i besetningen, eller gå til slakt.

De 15 neste kyrne er markert med gul farge. Dette betyr at de har fått et varsel om at de sannsynlig sliter med en infeksjon som kan helbredes med en sinbehandling. De har et geometrisk middel celletall mellom 100.000 og 600.000 tusen. Dette er de kyrne som vil svare best på sintidsbehandling om de trenger det. For å finne ut om de trenger det, tas en bakteriologisk prøve like før avsining slik at prøveresultatet foreligger ved avsining. Finnes bakteriene Staphylococcus aureus, Streptococcus  dysgalactiae, Streptococcus uberis, eller Streptococcus agalactiae skal disse kyrne behandles ved avsining. Det er ingen grunn til å la slike bakterier få lov til å ødelegge juret gjennom tørrperioden.

Ta kontakt med din praktiserende veterinær om behandlingsopplegg

Forsøk viser at de «gule» kyrne i stor grad svarer på terapi, og dermed gir lavere celletall etter kalving, større produksjon, mindre klinisk mastitt og utrangering i forhold til de som ikke blir behandlet. Prøvetaking og behandling er derfor viktige tiltak for å beholde disse kyrne i produksjon..

Prøvetaking lønner seg

Prøvetaking vil også skaffe en oversikt over hvilke agens som finnes i besetningen. Denne informasjonen er også viktig for å sette i gang riktige tiltak i forhold til forebygging. Bakterietypene forteller oss om hvilket miljø som er angrepsvinkelen i det forebyggende arbeidet.

Se på geometrisk middel

Nivået på 12 måneders geometrisk middel og 3 måneders geometrisk middel sier noe om trendutviklingen i celletallsforandringene. Vi anbefaler alltid å benytte geometrisk middel som beslutningsverktøy i forhold til behandling eller utrangering. Ta aldri slike beslutninger med bakgrunn i et enkelt tall. Dette gjelder både Kukontrollprøver og prøver fra AMS.

Enkeltcelletall over 200 000 markeres med rødt

I figuren ser vi også at alle enkelttall over 200.000 i celletall er markert med rødt (de tre kolonnen til høyre for geometrisk middel). Når vi beregner nyinfeksjonsnivå benytter vi 200.000 som grense for enkelttall. Ved å se på mønstret i de røde fargene på de tre kolonnene med enkelttall vil en raskt se om det er mange nyinfeksjoner.  En kan sortere tallene i alle kolonnene. Om en i denne besetningen sorterer de siste celletallene vil en finne kun 2 kyr som har celletall over 200.000, der forrige var under 200.000. Dette tyder på at nyinfeksjonsnivået i denne besetningen er bra når siste prøve var tatt.

Enkle huskeregler

Vi håper dette kan bli et svært nyttig verktøy for å ta ut kyr til prøvetaking, utrangering eller sinbehandling. Vi har laget en enkel sjablong-regel som sier at kyr med geometrisk middel over 600.000 skal vurderes slaktet etter en speneprøve (de røde), og de gule (mellom 100.000 og 600.000) skal prøvetas før avsining, og behandles dersom en finner de ovenfor nevnte bakterier. I tillegg til denne rapporten anbefales Fjøsloggen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås